“เปิดโลกออทิสติก ครั้งที่ 11” จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่

รร.สาธิตฯ ฝ่ายการศึกษาพิเศษ (ศูนย์วิจัยออทิสติก) คณะศึกษาศาสตร์ ร่วมกับภาคีเครือข่ายการดูแลบุคคลออทิสติกจังหวัดขอนแก่น ผนึกกำลังจัดการประชุมสัมมนาวิชาการนานาชาติ“เปิดโลกออทิสติก ครั้งที่ 11”
อ่าน 1,162 ครั้ง
18 พ.ค. 2560    Wadchara Noichompoo

          โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายการศึกษาพิเศษ (ศูนย์วิจัยออทิสติก) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับภาคีเครือข่ายการดูแลบุคคลออทิสติกจังหวัดขอนแก่น  ร่วมมือจัดการประชุมสัมมนาวิชาการนานาชาติ “เปิดโลกออทิสติก ครั้งที่ 11” บุคคลออทิสติกสู่ชีวิตอิสระ และตัดสินใจด้วยตนเอง : Towards Autonomy and Self-Determination for Persons with Autism”  ขึ้น  โดยมี อาจารย์ พวงทอง  พูลเรือง   รองคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ฝ่ายโรงเรียนสาธิต ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวรายงานต่อ รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติชัย  ไตรรัตนศิริชัย   อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประธานในพิธี ซึ่งมีผู้เข้าร่วมการประชุมสัมมนาจากสมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิสติกจังหวัดขอนแก่น  ภาคีเครือข่ายการดูแลบุคคลออทิสติกจังหวัดขอนแก่น คณาจารย์  ผู้ปกครอง นักศึกษา และผู้สนใจเข้าร่วมงานกว่า 400 คน เมื่อวันพุธ ที่ 17 พฤษภาคม 2560 ณ อวานีขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดขอนแก่น

          อาจารย์ พวงทอง กล่าวว่า  องค์การอนามัยโลกได้กำหนดให้วันที่ 2 เมษายนและตลอดเดือนเมษายนของทุกปีเป็นวันรณรงค์สร้างความตระหนักรู้ด้านออทิสติก (World Autistic Awareness Day) เพื่อให้ผู้คนในสังคมได้มีความรู้ความเข้าใจในบุคคลที่มีภาวะออทิซึมทั่วโลก ตลอดจนตระหนักรับรู้และมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาด้านนี้  และส่งเสริมศักยภาพบุคคลออทิสติกร่วมกันอย่างจริงจัง  ภาคีเครือข่ายการดูแลบุคคลออทิสติกจังหวัดขอนแก่น  นำโดยโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น  คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น   จึงได้จัดการประชุมสัมมนาวิชาการนานาชาติ “เปิดโลกออทิสติก  ครั้งที่ 11” ขึ้น  โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ เพิ่มพูนความรู้ทักษะใหม่ ๆ และให้เกิดความตระหนักแก่ ผู้ปกครอง  ครู บุคลากรทางการศึกษา บุคลากรทางการแพทย์  ผู้บริหาร นักสหวิชาชีพ ในการให้ความช่วยเหลือ ให้โอกาสและพัฒนาด้านการศึกษาแก่บุคคลที่มีภาวะออทิสซึม เพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ด้านการให้ความช่วยเหลือและพัฒนาบุคคลออทิสติกทั้งในและต่างประเทศ   ผลักดันและกระตุ้นให้เกิดการเรียนที่เหมาะสมสำหรับผู้ที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ  ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ผลงานและกิจกรรมของภาคีเครือข่ายการดูแลบุคคลออทิสติก จังหวัดขอนแก่น”

          อาจารย์ พวงทอง กล่าวต่อไปว่า  “กิจกรรมการประชุมสัมมนานานาชาติ เปิดโลกออทิสติกครั้งที่ 11  จัดขึ้นภายใต้หัวเรื่อง “บุคคลออทิสติก   สู่ชีวิตอิสระ และตัดสินใจด้วยตนเอง : Towards Autonomy and Self-Determination for Persons with Autism” โดยได้เชิญผู้เชี่ยวชาญทั้งภายในและต่างประเทศมาร่วมอภิปราย แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และให้ความรู้ แก่ครู บุคลากรทางการศึกษา บุคลากรทางการแพทย์ ผู้ปกครอง นักวิจัย และบุคคลที่สนใจ  อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาองค์ความรู้ และเป็นแนวทางในการให้ความช่วยเหลือบุคคลที่มีภาวะออทิสซึมของประเทศไทยและประเทศในกลุ่มอาเซียนต่อไป” 

          รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติชัย  ไตรรัตนศิริชัย   กล่าวขอบคุณผู้บริหารภาคีเครือข่ายการดูแลบุคคลออทิสติกจังหวัดขอนแก่นทุกภาคส่วน  ทั้งภาครัฐและเอกชน  ที่มีความตระหนักรู้และให้ความสำคัญต่อการพัฒนาศักยภาพของพลเมืองออทิสติก  จนเกิดความร่วมมือกันที่เข้มแข็ง  มีพลังและความพร้อมในทุกด้าน  เพื่อการขับเคลื่อนนโยบาย  องค์ความรู้สู่ภาคปฏิบัติจริงอย่างเป็นนามธรรม

       รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติชัย  ไตรรัตนศิริชัย   กล่าวว่า  “วิสัยทัศน์และเป้าหมายของมหาวิทยาลัยขอนแก่น คือเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยชั้นนำระดับโลก (World Class Research University)"   ภายในปี พ.ศ. 2558 มหาวิทยาลัยขอนแก่นจะเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยชั้นนำระดับโลก โดยเทียบเคียงจากการจัดอันดับของสถาบันภายนอกว่าเป็นอันดับ 1 ใน 3 ของประเทศ อันดับ 1 ใน 80 ของเอเชีย อันดับ 1 ใน 400 ของโลก มีความเป็นเลิศด้านการเรียนการสอน การวิจัยพัฒนา และนวัตกรรม เชื่อมโยงกับการบริการวิชาการ ถ่ายทอดเทคโนโลยี และการแก้ไข พัฒนาในพื้นที่จริงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและอนุภูมิภาค ลุ่มน้ำโขง โดยการใช้การวิจัยเป็นฐาน ได้รับการยกย่องในระดับชาติและระดับนานาชาติว่าเป็น องค์กรที่มีคุณภาพการศึกษา การวิจัย การบริหารจัดการที่ดี มีธรรมาภิบาล ตลอดจนมีความสามารถในการบริหารจัดการทรัพยากร ทรัพย์สินและทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยให้เกิดประโยชน์สูงสุดและพึ่งพาตนเองได้ บุคลากรมีความรู้ความสามารถสูง มีคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดีในการทำงาน เป็นองค์กรที่มีสุขภาวะที่ดี มีบรรยากาศทางวิชาการบนพื้นฐานของความภักดีและผูกพันต่อองค์กร”

          “มหาวิทยาลัยขอนแก่นกับการส่งเสริมและสนับสนุนคุณภาพชีวิตของคนพิการ ปัจจุบันนักศึกษาพิการของมหาวิทยาลัยขอนแก่นมีจำนวน 24 คน โดยมีนักศึกษาออทิสติก 4 คน ภายใต้โครงการส่งเสริมบริการนักศึกษาพิการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น Disability Support Services (DSS) โดยทางมหาวิทยาลัยขอนแก่นมีการจัดระบบให้เป็นศูนย์กลางในการประสานงาน ให้ข้อมูลข่าวสาร และอำนวยความสะดวกช่วยเหลือ แก่นักศึกษาพิการและอาจารย์ผู้สอนในการดำเนินงานและจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น นอกจากนี้ยังติดต่อประสานงานกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาศักยภาพของนักศักยภาพพิการ โดยมีการให้บริการสื่อทางการศึกษาที่สอดคล้องตามความจำเป็นเหมาะสม กับสภาพความพิการ” 

          “มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคลออทิสติก จึงได้มีแนวนโยบายในการจัดตั้ง “สถาบันออทิซึม” ขึ้นเพื่อการศึกษาวิจัย การพัฒนาบุคคลที่มีภาวะออทิซึมตามแนวคิดสี่กลไกหลักของ ออทิสติกโรดแมป ซึ่งประกอบไปด้วยการวิจัยทางการศึกษา  การวิจัยทางการแพทย์ การวิจัยทางสังคม โดยการวิจัยแต่ละส่วนจะเป็นจิ๊กซอว์สำคัญในการได้มาซึ่งคำตอบของคุณภาพชีวิตที่ดี บุคคลออทิสติกสู่ชีวิตอิสระ และตัดสินใจด้วยตนเอง ของประชากรออทิซึมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และขยายผลไปสู่ประชากรออทิซึมทั่วประเทศ ตลอดจนอนุภาคลุ่มแม่น้ำโขง” รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติชัย  ไตรรัตนศิริชัย กล่าวในที่สุด

          การจัดการประชุมสัมมนาวิชาการนานาชาติ “เปิดโลกออทิสติก” นั้น  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายการศึกษาพิเศษ (ศูนย์วิจัยออทิสติก) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และภาคีเครือข่ายการดูแลบุคคลออทิสติกจังหวัดขอนแก่น ได้ร่วมมือกันจัดขึ้นเป็นกิจกรรมประจำปีมาอย่างต่อเนื่อง  เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ การส่งเสริมและการสร้างเครือข่ายการท างานร่วมกันระหว่างครู ผู้ปกครอง และ บุคลากรทางการแพทย์ ตลอดจนการนำเสนอผลงานวิจัย นวัตกรรม ในการพัฒนาบุคคลที่มีภาวะออทิซึมมาโดยตลอด  นับเป็นหน่วยงานที่มุ่งมั่นทำงาน และให้ความร่วมมือกันในการให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันอย่างจริงจัง เพื่อบุคคลออทิสติกได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยมีเป้าหมายขยายผลต่อไปเป็นวงกว้างถึงประชากรออทิซึมอนุภาคลุ่มน้ำโขงในอนาคต

ข่าว   :   วัชรา  น้อยชมภู

ภาพ  :   ฤกษ์  สุวรรณฉาย

 


ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

อ่านข่าวทั้งหมด »

ข่าวล่าสุด

อ่านข่าวล่าสุด »

ข่าวหนังสือพิมพ์

อ่านข่าวทั้งหมด »

ปฏิทินกิจกรรม

ดูกิจกรรมทั้งหมด »