การปรับเงินเดือน 4% ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ

อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น แจง....มข.ดำเนินการตามมติครม.เห็นชอบปรับเงินเดือนข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ร้อยละ 4 ที่มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. 57
อ่าน 9,988 ครั้ง
16 มี.ค. 2560    Wadchara Noichompoo

          ตามที่มีมติของคณะรัฐมนตรี  เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2557 เห็นชอบตามที่คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) เสนอให้ปรับเงินเดือนข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ร้อยละ 4 มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. 57

          รศ.ดร.กิตติชัย  ไตรรัตนศิริชัย  อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้กล่าวว่า  “เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องแก่บุคลากร และเพื่อให้รับทราบข้อมูลที่ตรงกัน  ถึงมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 9 ธ.ค. 57 เห็นชอบการปรับเงินเดือนข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ โดยให้ปรับขึ้นเงินเดือนร้อยละ 4 โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. 57 เฉพาะผู้ที่ดำรงตำแหน่งตามเกณฑ์ ดังนี้
- ผู้ที่ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ ที่มีอัตราเงินเดือนไม่เกิน 39,630 บาท
- ผู้ที่ดำรงตำแหน่งประเภทสนับสนุน กลุ่มปฏิบัติงานเฉพาะ ระดับปฏิบัติการ และระดับชำนาญการ ที่มีอัตราเงินเดือนไม่เกิน 39,630 บาท
- ผู้ที่ดำรงตำแหน่งประเภทสนับสนุน กลุ่มปฏิบัติงานทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน และระดับชำนาญงาน ที่มีอัตราเงินเดือนไม่เกิน 35,220 บาท

          รศ.ดร.กิตติชัย  กล่าวต่อไปว่า  “ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการปรับอัตราเงินเดือนขึ้นร้อยละ 4 ให้กับบุคลากรที่มีอัตราเงินเดือนอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนดข้างต้น ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 59 เป็นต้นไปเรียบร้อยแล้ว เหลือเพียงการเบิกจ่ายเงินเดือนย้อนหลัง ซึ่งทางรัฐได้ให้มหาวิทยาลัยใช้เงินรายได้จ่ายเงินตกเบิกในปีงบประมาณ 2558”

          “สำหรับเงินตกเบิกของปีงบประมาณ 2559 ให้ใช้เงินเหลือจ่ายในปีงบประมาณ 2559 ซึ่งในส่วนนี้มหาวิทยาลัยได้ใช้เงินดังกล่าวไปเพื่อชำระค่าสาธารณูปโภคไปก่อนหน้าแล้ว จึงได้หารือไปยังสำนักงบประมาณเพื่อจัดทำคำขอการสนับสนุนงบประมาณกลางปี 2560 ซึ่งสำนักงบประมาณได้แจ้งให้มหาวิทยาลัยใช้เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยจ่ายในส่วนเงินตกเบิกดังกล่าว  ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงได้สรุปความเห็นและจะดำเนินการขอความเห็นชอบจากที่ประชุมกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัย เพื่อขอใช้เงินรายได้มหาวิทยาลัยเพื่อจ่ายเงินตกเบิกการปรับเงินเดือนดังกล่าวในเดือนเมษายน 2560 และคาดว่าจะโอนเข้าบัญชีของบุคลากรที่อยู่ในเกณฑ์ตามที่รัฐกำหนดได้ภายในเดือนพฤษภาคม”  รศ.ดร.กิตติชัย  ไตรรัตนศิริชัย  อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวในที่สุด

ข่าว : วัชรา  น้อยชมภู
ภาพ : กองสื่อสารองค์กร


ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

อ่านข่าวทั้งหมด »

ข่าวล่าสุด

อ่านข่าวล่าสุด »

ข่าวหนังสือพิมพ์

อ่านข่าวทั้งหมด »

ปฏิทินกิจกรรม

ดูกิจกรรมทั้งหมด »