มข.ผนึก วท.ดันสุดยอดอาหาร OTOP ไทย ขึ้นสำรับครัวโลก

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ยกระดับคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน สินค้าโอทอปประเภทอาหารและเครื่องดื่ม ให้ก้าวไกลสู่ครัวโลก
อ่าน 1,207 ครั้ง
20 เม.ย. 2560    Worawit Siripanuwat

          คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ OTOP อาหารและเครื่องดื่มตามหลักเกณฑ์วิธีที่ดีในการผลิต ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดกาฬสินธุ์ มหาสารคาม หนองบัวลำภู และอุดรธานี เพื่อยกระดับและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ OTOP ประเภทอาหารและครื่องดื่มที่ได้รับการรับรองมาตรฐานขั้นต้นจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) แล้ว ให้สามารถพัฒนาคุณภาพตามสู่มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) โดยมี ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ปรึกษาโครงการฯ จัดประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการ ตรวจวิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์โดยห้องปฏิบัติการมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025 ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านวิชาการ ให้คำปรึกษาเชิงลึก เพื่อแก้ไขและพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐาน มผช. ส่งเสริมนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์ไปใช้พัฒนาสินค้าให้กับชุมชน สอดคล้องและตอบรับกับนโยบายของกรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และนโยบายการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยขอนแก่น และเป็นไปตามเป้าหมาย ครัวไทยสู่ครัวโลก รวมทั้ง ประเทศไทย 4.0 อีกด้วย
 
         เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2560 เวลา 08.30 น. ณ โรงแรมอวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จ.ขอนแก่น ได้มีการจัดพิธีเปิดโครงการฯ ซึ่งได้รับเกียรติจาก ดร. สุทธิเวช ต.แสงจันทร์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมด้วย ศ. ดร. ศุภชัย ปทุมนากุล รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี กล่าวต้อนรับ และ ผศ. ดร. สมเกียรติ ศรีจารนัย คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กล่าวรายงาน โดยมี คณะผู้บริหาร คณาจารย์ นักวิจัย และผู้ผลิตอาหารจากจังหวัดอุดรธานี หนองบัวลำภู กาฬสินธุ์ และมหาสารคาม เข้าร่วมพิธีเปิดและอบรมเชิงปฏิบัติการ จำนวนกว่า 100 คน ภายในงานประชาสัมพันธ์เปิดโครงการฯ ในครั้งนี้มีการนำผลิตภัณฑ์ OTOP ประเภทอาหารและเครื่องดื่ม ของผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการฯ มาแสดงมากกว่า 20 กลุ่ม อาทิ ผลิตภัณฑ์ ปลาร้าบอง ปลาร้าหลน ไส้กรอกอีสาน หม่ำหมู และเนื้อ แหนม หมูและเนื้อ รวมทั้งประเภทขนม เช่น ถั่วตัด ถั่วคั่ว ถั่วทอดสมุนไพร กล้วยทอดแบบต่างๆ
 
         ดร. สุทธิเวช ต. แสงจันทร์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ กล่าวว่า รัฐบาลมีนโยบายการให้ประเทศไทยเป็นครัวของโลก รวมทั้งพัฒนาไปสู่ประเทศไทย 4.0 โดยการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ซึ่งเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์ประเทศ กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีภารกิจส่งเสริมการใช้องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก่ภาคการผลิตทั้ง OTOP SMEs และอุตสาหกรรม การพัฒนายกระดับคุณภาพสินค้าที่เป็นผลิตภัณฑ์ชุมชน นำไปสู่การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันและขยายศักยภาพทางการค้า รวมถึงความปลอดภัยของผู้บริโภค จึงจัดทำโครงการยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ จังหวัดอุดรธานี หนองบัวลำภู  กาฬสินธุ์ และมหาสารคาม โดยร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในพื้นที่ เพื่อพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)
 
        ศ. ดร. ศุภชัย ปทุมนากุล รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า คณะทำงานจากภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับมอบหมายเป็นที่ปรึกษาโครงการดังกล่าว ซึ่งเป็นการให้บริการวิชาการแก่ชุมชนประเภทหนึ่งของมหาวิทยาลัยขอนแก่น นอกจากนี้มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้สนับสนุนการพัฒนาห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์ทางจุลชีววิทยา สู่การรับรองตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025 เพื่อให้บริการกับหน่วยงานของภาครัฐและเอกชน มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น อาหารและเครื่องดื่ม เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐาน และนำผลการตรวจวิเคราะห์จากห้องปฏิบัติการไปใช้พัฒนากระบวนการผลิต เพื่อผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มได้ตามมาตรฐาน และส่งเสริมให้ขอการรับรองตามมาตรฐาน ถือว่าเป็นกระบวนการที่ครบวงจรในการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มให้ได้มาตรฐาน     เป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ผลิต เพื่อให้อาหารไทย หรือ ประเทศไทย ก้าวสู่การเป็นครัวของโลก นอกจากนี้ทำให้เกิดความร่วมมือกับหน่วยราชการต่างๆ เพื่อบรรลุพันธกิจในการให้บริการแก่ประชาชน อีกทั้งทำให้เกิดการบูรณาการด้านการวิจัย และการบริการวิชาการ ซึ่งปัญหาหรือโจทย์วิจัยที่ตอบสนองแก่ชุมชนและประชาชนโดยแท้จริง
 
ผู้เขียนข่าว : ดร.พลสัณห์ มหาขันธ์ ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 04 320 2377 โทรสาร 04 320 2377
ฝ่ายประชาสัมพันธ์กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โทร 0 2201 7097-8  โทรสาร 0 2201 7470 e-mail : pr@dss.go.th, walaiporn@dss.go.th

ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

อ่านข่าวทั้งหมด »

ข่าวล่าสุด

อ่านข่าวล่าสุด »

ข่าวหนังสือพิมพ์

อ่านข่าวทั้งหมด »

ปฏิทินกิจกรรม

ดูกิจกรรมทั้งหมด »