3เหตุการณ์ใน มข.จากพระมหากรุณาธิคุณพ่อหลวง ร.9 ยกระดับสุขภาพคนอีสาน

3 เหตุการณ์สำคัญ ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นจากพ่อหลวง ร.9 ในการยกระดับสุขภาพคนอีสาน ด้วยการแพทย์และสารณสุข
อ่าน 365 ครั้ง
5 ม.ค. 2560    Raviporn Saisaenthong

          พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงถือว่าปัญหาด้านสุขภาพอนามัยของประชาชนนั้น เป็นปัญหาสำคัญที่ต้องได้รับการแก้ไข จึงทรงยึดมั่นสืบทอดพระราชปณิธานของสมเด็จพระบรมราชชนก พระบิดาแห่งการแพทย์ไทย และสมเด็จพระบรมราชชนนี พระมารดาของการแพทย์ชนบท เพื่อให้ประชาชนชาวไทยมีสุขภาพพลานามัย สมบูรณ์แข็งแรง โดยเฉพาะในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
          รองศาสตราจารย์ชาญชัย พานทองวิริยะกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์  เปิดเผยถึง การที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้น ถึง 3 เหตุการณ์สำคัญ โดยในครั้งแรกพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิดโรงพยาบาลศรีนครินทร์ เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2526  ซึ่งปัจจุบันโรงพยาบาลศรีนครินทร์เป็นศูนย์กลางทางการรักษาผู้ป่วยใน 20 จังหวัดทั่วภาคอีสาน
         “ในคราวนั้นทรงมีพระบรมราโชวาทแก่บุคลากรโรงพยาบาลว่า ควรจะมีความภาคภูมิใจและร่วมมือกันปฏิบัติงานในหน้าที่ของตนให้ครบถ้วนสมบูรณ์ ด้วยความระลึกมั่นอยู่เสมอว่าความเมตตากรุณา ความสามารถ และความเที่ยงตรงในหน้าที่นั้น เป็นสิ่งสำคัญที่สุด ที่จะนำความสำเร็จพร้อมทั้งชื่อเสียงเกียรติคุณมาสู่โรงพยาบาลแห่งนี้อย่างแท้จริง
           เหตุการณ์ครั้งที่สอง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จมาพระราชทานปริญญาบัตร เมื่อปี พ.ศ.2543 ซึ่งครั้งนั้นพระองค์ท่านเสด็จเยี่ยมโรงพยาบาลศรีนครินทร์  และทรงชื่นชมที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์ ที่ได้ดำเนินโครงการเรือนพักญาติผู้ป่วย และทรงมีพระราชดำรัสขยายเรือนพักญาติผู้ป่วยเพื่อแบ่งเบาภาระประชาชน
           “ปัจจุบันเรือนพักญาติผู้ป่วยโรงพยาบาลศรีนครินทร์ เป็นโครงการต้นแบบในพระราชดำรัส นอกจากนี้บัณฑิตแพทย์หลายๆ คน ได้น้อมนำแนวคิด ไปขยายผลต่อในโรงพยาบาลที่ตนเองไปปฏิบัติงาน นับเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของญาติผู้ป่วย และผู้ป่วยในวงกว้างอย่างยิ่ง”
            เหตุการณ์ครั้งที่สาม เกิดในปี 2540 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงนำเงินที่ ศ.นพ.พลศักดิ์  จีระพูลวรรณ  คณบดีคณะแพทย์ศาสตร์ในสมัยนั้นและประชาชน ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายกว่า  2,11,000.-บาท เพื่อทรงใช้สอยตามพระราชอัธยาศัย พระราชทานคืนให้แก่ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีนครินทร์ ในสมัยนั้นเพื่อเป็นเงินตั้งต้นจัดตั้งกองทุนวันศรีนครินทร์  ปัจจุบันกองทุนนี้มีผู้สมทบทุนเพิ่มเติมเรื่อยๆ นำไปใช้ประโยชน์ทางด้านการศึกษาวิจัยและการบริการสาธารณะ  สามารถช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมากถึงร้อยละ 70 – 80
            3 เหตุการณ์สำคัญแสดงให้เห็น ถึงพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อมหาวิทยาลัยขอนแก่น รวมไปถึงประชาชนทั่วภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ต่างซาบซึ้งในพระกรุณาธิคุณ โดยได้น้อมนำพระบรมราโชวาทมาใช้เป็นหลักในการทำงานเสมอ ดังที่รองศาสตราจารย์ชาญชัย พานทองวิริยะกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ กล่าวว่า
           “ในวงการแพทย์แนวทางปฏิบัติจะสืบเนื่องมาจากพระบรมราชชนกอยู่แล้ว พระองค์ท่านได้พระราชทานแนวคิดต่างๆ มากมาย เช่น ขอให้ถือประโยชน์ส่วนตนเป็นที่สอง ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง ลาภ ทรัพย์และเกียรติยศจะตกมาแก่ท่านเอง ถ้าท่านทรงธรรมะแห่งวิชาชีพไว้ให้บริสุทธิ์ นอกจากนั้น พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มักจะมีพระบรมราโชวาทเพิ่มเติมในเรื่องของการทำความดี เสียสละ และซื่อตรง ซึ่งเราก็ได้ปลูกฝังตรงนี้เพิ่มเติมแก่ลูกศิษย์เสมอมา ในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ และยังถือเป็นเกียรติแห่งชีวิตที่ได้สืบทอดพระราชปณิธานของพระมหากษัตริย์มิ่งขวัญคนไทยตราบนิรันดร์” คณบดีคณะแพทยศาสตร์  กล่าวทิ้งท้าย

 

 

เรื่อง : รวิพร สายแสนทอง


ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

อ่านข่าวทั้งหมด »

ข่าวล่าสุด

อ่านข่าวล่าสุด »

ข่าวหนังสือพิมพ์

อ่านข่าวทั้งหมด »

ปฏิทินกิจกรรม

ดูกิจกรรมทั้งหมด »