คณะสังคมฯ วนค. จัดอบรมการเขียนหนังสือราชการอย่างมืออาชีพให้กับนักศึกษา

สาขารัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย จัดอบรมโครงการ “การเขียนหนังสือราชการอย่างมืออาชีพสำหรับนักศึกษา”
อ่าน 652 ครั้ง
20 เม.ย. 2560    Panapon Meepian

               วันที่ 20 เมษายน 2560 เวลา 09.00 น. คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย จัดอบรมโครงการ การเขียนหนังสือราชการอย่างมืออาชีพสำหรับนักศึกษา” มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้พัฒนาทักษะการเขียนหนังสือราชการและสามารถนำไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องด้วยความเป็นมืออาชีพ และถูกต้องตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ ซึ่งได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากสำนักงานจังหวัดหนองคาย นายเจษฎา ปานะถึก ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรม ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มงานอำนวยการ ให้เกียรติมาบรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ในหัวข้อ “การเขียนหนังสือราชการอย่างมืออาชีพสำหรับนักศึกษา” โดยมีนักศึกษาจากคณะสังคมศาสตร์บูรณาการและคณะอื่นๆ สนใจในการเข้าร่วมอบรมในครั้งนี้กว่า 50 คน ณ ห้อง NK6202 อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ 2 มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย

               ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บดี ปุษยายนันท์ ผู้ช่วยคณบดีคณะสังคมศาสตร์บูรณาการ กล่าวว่า โครงการนี้เป็นโครงการที่เสริมสร้างความรู้ในการเขียนหนังสือราชการเพื่อจะได้นำไปใช้ในอนาคต และพัฒนาศักยภาพตัวนักศึกษาของเราให้มีความพร้อมก่อนออกไปฝึกสหกิจหรืออกฝึกงาน

               นายศิวพล คำผาเยือง นักศึกษาฝ่ายจัดการอบรม เปิดเผยว่า สืบเนื่องจากการศึกษาในรายวิชาพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ ซึ่งเป็นรายวิชาหนึ่งในหลักสูตรของสาขารัฐประศาสนศาสตร์ ในเนื้อหารายวิชานี้ได้กำหนดให้นักศึกษาสาขารัฐประศาสนศาสตร์ได้ศึกษาภาคทฤษฏีและนำความรู้มาปฏิบัติจริงในรูปแบบโครงการต่างๆ ซึ่งล้วนเป็นโครงการที่เน้นการพัฒนาทรัพยากรให้มีความรู้ความสามารถในด้านต่างๆ จึงได้กำหนดหัวข้อในการจัดโครงการในครั้งนี้คือ อบรมการเขียนหนังสือราชการอย่างมืออาชีพสำหรับนักศึกษา เพื่อพัฒนาให้นักศึกษามีความพร้อมก่อนออกไปฝึกสหกิจศึกษาหรือฝึกงานตามส่วนราชการต่างๆ รวมไปถึงภาคเอกชน ให้นักศึกษาผู้เข้าอบรมได้มีประสิทธิภาพติดอาวุธทางปัญญาและเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นต่อไป

ข่าว : ปาณพล มีเพียร
ภาพ : ปาณพล มีเพียร,อนิรุต สุทธินันท์


ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

อ่านข่าวทั้งหมด »

ข่าวล่าสุด

อ่านข่าวล่าสุด »

ข่าวหนังสือพิมพ์

อ่านข่าวทั้งหมด »

ปฏิทินกิจกรรม

ดูกิจกรรมทั้งหมด »