สะท้อนความคิดวิกฤตฮูปเงาและหนังไทย ผ่านหนังเมืองแคน

เสวนา “วิกฤตฮูปเงาลาว-หนังไทย จะอยู่อย่างไรในโลกปัจจุบัน” ในงานเทศกาลหนังเมืองแคนครั้งที่ 3 ร่วมกันเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหาฝ่าวิกฤตภาพยนตร์
อ่าน 1,100 ครั้ง
17 มี.ค. 2560    Wadchara Noichompoo

          เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2560 นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวัฒนธรรม ศิลปกรรม และการออกแบบ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดสัมมนาวิชาการ เรื่อง “วิกฤตฮูปเงาลาว-หนังไทย จะอยู่อย่างไรในโลกปัจจุบัน” โดยเป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งของวิชาสัมมนาการวิจัยศิลปะและวัฒนธรรม ระดับปริญญาโท และสัมมนาการวิจัยศิลปะและวัฒนธรรม ขั้นสูง ระดับปริญญาเอก ในงานเทศกาลหนังเมืองแคนครั้งที่ 3 โดย รศ.ดร. เกรียงไกร กิจเจริญ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ เป็นประธานในพิธี  โดยมี รศ.ดร.นิยม  วงศ์พงษ์คำ  คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์  นักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างหนังทั้งไทยและสปป.ลาว ซึ่งได้รับความสนใจจากอาจารย์ นักศึกษาสาขาที่เกี่ยวข้อง ทั้งชาวไทย และชาวลาว  รวมทั้งประชาชนทั่วไป เข้าร่วมกว่า 100 คน ณ คุ้มสีฐาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

          รศ.ดร. เกรียงไกร กิจเจริญ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ เป็นประธานในพิธี กล่าวว่า มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในฐานะศูนย์กลางการเรียนรู้ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เห็นความสำคัญกับการบูรณาการระหว่างศิลปะกับความคิดสร้างสรรค์เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ จึงได้จัดงานเทศกาลหนังเมืองแคนขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นในประเด็น Culture and Care Community เป็นศูนย์กลางการพัฒนาอนุรักษ์ สืบสาน สร้างคุณค่าศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และ Creative Economy ส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ นำไปสู่การพัฒนาและกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศไทยตามนโยบายประเทศไทย 4.0

          “การจัดสัมมนาในครั้งนี้ถือเป็นการเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ได้รับความรู้เกี่ยวกับวิกฤตการณ์ และร่วมกันหาทางออกในการดำเนินธุรกิจภาพยนตร์ไทยและลาวให้อยู่รอดในปัจจุบัน อีกทั้งยังเป็นการกระตุ้นให้ประชาชนหันมาสนับสนุนอุตสาหกรรมภาพยนตร์ของคนอีสานและสปป.ลาว” รศ.ดร. เกรียงไกร กล่าว

          การจัดสัมมนาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์การดำเนินธุรกิจภาพยนตร์ไทยและลาวในปัจจุบัน และเพื่อร่วมกันหาทางออกเกี่ยวกับธุรกิจภาพยนตร์ไทยและลาว โดยการสัมมนาแบ่งเป็นสองช่วง คือภาคเช้าและบ่าย โดยในภาคเช้าได้มีการเสวนาในประเด็น “วิกฤตหนังไทย ก้าวอย่างไรถึงจะไม่ตาย” โดยคุณปรัชญา ปิ่นแก้ว ผู้กำกับภาพยนตร์ไทย ผู้ควบคุมการสร้างและนักเขียนบทภาพยนตร์ คุณนนทรี นิมิบุตร ผู้กำกับ ผู้อำนวยการสร้างและนักเขียนบทภาพยนตร์ และอาจารย์อัญชลี ชัยวรพร นักวิชาการและนักวิจารณ์ภาพยนตร์ ดำเนินรายการโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปรีชา สาคร หัวหน้าภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

          คุณนนทรี นิมิบุตร ผู้กำกับ ผู้อำนวยการสร้างและนักเขียนบทภาพยนตร์ และวิทยากรท่านอื่นๆ กล่าวถึงช่วงวิกฤติของหนังไทยเป็นเสียงเดียวกันว่า สถานการณ์หนังไทย หากย้อนไปเมื่อ 20 ปีก่อน หนังไทยมีปัญหาหลักคือผู้ทำหนังต่างให้ความสำคัญกับความนิยมของมวลชนส่วนมากส่งผลให้รูปแบบของหนังจำกัด และซ้ำกัน ในปัจจุบันไม่มีความแตกต่างกันมากนัก รูปแบบหนังยังคงเป็นรูปแบบรักวัยรุ่นแต่เพิ่มเติมคือความหลากหลายของเพศที่เฉพาะกลุ่มมากขึ้น ทั้งยังถูกแย่งตลาดจากหนัง Hollywood และการเข้าถึงหนังด้วยระบบ Internet ปัจจัยเหล่านี้จึงเป็นความเสี่ยงในการสร้างหนัง รายได้และเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้หนังไทยลดความนิยมลง

          อาจารย์อัญชลี ชัยวรพร นักวิชาการและนักวิจารณ์ภาพยนตร์ กล่าวเสริมว่า ถึงแม้ภาพยนตร์กระแสหลักจะได้รับผลกระทบมากเพียงใด แต่ยังมีหนังอยู่ประเภทหนึ่งที่สามารถอยู่ได้และมีฐานความนิยมสูง คือ หนังอินดี้ และหนังเฉพาะท้องถิ่น โดยเฉพาะท้องถิ่นอีสานที่ได้รับความนิยมสูงสุด จุดเด่นคือความสนุกสนานและความน่าสนใจของเนื้อเรื่อง เทศกาลนี้ได้ตอกย้ำให้เห็นว่าหนังของอีสานคือการสร้างตลาดจากคนกลุ่มเล็กจนครอบครองใจของคนกลุ่มใหญ่ได้  

          นางสาวศิตธีรา สโมสร ประธานนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวัฒนธรรม ศิลปกรรม และการออกแบบ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า  “การเสวนาทางวิชาการ “วิกฤตฮูปเงาลาว-หนังไทย จะอยู่อย่างไรในโลกปัจจุบัน” เป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งของวิชาสัมมนาการวิจัยศิลปะและวัฒนธรรม ระดับปริญญาโท และสัมมนาการวิจัยศิลปะและวัฒนธรรม ขั้นสูง ระดับปริญญาเอก ที่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวัฒนธรรม ศิลปกรรม และการออกแบบ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดขึ้น เป็นการบูรณาการกับการเรียนการสอนในรายวิชาระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาทราบสถานการณ์การดำเนินธุรกิจหนังไทยในปัจจุบัน และได้มีแนวทางในการดำเนินธุรกิจการทำหนังไทยและลาว”

          นางสาวศิตธีรา กล่าวต่อไปว่า  “จากสภาวการณ์รายได้หนังไทยลดถอยลงมาจนเหลือสัดส่วนการตลาดที่ต่ำลงมาเรื่อยๆนั้น จำนวนคนดูต่อโรงภาพยนตร์ก็เริ่มลดลง จากประเด็นดังกล่าวจึงได้จัดการสัมมนาโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์การดำเนินธุรกิจภาพยนตร์ไทยและลาวในปัจจุบัน และเพื่อร่วมกันหาทางออกเกี่ยวกับธุรกิจภาพยนตร์ไทยและลาว”

          ในภาคบ่าย มีการเสวนาในประเด็น “ฮูปเงาลาว ก้าวแนวใดในโลกปัจจุบัน” ได้รับเกียรติจาก Mr. Kham Phao Vannavong หัวหน้าแผนกฮูปเงา กระทรวงแถลงข่าววัฒนธรรมและการท่องเที่ยว สปป.ลาว และ Mr. Anixay Keola ผู้ก่อตั้ง บ. กลุ่มลาวนิวเวฟ ร่วมเป็นวิทยากร และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปรีชา สาคร หัวหน้าภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นผู้ดำเนินรายการ โดยได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมเสวนาในครั้งนี้เป็นอย่างมาก

ข่าว   :   ณัฐธิดา  แก้วก่ำ      วัชรา  น้อยชมภู

ภาพ  :   วัชรา  น้อยชมภู


ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

อ่านข่าวทั้งหมด »

ข่าวล่าสุด

อ่านข่าวล่าสุด »

ข่าวหนังสือพิมพ์

อ่านข่าวทั้งหมด »

ปฏิทินกิจกรรม

ดูกิจกรรมทั้งหมด »