มข.จัด หลักสูตรคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา พัฒนาสหกิจไทยสู่สากล

สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดอบรมหลักสูตรคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา พัฒนาสหกิจไทยสู่สากล
อ่าน 1,075 ครั้ง
20 มี.ค. 2560    Jiraporn Pratomchai

       เมื่อวันเสาร์ที่ 18 มีนาคม 2560 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษาหลักสูตรคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร. เด่นพงษ์ สุดภักดี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและสื่อสารองค์กร เป็นประธานเปิดงาน และรศ.ดร. ประพันธ์ศักดิ์ ฉวีราช ผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์โครงการ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรพิเศษ ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน นายกสมาคมสหกิจศึกษาไทยปาฐกถาพิเศษเรื่องระบบสหกิจศึกษากับการพัฒนาคุณภาพสหกิจไทย  มีคณาจารย์ผู้ดูแลงานสหกิจศึกษาตามคณะต่างๆ เข้าร่วมอบรมกว่า 100 คน ณ ห้องบริรักษ์ 1 ชั้น 8  โรงแรมวีวิชขอนแก่น
        ผศ.ดร. เด่นพงษ์ สุดภักดี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นแม่ข่ายหลัก ได้รับความเห็นชอบในการจัดหลักสูตรคณาจารย์นิเทศ หลักสูตรปรับปรุงใหม่ พ.ศ.2559 ในการพัฒนาหลักสูตรให้มีเนื้อหาและหัวข้อที่สอดคล้องกับนโยบาย มาตรฐาน และการดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รวมถึงการจัดการเรียนการสอนด้านสหกิจศึกษาและการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง  ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องสำคัญในการเตรียมความพร้อมให้กับคณาจารย์ ที่จะออกไปนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษาและปฏิบัติงานในด้านนี้ เพื่อเสริมสร้างความรู้  สมรรถนะ ทักษะและเจตคติที่ดี พร้อมทั้งการแก้ไขปัญหาในด้านต่างๆ ให้นักศึกษา ขณะออกปฏิบัติสหกิจศึกษาในสถานประกอบการต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ
        รศ.ดร. ประพันธ์ศักดิ์ ฉวีราช ผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ กล่าวรายงานการจัดงานว่า การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษา หลักสูตร“คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา” รุ่นที่ 4 มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกสมรรถนะ ทักษะ และเจตคติที่ดี สำหรับการทำหน้าที่คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา ตลอดจนเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการจัดการเรียนการสอนและการดำเนินงาน แนวทางปฏิบัติที่ดีสามารถนำความรู้ไปดำเนินงานหรือปรับปรุงการดำเนินงานสหกิจศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาให้เกิดการบูรณาการ การเรียนการสอนของนักศึกษาอย่างมีคุณค่า  ตลอดจนสร้างเครือข่ายอาจารย์นิเทศและอาจารย์พี่เลี้ยงสหกิจศึกษา
         นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญด้านสหกิจศึกษา ร่วมเสวนาเรื่อง ระบบสหกิจศึกษาไทย อาทิ ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร  ศรีสอ้าน นายกสมาคมสหกิจศึกษาไทย รองศาสตราจารย์พิษณุ  เจียวคุณ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผดุงศักดิ์  สุขสะอาด   รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย  และ ผู้อำนวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย  สุ่มประดิษฐ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยนเรศวร   ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชนี  นนทศักดิ์ ผู้ทรงคุณวุฒิจาก มหาวิทยาลัยบูรพา ประธานคณะอนุกรรมการเครือข่ายสหกิจศึกษาภาคตะวันออก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมนา  นีระ  รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ  มหาวิทยาลัยขอนแก่น คุณอรรถพล เลาห์ขจร ประธานกรรมการบริหาร Thien Phuoc Manufacturin &  Trading Co., LTD ประเทศเวียดนาม   คุณรุ่งโรจน์ ตันติเวชอภิกุล  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักบริหารและพัฒนา  ทรัพยากรมนุษย์ บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) ประเทศไทย และคุณจุฬาลักษณ์  คำพิมพ์ รองผู้อำนวยการใหญ่ ธนาคารพงสะหวัน สปป.ลาว 

 

 

ข่าว/ภาพ  : จิราพร  ประทุมชัย 


ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

อ่านข่าวทั้งหมด »

ข่าวล่าสุด

อ่านข่าวล่าสุด »

ข่าวหนังสือพิมพ์

อ่านข่าวทั้งหมด »

ปฏิทินกิจกรรม

ดูกิจกรรมทั้งหมด »