มข.โชว์ระบบทรานสคริปกิจกรรมสุดคูล! พัฒนาบัณฑิตพร้อมทำงาน

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ดูงานระบบทรานสคริปกิจกรรมและการบริหารจัดการงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
อ่าน 713 ครั้ง
21 เม.ย. 2560    Worawit Siripanuwat

         เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2560 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม โดย ว่าที่ ร.ต.อพิรุทธ์ แดงหอง ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา พร้อมด้วย รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี หัวหน้างาน นำคณะบุคลากรและนักศึกษา เดินทางเข้าศึกษาดูงานระบบทรานสคริปกิจกรรมและการบริหารจัดการงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรกองพัฒนานักศึกษา โดยมี ผศ.ดร. นรินทร์ จันทร์ศรี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวต้อนรับและบรรยายพิเศษ พร้อมด้วยบุคลากรร่วมให้การต้อนรับ
 
          ระบบทรานสคริปกิจกรรมนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น ถูกพัฒนาขึ้นเป็นเว็บไซต์ ilp.kku.ac.th/Sac/FrontEnd/SacV2/home.php ทะเบียนกิจกรรมนักศึกษา เพื่อให้นักศึกษาสะดวกในการสืบค้นกิจกรรมที่ตนเองสนใจ และเข้าสู่ระบบเพื่อเช็คชั่วโมงกิจกรรมที่ได้เข้าร่วม เพื่อวางแผนการเก็บชั่วโมงกิจกรรมให้ครบตามหลักสูตร ทั้งนี้ ภายในเว็บไซต์ยังมีคู่มือแนะนำการใช้ต่างๆ อาทิ คู่มือปฏิบัติงานกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น คู่มือการใช้งานระบบต่อทะเบียนชมรม เพื่อให้การผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัยขอนแก่น มีความสมบูรณ์ตรงตามต้องการของผู้ใช้บัณฑิต ตลอดจนสภาวะสังคมในปัจจุบันซึ่งต้องการบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถ เป็นคนเก่ง คนดี และสามารถทำงานร่วมกับคนอื่นได้อย่างมีความสุข และสอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติซึ่งได้กำหนดคุณภาพบัณฑิตให้ครอบคลุมอย่างน้อย 5 ด้าน ได้แก่ ด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และด้านการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
 
         ผศ.ดร. นรินทร์ จันทร์ศรี กล่าวว่า ด้วยการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้บัณฑิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นมีคุณลักษณะทั้ง ด้านวิชาการ คือ มีองค์ความรู้ในสาขาวิชาการ ประสบการณ์การเรียนรู้ และการปฏิบัติงานที่สามารถนำไปใช้ในการประกอบอาชีพ รวมทั้งการศึกษาเรียนรู้ การใช้ความรู้และประสบการณ์เพื่อการพัฒนาวิชาการ ด้านวิชางาน คือ มีทักษะและประสบการณ์ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานในสภาวะแวดล้อมการทำงาน สมัยใหม่ที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา และด้านวิชาคน คือ มีจิตสำนึกที่ดีและมีความรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว วิชาชีพ องค์กร และสังคม มีคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อการดำรงตนในสังคมร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข จึงได้พัฒนาระบบทะเบียนกิจกรรมนักศึกษา และกำหนดหลักเกณฑ์การเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อให้การจัดการศึกษามีความครอบคลุมในการผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ โดยนักศึกษาระดับปริญญาตรีจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรตลอดระยะเวลาการศึกษาในมหาวิทยาลัย

 


ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

อ่านข่าวทั้งหมด »

ข่าวล่าสุด

อ่านข่าวล่าสุด »

ข่าวหนังสือพิมพ์

อ่านข่าวทั้งหมด »

ปฏิทินกิจกรรม

ดูกิจกรรมทั้งหมด »