มข.เชิดชูเกียรติมอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ นายกรัฐมนตรี สปป.ลาว

มข.เชิดชูเกียรติมอบปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่ ดร.ทองลุน สีสุลิด นายกรัฐมนตรีของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ณ สำนักนายกรัฐมนตรี นครเวียงจันทน์สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
อ่าน 3,401 ครั้ง
12 เม.ย. 2560    Jiraporn Pratomchai

         เมื่อวันอังคารที่ 11 เมษายน 2560  รศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น มอบปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชากิจการระหว่างประเทศ แด่ ดร. ทองลุน สีสุลิด  นายกรัฐมนตรีของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  ณ สำนักนายกรัฐมนตรี  นครเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

        สภามหาวิทยาลัยขอนแก่น มีมติเป็นเอกฉันฑ์เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2016 เห็นสมควรมอบปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชากิจการระหว่างประเทศ แด่ ดร.ทองลุน สีสุลิด นายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รองศาสตราจารย์กิตติชัย  ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น  ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.ศาสตรี เสาวคนธ์กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  นายสุรพล  เพชรวรา    กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  นายเฉลิมชัย  วงษ์นาคเพ็ชร์  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  นายอำนาจ  พรหมสูตร   ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย  นายสมศักดิ์  แต้เจริญวิริยะกุล  นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น  ศาสตราจารย์ละออศรี  เสนาะเมือง คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เด่นพงษ์ สุดภักดี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและสื่อสารองค์กร รองศาสตราจารย์ประพันธ์ศักดิ์  ฉวีราช  ผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยวัฒน์ สายพันธุ์ รองผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ  พร้อมกับคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ต่าง ๆ รวม 18 คน จึงเดินทางเพื่อ มอบปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชากิจการระหว่างประเทศ แด่ ดร. ทองลุน สีสุลิด  นายกรัฐมนตรีของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว อย่างสมเกียรติ  ณ สำนักนายกรัฐมนตรี  นครเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

        ปริญญากิตติมศักดิ์ หรือ Honorary degree เป็นปริญญาที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นมอบให้แก่บุคคลที่มีความรู้ความสามารถ  ประสบความสำเร็จอย่างยอดเยี่ยมในวิชาชีพ มีเกียรติคุณดีเด่น จนปรากฎเป็นที่ยอมรับ และเป็นแบบอย่างแก่บุคคลทั่วไป รวมทั้งเป็นบุคคลที่อุทิศตนเพื่อประโยชน์ต่อสังคมที่เกี่ยวเนื่องกับปริญญาที่ได้รับ เพื่อคงไว้ซึ่งศักดิ์และสิทธิ์ของปริญญากิตติมศักดิ์ ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นมอบให้กับ ดร.ทองลุน  สึสุลิด 
       การนี้ ศาสตราจารย์ ดร.ละออศรี เสนาะเมือง คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ คณบดีของคณะที่เปิดสอนหลักสูตรกิจการระหว่างประเทศ มอบและสวมชุดครุยวิทยฐานะ ,อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น มอบปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชากิจการระหว่างประเทศ ,ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.ศาสตรี เสาวคนธ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น มอบเอกสารคำประกาศเกียรติคุณ ,นายสุรพล เพชรวรากรรมการสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น มอบของที่ระลึกแสดงความยินดี คือ ผ้าไหมพื้นเมือง จำนวน 1 ชิ้น,นายอำนาจ พรหมสูตร กรรมการสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น และประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในฐานะเป็นผู้เสนอชื่อ ดร.ทองลุน สีสุลิด เข้าสู่กระบวนการพิจารณาของสภามหาวิทยาขอนแก่น มอบของที่ระลึกแสดงความยินดี คือ ผ้าไหมพื้นเมือง จำนวน 1 ชิ้น, นายสมศักดิ์ แต้เจริญวิริยะกุล นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น มอบบัตรสมาชิกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น และมอบกระเช้าที่ระลึก จำนวน 1 กระเช้า แด่ ดร. ทองลุน สีสุลิด  นายกรัฐมนตรีของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
       ดร.ทองลุน สีสุลิด เป็นผู้มีส่วนสำคัญในการส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือในหลายระดับ ระหว่างสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) และไทยมาโดยตลอด เป็นบุคคลที่มีบทบาทสำคัญในการประสานงานเมื่อครั้งท่านจุมมะลี ไชยะสอน ประธานประเทศ สปป.ลาว ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประถมาภรณ์ช้างเผือก จากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๓ณ สถานเอกอัครราชทูต เวียงจันทน์ และมาเยือนไทยในฐานะพระราชอาคันตุกะของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันที่ ๑๒ – ๑๔ เมษายน ๒๕๕๒ โดยเป็นประธานคณะกรรมาธิการความร่วมมือระหว่างสปป.ลาว-ไทย และส่งเสริมความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจในพื้นที่ชายแดน สปป.ลาว - ไทย นอกจากนี้ ดร.ทองลุน สีสุลิดยังได้ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายคมนาคมเชื่อมโยงระหว่าง สปป.ลาว - ไทย อาทิ สะพานมิตรภาพ ๓ (แขวงคำม่วนสปป.ลาว และจังหวัดนครพนมของไทย) เส้นทางรถไฟ สปป.ลาว - ไทย เชื่อมโยงเวียดนามและกรุงเทพฯ ซึ่งเป็นทางรถไฟสายแรกใน สปป.ลาว ที่เชื่อมระหว่างสองเมืองหลวง รวมทั้งสนับสนุนความร่วมมือภายใต้กรอบอาเซียนกลุ่มลุ่มแม่น้ำโขงและยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ อิรวดี - เจ้าพระยา – แม่โขง

         หลังพิธีมอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้นำผู้บริหารมหาวิทยาลัย รดน้ำขอพร นายกรัฐมนตรีของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ไทย วันสงกรานต์ประจำปี 2560 เพื่อความเป็นสิริมงคลอีกด้วย 

 

ข่าว /ภาพ : กองสื่อสารองค์กร 


ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

อ่านข่าวทั้งหมด »

ข่าวล่าสุด

อ่านข่าวล่าสุด »

ข่าวหนังสือพิมพ์

อ่านข่าวทั้งหมด »

ปฏิทินกิจกรรม

ดูกิจกรรมทั้งหมด »