มข. ส่งเสริมสุขภาพเนื่องในวันไตโลก 9 มี.ค.นี้ เชิญเข้าร่วมงานฟรี!

กิจกรรมวันไตโลก ( world kidney day ) พบกิจกรรมหลากหลายในการส่งเสริมสุขภาพ วันที่ 9 มีนาคม 2560 เวลา 8.00-14.00 น. ณ ห้องบรรยาย 1-4 และลานกิจกรรมหน้าห้องสมุด คณะแพทยศาสตร์ มข.
อ่าน 1,746 ครั้ง
17 ก.พ. 2560    Chumporn Para

มข. ส่งเสริมสุขภาพเนื่องในวันไตโลก 9 มี.ค.นี้ เชิญเข้าร่วมงานฟรี!
 
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กำหนดกิจกรรมวันไตโลก ( world  kidney  day ) พบกิจกรรมหลากหลายในการส่งเสริมสุขภาพ 
วันที่  9 มีนาคม  2560 เวลา 8.00-14.00 น. ณ ห้องบรรยาย 1-4 และลานกิจกรรมหน้าห้องสมุด คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  
ปัญหาโรคไตเรื้อรัง ซึ่งรวมทั้งโรคไตวายระยะสุดท้ายเป็นปัญหาทางสาธารณสุขที่สำคัญของประเทศ เนื่องจากมีอัตราการเสียชีวิตที่สูงมากและรัฐต้องสูญเสียทรัพยากรจำนวนมากในการดูแลรักษาผู้ป่วยกลุ่มนี้   และจากข้อมูลในปัจจุบันก็ชี้ชัดว่ามีผู้ป่วยไตวายระยะสุดท้ายจำนวนมากขึ้น  สาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดโรคไตเรื้อรังได้แก่ โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ไตอักเสบ โรคเก๊าท์ โรคนิ่วในระบบทางเดินปัสสาวะ และการได้รับยาที่เป็นอันตรายต่อไต ซึ่งการรักษาหรือหลีกเลี่ยงสาเหตุดังกล่าว สามารถป้องกันการเกิดโรคไตเรื้อรังหรือชะลอภาวะไตเสื่อมเมื่อเกิดโรคไตเรื้อรังขึ้นแล้ว นอกจากนี้การรักษาและให้คำแนะนำเรื่องการปฏิบัติตัว  แก่ผู้ป่วยโดยเฉพาะในระยะแรกๆ ของโรคไตจะสามารถชะลอการเสื่อมของไตได้ดีกว่าเมื่อโรคไตรุนแรงมากขึ้น แต่ปัญหาของการดูแลผู้ป่วยกลุ่มนี้คือผู้ป่วยไม่ทราบว่าเริ่มมีโรคไตระยะแรกๆ เกิดขึ้นและไม่ทราบวิธีการปฏิบัติ ตัวที่เหมาะสม ทำให้โรคไตรุนแรงมากขึ้นจนเข้าสู่ไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย ดังนั้นแนวทางแก้ปัญหาจึงเน้นการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับแง่มุมต่างๆของโรคไตเรื้อรังรวมถึงอาการของโรคไตให้แก่ประชากรทั่วไปและเน้นกลุ่มประชากรที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคไตมากขึ้น เพื่อให้มีการตระหนักและสนใจสุขภาพไตของตนเองในชุมชน ทำให้ค้นพบผู้ป่วยโรคไตระยะแรกๆ ได้มากขึ้น ทำให้ผู้ที่เริ่มมีโรคไตแล้วได้รับทราบและเข้าใจวิธีการปฏิบัติตัวตัวอย่างถูกต้องเหมาะสมเพื่อชะลอการเสื่อมของไต และในที่สุดจะทำให้ลดการเกิดโรคไตเรื้อรังรวมถึงโรคไตวายระยะสุดท้ายได้ 
  
องค์กรสากลระดับโลกได้กำหนดให้วันพฤหัสบดีที่สองของเดือนมีนาคม เป็น”วันไตโลก” เพื่อเน้นการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับรู้ถึงความสำคัญและปัญหาของโรคไต ซึ่งศูนย์บริการโรคไต โรงพยาบาล    ศรีนครินทร์ จังหวัดขอนแก่น ได้จัดกิจกรรมต่อเนื่องติดต่อกันมาเป็นเวลา 11 ปีนับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548  โดย 5 ปีแรกได้จัดงานที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์ ปีที่ 6 จัดงานที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าขอนแก่น ปีที่ 7 และ 8 จัดงานที่ถนนฅนเดิน ข้างสวนรัชดานุสรณ์ จังหวัดขอนแก่น, ปีที่ 9 จัดการประชุมให้ความรู้แก่อาจารย์ในจังหวัดขอนแก่น และจัดงานที่ตลาดต้นตาล จังหวัดขอนแก่น,ปีที่ 10 จัดตรวจคัดกรองโรคไตในชุมชนที่ เทศบาลนครขอนแก่น และปีที่ 11 จัดตรวจคัดกรองโรคไตในชุมชน ณ ตลาดต้นตาล จังหวัดขอนแก่น ซึ่งการจัดงานที่ผ่านมาเป็นการประสานงานร่วมมือกันจัดงานและสนับสนุนงบประมาณโดย โรงพยาบาลศรีนครินทร์ เทศบาลนครขอนแก่น สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต 7 และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น  ซึ่งผลการดำเนินกิจกรรมดังกล่าวทำให้ประชาชนทั่วไปและบุคคลที่มีความเสี่ยงของโรคไต ได้ตระหนักถึงปัญหาโรคไตเรื้อรังและได้รับการกระตุ้นให้เกิดความรู้สึกที่จะดูแลตนเองเพื่อป้องกันและชะลอการเสื่อมของไต   ร้อยละ 93.2 ของผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจกิจกรรมของงานในขั้นดีถึง  ดีมาก และจากการตรวจสุขภาพพบมีภาวะอ้วนร้อยละ 49.6 มีผู้ที่มีปัจจัยเสี่ยงที่จะเป็นโรคไตร้อยละ 45.5 และร้อยละ 33 พบผลตรวจปัสสาวะผิดปกติและร้อยละ 16.9 มีการทำงานของไตผิดปกติ ซึ่งผู้ที่ตรวจพบความผิดปกตินี้ได้รับคำแนะนำเรื่องการปฏิบัติตัวและให้รับการตรวจรักษาเพิ่มเติมที่โรงพยาบาลต่อไป 
  
ในปี พ.ศ. 2560 วันไตโลกตรงกับวันที่ 9 มีนาคม 2560 กำหนดจัดขึ้น ระหว่างเวลา 8.00-14.00 น. ณ ห้องบรรยาย 1-4 และลานกิจกรรมหน้าห้องสมุด คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  โดยการรณรงค์จะเน้นการให้ความรู้เพื่อป้องกันโรคไตครอบคลุมทุกกลุ่มวัย โดยเฉพาะผู้มีภาวะอ้วน ภายใต้คำขวัญโดยสมาคม โรคไตแห่งประเทศไทย “อ้วนกลมระทมไต”  ศูนย์บริการโรคไตฯ ได้เล็งเห็นความสำคัญที่ควรจะประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ความรู้ในชุมชนให้กว้างขวางและครอบคลุมกลุ่มประชาชนมากขึ้น และมุ่งหวังที่จะจัดกิจกรรมต่อเนื่องโดยมีเป้าหมายเพื่อลดจำนวนผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังในเขตจังหวัดขอนแก่น และจังหวัดใกล้เคียง จึงได้จัดงานส่งเสริมสุขภาพไตเนื่องในวันไตโลก (world kidney day) ซึ่งเน้นกิจกรรมด้านการป้องกันและการชะลอการเสื่อมของไต การดูแลรักษาแบบองค์รวมรวมตลอดจนการรักษาทดแทนไตสำหรับผู้ป่วยที่เกิดไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย และการมอบชีวิตใหม่ให้ผู้ป่วยด้วยการเปลี่ยนไต  โดยมุ่งเน้นให้ประชาชนจำนวนมากได้รับความรู้และตระหนักเกี่ยวกับอันตรายของโรคไตรวมถึงวิธีการปฏิบัติตัวเพื่อให้ห่างไกลจากโรคไต โดยเฉพาะรณรงค์การไม่กินเค็ม ซึ่งรูปแบบกิจกรรมจะเน้นการร่วมมือและการดูแลซึ่งกันและกันภายในชุมชน และเสริมความเข้มแข็งของชุมชนเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องและยั่งยืนในการป้องกันโรคไต อันจะเกิดประโยชน์ต่อทั้งผู้ที่เจ็บป่วยโรคไตเรื้อรังเอง ประโยชน์ต่อญาติของผู้ป่วย และประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมส่วนรวมต่อไป  
 
จึงขอเชิญชวนประชาชนทุกภาคส่วนเข้าร่วมกิจกรรมตามวันเวลาดังกล่าว
 
กำหนดการกิจกรรมวันไตโลก ( world  kidney  day )
วันที่  9 มีนาคม  2560 เวลา 8.00-14.00 น.
ณ ห้องบรรยาย 1-4 และลานกิจกรรมหน้าห้องสมุด
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 
สถานที่ ลานกิจกรรมหน้าห้องสมุด
8.00 – 8.30 น.     ลงทะเบียน
8.30 – 14.00 น.   
-จัดบอร์ดนิทรรศการ และเพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับโรคไต อาการของโรคและการดูแลตนเอง (ศูนย์แพทย์หนองแวง, คุณ ชูศรี)
-บูทแสดงความจำนงรับบริจาคอวัยวะ (หน่วยปลูกถ่ายอวัยวะ)
-บูทอาหารเพื่อสุขภาพ (หน่วยโภชนาการ รพ.ศรีนครินทร์)
-บูทยาปลอดภัย (รศ.สุณี และคณะ คณะเภสัชศาสตร์)
-บูทผักปลอดสารพิษ (ศ.พรพิมล มหาวิทยาลัยมหิดล, ผศ. นพ. ปัตพงษ์, โครงการแก้จน)
-บูทคัดกรองโรคไต โรคนิ่วไต (คุณ สุจินดา, ศ.นพ.อมร และทีม)
 
ช่วงที่ 1  พิธีเปิดงาน ( พิธีกร คุณ มะลิดา ปทุมธนทรัพย์)
8.30 น. พิธีกรเริ่มบนเวที ต้อนรับผู้มีเกียรติและแนะนำงานแขกผู้มาร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดได้แก่
- อธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
- คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
- คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
- คณบดีคณะเภสัชศาสตร์
- คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์
- คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์
- คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
- นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
- นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น
- สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
- นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น
- นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด
- นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
- นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม
- นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ
- นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
- ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น
- ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจังหวัดร้อยเอ็ด
- ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจังหวัดกาฬสินธุ์
- ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจังหวัดมหาสารคาม
- ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจังหวัดชัยภูมิ
- ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจังหวัดอุดรธานี
- กรรมการที่ปรึกษาโครงการ CKDNET
- ศ.ดร.พรพิมล  กองทิพย์
 
8.40 – 9.00 น.     การแสดงไท้เก็ก (ชมรมไท้เก็กปี 50 ขอนแก่น)
8.50 – 9.00 น.     ประธานในพิธีได้รับเกียรติจาก ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เดินทางมาถึง
9.00 – 9.30 น.      พิธีเปิดงาน
- เชิญ รศ.นพ. ชาญชัย พานทองวิริยะกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ กล่าวต้อนรับ
- เชิญ ศ.กนก วงษ์ตระหง่าน   กล่าวแสดงความยินดีในการร่วมจัดงานของกลุ่มืCKDNET
- เชิญ รศ.นพ.ชลธิป พงศ์สกุล หัวหน้าสาขาวิชาโรคไต ประธานจัดงาน กล่าว
รายงานวัตถุประสงค์ความเป็นมาของการจัดงาน     
- เชิญ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ประธานในพิธี กล่าวเปิดงาน
- เชิญ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น , อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น  พร้อมด้วย แขกผู้มีเกียรติทุกท่าน  ร่วมกันกดหน้าจอคอมพิวเตอร์ หรือ LED เพื่อเปิดงาน 
- อธิการบดี มข. มอบของที่ระลึกแก่ ประธานในพิธี 
- ถ่ายภาพร่วมกับแขกผู้มีเกียรติ (พร้อมโล่เนื่องในโอกาสที่สนับสนุนและร่วมทำงานกับโครงการ CKDNET)
- ลงนามความร่วมมือร้านชำสีขาวให้ปลอดยาชุด และยาอันตรายต่อไต และมอบ ประกาศนียบัตรให้แก่ร้านชำ
- ประธานในพิธี ผู้จัดงาน และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมชมงาน
 9.30 – 10.30 น.   ช่วงที่ 2  การแสดงลีลาศและเสวนา ( พิธีกร คุณ พัดชา)
 9.30 – 10.00 น.   การแสดงลีลาศสากล (ชมรมลีลาศคุ้มหนองคู จังหวัดขอนแก่น)
10.00 –10.30 น.   เสวนาการดูแลและป้องกันโรคไต โดยพิธีกรรับเชิญ คุณ เรืองฤทธิ์ ศิริพานิช (ริท เดอะสตาร์) และแพนเค้ก (เขมนิจ จามิกรณ์) ร่วมเสวนากับ รศ.นพ.ชลธิป พงศ์สกุล
10.30 – 11.00 น.  กิจกรรมเต้นแอโรบิค
11.00 – 11.30 น.  กิจกรรมดนตรีบำบัดโดย Hug school 
11.30 – 12.00 น.  กิจกรรมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพดี
12.00 – 13.00 น.  การแสดงโปงลาง รับประทานอาหาร และปิดงาน
 
สถานที่ ด้านหน้าห้องบรรยาย 1
8.00 – 14.00 น.   บริการวัดความดันโลหิต ชั่งน้ำหนักและวัดส่วนสูงแจกแบบประเมินสุขภาพไตด้วยตนเอง  ตรวจหาภาวะไตเสื่อมในผู้ที่มีปัจจัยเสี่ยง ได้แก่ ผู้สูงอายุ เบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคเก๊าท์ โรคนิ่วในทางเดินปัสสาวะ 
ผู้ที่รับประทานยาแก้ปวดเป็นประจำ ด้วยการตรวจตรวจเลือดและปัสสาวะจำนวนประมาณ 300-400 ราย 
8.00 – 14.00 น.    บูทอาหารที่เหมาะสมสำหรับผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง (รพศ 
 
สถานที่ ห้องบรรยาย 1 (ประชาชนทั่วไปและโรคไตเรื้อรัง)
10.30 – 11.00 น.  แนะนำการใช้ mobile application สำหรับประชาชนทั่วไป และผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง
11.00 – 11.20 น.  กิจกรรมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพดี
11.20 – 12.00 น.  อาหารไร้สารพิษ คิดสักนิดก่อนซื้อยา
 
สถานที่ ด้านหน้าห้องบรรยาย 2
10.30 – 10.50 น.  กิจกรรมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพดี
10.50 – 11.15 น.  บูทสอนแสดงการเปลี่ยนน้ำยาและการป้องกันการติดเชื้อ 
 
สถานที่ ห้องบรรยาย 2 (ผู้ป่วยล้างไตช่องท้องและญาติ)
11.15 – 12.00 น. แนะนำการใช้ mobile application สำหรับผู้ป่วยล้างไตทางช่องท้อง
 
สถานที่ ห้องประชุม 4 AB และ  ห้องประชุม 5 AB
8.00 – 14.00 น.  ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับโรคไต โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง และการใช้ยาโดย แพทย์ และพยาบาล 
 
สถานที่ ด้านหน้าห้องบรรยาย 3-4
8.00 – 14.00 น. บูทปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อไม่ให้เสี่ยงต่อการเป็นโรคไต ภาวะอ้วน (รศ.อัมพรพรรณ และคณะ คณะพยาบาลศาสตร์)
 
สถานที่ ห้องบรรยาย 3, 4 และ สถานที่ ห้องประชุม 7 AB
9.30 – 12.00 น. อัลตราซาวด์ผู้ที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคนิ่วไต
 
 
 

 ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

อ่านข่าวทั้งหมด »

ข่าวล่าสุด

อ่านข่าวล่าสุด »

ข่าวหนังสือพิมพ์

อ่านข่าวทั้งหมด »

ปฏิทินกิจกรรม

ดูกิจกรรมทั้งหมด »