มข. สื่อสารสร้างสรรค์ เชื่อมความสัมพันธ์กับชุมชน นำชุมชนเป็นสุข

กองสื่อสารองค์กร จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้ผู้นำชุมชน เชื่อมความสัมพันธ์กับชุมชนใกล้เคียง มข. ผ่านกระบวนการสื่อสารสร้างสรรค์ ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของมหาวิทยาลัย ให้ต่อเนื่องและยั่งยืน
อ่าน 2,509 ครั้ง
21 เม.ย. 2560    Wadchara Noichompoo

          กองสื่อสารองค์กร และฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์  จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายผู้นำชุมชน  “การเขียนข่าวและผลิตสปอตวิทยุเพื่อการประชาสัมพันธ์ชุมชน”  ในโครงการ KKU USR  มหาวิทยาลัยขอนแก่นเพื่อสังคม “เชื่อมความสัมพันธ์กับชุมชนใกล้เคียง มข. โดยผ่านกระบวนการสื่อสารสร้างสรรค์ นำชุมชนเป็นสุข” ประจำปีงบประมาณ 2560  โดยมี รศ.ดร. เกรียงไกร  กิจเจริญ  รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ เป็นประธานในพิธีเปิด   นายบัญชา  พระพล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ และผศ.ศิริพงษ์  เพียศิริ  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร เป็นเกียรติในพิธีเปิดการอบรม  โดยมีนายชุมพร  พารา ผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กร  กล่าวรายงานความเป็นมาของจัดการอบรมต่อประธานในพิธี เมื่อวันศุกร์ ที่  21 เมษายน 2560  ณ ห้องประชุมคุ้มสีฐาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

          นายชุมพร  พารา  ผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กร กล่าวรายงานต่อประธานในพิธีว่า “การอบรมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายผู้นำชุมชน  “การเขียนข่าวและผลิตสปอตวิทยุเพื่อการประชาสัมพันธ์ชุมชน” เป็นอีกหนึ่งกิจกรรม ในโครงการ KKU USR  มหาวิทยาลัยขอนแก่นเพื่อสังคม “เชื่อมความสัมพันธ์กับชุมชนใกล้เคียง มข. โดยผ่านกระบวนการสื่อสารสร้างสรรค์ นำชุมชนเป็นสุข” ประจำปีงบประมาณ 2560 เกิดขึ้นจากการร่วมมือกัน ระหว่าง ฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ กองสื่อสารองค์กร เพื่อสร้างความสัมพันธ์ และความเข้าใจ อันดีระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่นและชุมชน และองค์กรใกล้เคียง มหาวิทยาลัย ขอนแก่น โดยผ่านการจัดกิจกรรมเพื่อสังคม (KKU USR)  อันเป็นการสร้างเครือข่ายชุมชนเข้มแข็งมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นการพัฒนาศักยภาพคนในชุมชน และโรงเรียน  เพื่อส่งเสริมกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของมหาวิทยาลัย ให้ต่อเนื่องและยั่งยืน  และส่งเสริมภาพลักษณ์อันดีของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ต่อชุมชนรอบรั้วมหาวิทยาลัยขอนแก่น”

          นายชุมพร กล่าวต่อไปว่า  “การจัดงานในครั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์ผู้บริหารองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน ให้เกียรติต่อมหาวิทยาลัยขอนแก่นในการเข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ จำนวน 60 คน โดยมีวิทยากรจากคุณเบญจมาภรณ์  มามุข  นักประชาสัมพันธ์ งานวิทยุสถาบัน กองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นวิทยากรบรรยายอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตสปอตวิทยุเพื่อการประชาสัมพันธ์ชุมชน และ คุณจิราพร  ประทุมชัย หัวหน้างานข่าว กองสื่อสารองค์กร เป็นวิทยากรบรรยายอบรมเชิงปฏิบัติการเขียนข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ์ชุมชน”

          รศ.ดร. เกรียงไกร  กิจเจริญ  กล่าวว่า  “ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้สะสมและสร้างองค์ความรู้ต่างๆ เป็นจำนวนมาก รวมทั้งการให้ความช่วยเหลือประชาชนในภูมิภาคนี้อย่างต่อเนื่องทั้งการยกระดับการศึกษา การยกระดับ คุณภาพภาพชีวิต การสร้างเสริมสุขภาพที่ดี การสร้างอาชีพ การสร้างรายได้ เป็นต้น การดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่องจึงกลายเป็น “รหัสวัฒนธรรมของ มหาวิทยาลัยขอนแก่น” หรือ “KKU Culture DNA” ซึ่งเป็นวัฒนธรรมในการดำเนินกิจกรรมของ มหาวิทยาลัยขอนแก่นมาอย่างต่อเนื่อง  สิ่งเหล่านี้ส่งผลให้มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับความไว้วางใจและความคาดหวังจากองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาสังคม รวมถึง ประเทศเพื่อนบ้าน ในการที่จะให้การสนับสนุนการดำเนินภารกิจขององค์กรต่างๆ ให้ลุล่วงไปได้ตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมอยู่เสมอมา”

          “การเชื่อมความสัมพันธ์อันดี ระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่น  ชุมชน และองค์กรใกล้เคียงมหาวิทยาลัย โดยผ่านกระบวนการสื่อสร้างสรรค์ นำชุมชนเป็นสุข”  ภายใต้ โครงการ KKU USR  มหาวิทยาลัยขอนแก่นเพื่อสังคม “เชื่อมความสัมพันธ์กับชุมชนใกล้เคียง มข. ประจำปี 2560  จึงเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นนำเอาองค์ความรู้ที่มีอยู่ในด้านการสื่อสารมาให้บริการชุมชน โดยพัฒนาการการเขียนข่าวและ การผลิตสปอตวิทยุเพื่อการประชาสัมพันธ์ชุมชน สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่นและชุมชน ส่งเสริมภาพลักษ์อันดี รวมถึงสร้างเครือข่ายชุมชนมหาวิทยาลัยขอนแก่น”          รศ.ดร. เกรียงไกร กล่าวในท้ายที่สุดว่า  “ขอขอบคุณผู้บริหารองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน ผู้นำองค์กรภาครัฐ สถานศึกษาที่ได้ให้เกียรติต่อมหาวิทยาลัยขอนแก่นในการเข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้   หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะเป็นเครือข่ายชุมชนรอบรั้ว มข. ร่วมกัน เพื่อพัฒนาช่วยเหลือสังคมให้น่าอยู่และยั่งยืน”

          หลังพิธีเปิด รศ.ดร. เกรียงไกร  กิจเจริญ ได้บรรยายพิเศษนโยบายการเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่นและชุมชน ภายใต้ยุทธศาสตร์   Culture and Care Community  จากนั้นเป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายผู้นำชุมชน  ในหัวข้อ “การเขียนข่าวและผลิตสปอตวิทยุเพื่อการประชาสัมพันธ์ชุมชน”  โดยนางสาวจิราพร  ประทุมชัย หัวหน้างานข่าว กองสื่อสารองค์กร เป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ โดยได้เชื่อมสัมพันธ์ระหว่างผู้เข้าร่วมอบรมเพื่อกระชับความสัมพันธ์ในการเป็นเครือข่ายชุมชน เป็นบรรยากาศการอบรมอย่างมีความสุข  ในภาคบ่ายเป็นการอบรมในหัวข้อ  “การอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตสปอตวิทยุเพื่อการประชาสัมพันธ์ชุมชน” โดยมี นางเบญจมาภรณ์  มามุข  นักประชาสัมพันธ์ งานวิทยุสถาบัน กองสื่อสารองค์กร เป็นวิทยากร

          หลังการอบรมเชิงปฏิบัติการ ได้มีพิธีมอบเกียรติบัตรให้กับผู้เข้ารับการอบรมโดย  รศ.ดร. เกรียงไกร  กิจเจริญ  รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี  การอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้  เป็นการดำเนินการต่อเนื่องเข้าปีที่สอง ซึ่งกลุ่มผู้เข้าอบรมจากชุมชน ต่างมีผลงานที่ดีของชุมชนมาเผยแพร่ผ่านสื่อวิทยุทางสถานีวิทยุ FM.103 MHz อันเป็นผลจากความร่วมมือในการเชื่อมสัมพันธ์ที่ดีในการเป็นเครือข่ายชุมชน สร้างความเข้าใจระหว่างชุมชนด้วยสื่อสถาบัน โดยผ่านกระบวนการสื่อสารสร้างสรรค์ นำชุมชนเป็นสุข ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นอย่างยั่งยืน

ข่าว/ภาพ   :   วัชรา   น้อยชมภู


ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

อ่านข่าวทั้งหมด »

ข่าวล่าสุด

อ่านข่าวล่าสุด »

ข่าวหนังสือพิมพ์

อ่านข่าวทั้งหมด »

ปฏิทินกิจกรรม

ดูกิจกรรมทั้งหมด »