ขอเชิญร่วมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 17-19 ส.ค.60 ที่คณะวิทย์ฯ มข.

คณะวิทยาศาสตร์ มข. ขอเชิญร่วมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ระหว่างวันที่ 17-19 สิงหาคม 2560 ที่คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
อ่าน 1,909 ครั้ง
12 ก.ค. 2560    Suchartt Dhepphuhkieo

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมป์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  และ คณะวิทยาศาสตร์  กำหนดจัด งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2560”    ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น   ระหว่างวันที่ 17-19  สิงหาคม 2560  โดยมีหัวข้อการจัดงานหลักคือ จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม”  และมีหัวข้อการจัดงานย่อย คือ  เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ Sustainable Development Goals (SDGs)”   

 

การจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ในปี 2560  มีวัตถุประสงค์หลัก คือ เพื่อเทิดพระเกียรติพระปรีชาสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4  “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย”   เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9   “พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย” และ “พระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย”   เพื่อให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  เห็นความสำคัญของวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ  อีกทั้งยังเป็นการกระตุ้นให้เยาวชนและประชาชนทั่วไป  ให้ความสนใจในวิทยาศาสตร์มากยิ่งขึ้น  ทั้งยังสามารถนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้     นอกจากนี้ยังเป็นการเผยแพร่ผลงานด้านการค้นคว้าวิจัยทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทยสู่สาธารณชนด้วย

 

กิจกรรมสำคัญๆ ในงาน ได้แก่

- พิธีถวายพานพุ่มราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4  
   ในวันที่ 18  สิงหาคม 2560
- นิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4   "พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย"
- นิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ในฐานะทรงเป็น   “พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของ 
  ไทย”  และ “พระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย”
- การจัดบรรยายพิเศษ เรื่อง “วิทยาศาสตร์กับการพัฒนานวัตกรรมของประเทศ” โดย ผศ.ดร.พูลศักดิ์ โกษียาภรณ์
  ในวันที่ 18 สิงหาคม 2560
- นิทรรศการทางวิชาการตามหัวข้อการจัดงานหลักและข้อการจัดงานย่อย
- นิทรรศการทางวิชาการของภาควิชา และสาขาวิชาต่างๆ รวมทั้งศูนย์วิจัย กลุ่มวิจัยต่างๆ  ในคณะวิทยาศาสตร์ มข.
- นิทรรศการผลิตภัณฑ์หรือบริการ Startup

- นิทรรศการ “ห้องเรียนแบตเตอรี่สำหรับนักวิทย์น้อย หนึ่งในกิจกรรมเด่นโครงการมหาวิทยาลัยเด็ก ประเทศไทย
  ตามพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี”
- นิทรรศการจากหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
- การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
- การแข่งขันวาดภาพความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการทางวิทยาศาสตร์
- การแข่งขันกระบวนการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
- การประกวดโครงงานทางวิทยาศาสตร์ในสาขาต่างๆ
- การแข่งขันทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
- การแข่งขัน  Lego Robot Contest
- การแข่งขัน  Web Programming Competition
- การประกวด  Science Show   ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  ในหัวข้อ "มหัศจรรย์วิทยาศาสตร์"
- การประกวดสื่อการสอนทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์สำหรับครูระดับมัธยมศึกษา
- การแข่งขันจรวดขวดน้ำ และ การแข่งขันเครื่องบินกระดาษพับ
- การประกวด Pre-School Lab Competition@KKU
- การแข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์ตามแนว PISA (PISA mathematics skill competition @KKU)

- อื่นๆ

 

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  จึงขอประชาสัมพันธ์มายังนักเรียน นักศึกษา ครู-อาจารย์  ตลอดจนประชาชนผู้สนใจทั่วไป  เข้าร่วมชมกิจกรรมและร่วมชมนิทรรศการต่างๆ  ใน “งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติประจำปี 2560” ระหว่างวันที่ 17-19 สิงหาคม 2560 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

โทรศัพท์ 0-4320-2372  โทรสาร 0-4320-2371

e-mail : sckku53@gmail.com

 

สมัครเข้าร่วมประกวดแข่งขันกิจกรรมต่างๆ กิจกรรมต่างๆ ได้ที่  https://sc5.kku.ac.th/scweek/

(ขยายเวลาเปิดรับสมัครเข้าร่วมกิจกรรม ถึงวันที่ 15 กรกฎาคม  2560)


ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

อ่านข่าวทั้งหมด »

ข่าวล่าสุด

อ่านข่าวล่าสุด »

ข่าวหนังสือพิมพ์

อ่านข่าวทั้งหมด »

ปฏิทินกิจกรรม

ดูกิจกรรมทั้งหมด »