มข.ผลิตก๊าซชีวภาพเติมรถยนต์ใช้เอง...มุ่งเป้ามหาวิทยาลัยสีเขียว

สำนักงานนวัตกรรมพลังงานและไฟฟ้า มข. บริหารจัดการระบบผลิตก๊าซชีวภาพ CBG เติมรถยนต์ที่ใช้ CNG ได้อย่างคุ้มค่า เป็นต้นแบบอนุรักษ์พลังงานยั่งยืน มุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว
อ่าน 5,272 ครั้ง
17 มี.ค. 2560    Wadchara Noichompoo

          สำนักงานนวัตกรรมพลังงานและไฟฟ้า ทำโครงการ "บริหารจัดการระบบผลิตก๊าซชีวภาพ" เพื่อใช้กับยานพาหนะและเครื่องจักรกลของมหาวิทยาลัยขอนแก่นโดยใช้พลังงานด้วยความคุ้มค่าและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งจะนำไปสู่การเป็นต้นแบบของการอนุรักษ์พลังงานที่ยั่งยืนสำหรับเป็นกลไกสำคัญที่จะทำให้การอนุรักษ์พลังงานประสบผลสำเร็จ นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้วิจัยและการพัฒนาต่อยอดงานด้านนวัตกรรมของกระบวนการผลิตและการใช้ประโยชน์จากก๊าซชีวภาพอย่างสมบูรณ์ อีกทั้งยังเป็นการสนับสนุนนโยบาย Green University & Smart Campus ขององค์กรให้มีความรู้และความเข้าใจและมีทักษะในการใช้พลังงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อราชการและสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลอีกทางหนึ่งด้วย

          เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2560 สำนักงานนวัตกรรมพลังงานและไฟฟ้า เปิดปฐมฤกษ์เติมพลังงานทดแทนเชื้อเพลิงก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์ในรถยนต์  โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์พนมชัย วีระยุทธศิลป์  รองอธิการบดีฝ่ายโครงสร้างพื้นฐาน  ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤตภัทร ถาปาลบุตร  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายโครงสร้างพื้นฐาน ผศ.ดร.สมศักดิ์  พิทักษานุรัตน์  ผู้อำนวยการสำนักงานสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม  นายพิฑูรย์  มูลศรี  หัวหน้างานซ่อมบำรุงและปฏิบัติการพิเศษ  นายวัชร  พัฒนาวิวัฒนพร ผู้อำนวยการกองอาคารและสถานที่ นายชัยนิยม  สินทร  ผู้ฝึกการใช้เครื่องมือกล  นายมงคล  ผุยน้อย  หัวหน้างานจัดการพลังงานและนวัตกรรม  ผศ.ดร.ฉัตรชัย เบญจปิยะพร ผู้อำนวยการสถานจัดการและอนุรักษ์พลังงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น Energy Management and Conservation Office (Emgo)  ร่วมเป็นเกียรติในงาน  ณ สถานีผลิตพลังงานทดแทนก๊าซไบโอมีเทนอัด (CBG)จากมูลสัตว์และหญ้าเนเปียร์  คณะเกษตรศาสตร์

          นายชัยนิยม  สินทร ผู้ฝึกการใช้เครื่องมือกล เลขานุการคณะกรรมการบริหารโครงการ ให้รายละเอียดว่า “พลังงานทดแทนเชื้อเพลิงก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์ สามารถเติมในยานพาหนะที่ใช้เครื่องยนต์แก๊ซโซลีน หรือ เครื่องยนต์เบนซิน ที่สามารถใช้กับเชื้อเพลิงชนิดก๊าซได้ ในส่วนสำนักงานอธิการบดี มีรถที่ใช้ NGV อยู่แล้ว ซึ่งสามารถนำมาใช้ก๊าซ CBG น้ำได้เลยโดยไม่ต้องปรับปรุงเครื่องยนต์หรือจูลเครื่องแต่อย่างใด โดยในวันนี้ได้เติมในรถยนต์ จำนวน 4 คัน ซึ่งเป็นของสำนักงานสุขาภิบาล สำนักงานสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม และรถยนต์ของงานซ่อมบำรุงและปฏิบัติการพิเศษ กองอาคารและสถานที่  โดยจะมีแผนดำเนินงานใช้เชื้อเพลิงก๊าซชีวภาพดังกล่าวในการสูบน้ำเสียบำบัดแล้วเข้าแปลงหญ้าเลี้ยงสัตว์คณะเกษตร และรดน้ำต้นไม้ในสวนป่ายางนาริมถนนสีฐาน พร้อมนำก๊าซชีวภาพเติมในเครื่องสูบน้ำยิงสปริงเกอร์ ในฟาร์ม เครื่องปั่นไฟฟ้า  เครื่องกลั่นน้ำมันไบโอดีเซล และเครื่องกลั่นน้ำมันยางนา ส่วนสำนักงานนวัตกรรมพลังงานและไฟฟ้านั้น  จะเปิดเป็นต้นแบบการเป็นศูนย์เรียนรู้ เผยแพร่องค์ความรู้ด้านวิชาการในด้านการจัดการพลังงาน ให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ชุมชน และประชาชนผู้สนใจทั่วไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นแบบอย่างองค์กรที่ดูแลรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม”

          ผศ.ดร.ฉัตรชัย  เบญจปิยะพร  กล่าวว่า  “สถานี CBG KKU หรือ สถานีก๊าซชีวภาพอัด มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นสถานีที่ผลิตก๊าซชีวภาพโดยผ่านกระบวนการทำความสะอาดเอาก๊าซที่ไม่ต้องการออก คือ ไฮโดเจนซันไฟล์ และคาร์บอนไดออกไซด์ ปริมาณก๊าซสามารถอ่านได้จากค่าดิจิทัลเช่นวัดค่า 1 บาลเท่ากับ 2 กิโล ตัวเลขดังกล่าวนำมาวัดเป็นเงินได้ ปัจจุบันสถานีสามารถผลิตก๊าซได้ในปริมาณที่ค่อนข้างมากประมาณ 200 คิวของก๊าซชีวภาพหมัก สามารถผลิตได้วันละ 100 กิโลกรัม ต่อรถยนต์ 10 คัน ซึ่งยังไม่เพียงพอต่อการใช้งาน  และในช่วงระยะเวลา 3 ปีนี้ จะยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงมากนัก เนื่องจากแหล่งผลิตก๊าซมีเทนทั้งคอกไก่และคอกหมู ไม่สามารถผลิตให้มีปริมาณก๊าซเต็มบ่อ หากในอนาคตมีการขยายการเลี้ยงสัตว์ก็สามารถที่จะเพิ่มปริมาณก๊าซ  โดยทำการขยายต้นทางการผลิต คือต้องมีปริมาณของเสียที่เพิ่มขึ้นในบ่อเก็บมูล”

          ผศ.ดร.ฉัตรชัย กล่าวเพิ่มเติมว่า  “ทั้งนี้ก๊าซที่สถานีผลิตได้นั้น มีคุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐานที่กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน กำหนดไว้ คือข้อกำหนดองค์ประกอบทั้งด้านดีและไม่ดีของก๊าซไบโอมีเทนหมัก ซึ่งก๊าซที่เป็นปัญหาหลักคือก๊าซไข่เน่าจะต้องมีไม่เกิน 15 ppm โดยสถานีได้ใช้เทคโนโลยีคิดค้นสารเพื่อทำลายสารดังกล่าว วัดค่าได้ 0.9 ppm เทียบเท่ากับก๊าซ NGV ในปั้มทั่วไป แตกต่างเพียงแค่ปั้มจะมีก๊าซมีเทนจากการขุดเจาะแต่ของสถานีจะเกิดจากการหมัก ส่วนก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟมีไม่เกิน 15 ppm ซึ่งทางสถานีผลิตได้ 0.2 ppm จาก 200 ppm ถือว่ามีความสะอาดมากทีเดียว”

          โครงการ "บริหารจัดการระบบผลิตก๊าซชีวภาพ" อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของสำนักงานนวัตกรรมพลังงานและไฟฟ้า มหาวิทยาลัยขอนแก่น  มีขึ้นเพื่อเป็นต้นแบบของการบริหารจัดการก๊าซชีวภาพทั้งระบบ เพื่อการศึกษา วิจัย พัฒนาระบบและกระบวนการผลิตการจัดการฐานข้อมูลที่ยั่งยืน  เป็นหน่วยงานสนับสนุนการวางแผนการใช้ประโยชน์จากก๊าซชีวภาพกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน และประโยชน์จากกระบวนการผลิตในด้านอื่นๆ ซึ่งจะเป็นแหล่งเรียนรู้สถานีผลิตก๊าซชีวภาพต้นแบบที่ได้คุณภาพสามารถพัฒนากระบวนการผลิตได้

ข่าว   :   วัชรา  น้อยชมภู

ข้อมูล/ภาพ   :   นิภาพร   สวยรูป


ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

อ่านข่าวทั้งหมด »

ข่าวล่าสุด

อ่านข่าวล่าสุด »

ข่าวหนังสือพิมพ์

อ่านข่าวทั้งหมด »

ปฏิทินกิจกรรม

ดูกิจกรรมทั้งหมด »