มข.จับมือสถาบันอุดมศึกษา ทั้ง 19 แห่ง MOU หนุนศิลปะขับเคลื่อนไทย 4.0

มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อม เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา ทั้ง 19 แห่ง บันทึกข้อตกลงด้านศิลปกรรมศาสตร์ แลกเปลี่ยน ส่งเสริม พัฒนาผลงานวิจัยและผลงานสร้างสรรค์ของบุคลากร ณ ห้องประชุมสารสิน ณ อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น
อ่าน 1,018 ครั้ง
13 ก.ค. 2560    Raviporn Saisaenthong

         เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคม 2560 เวลา 8.00 น. คณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดพิธีเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติ “ศิลปกรรมวิจัย ครั้งที่ 3 เศรษฐกิจสร้างสรรค์ภายใต้ Thailand 4.0” ในการนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดงานและปาฐกถาพิเศษ พร้อมด้วย รศ. ดร. เกรียงไกร กิจเจริญรองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์กล่าวรายงานโครงการ และ รศ. ดร. นิยม วงศ์พงษ์คำ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ มอบของที่ระลึกแก่วิทยากร ในการนี้มี คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น คณาจารย์ นักวิชาการ นักศึกษา ผู้ที่สนใจเข้าร่วม การประชุมวิชาการ กว่า 300 คน ณ ห้องศรีจันทร์บอลรูม ชั้น 4 โรงแรมเจริญธานี จังหวัดขอนแก่นขอนแก่น
         พร้อมกันนี้ ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ปาฐกถาพิเศษเรื่อง เศรษฐกิจสร้างสรรค์ภายใต้ Thailand 4.0 ความว่า ประเทศไทยวางเป้าหมาย การใช้ เศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy)ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศโดยการนำเอาไอทีหรือเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาใช้เพื่อเพิ่มผลผลิตเพิ่มผลงาน โดยใช้เวลาน้อยลงและสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้าและบริการต่าง ๆ เพื่อให้สามารถแข่งขันกับชาติต่าง ๆขณะเดียวกันจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ  ด้วยความคิดสร้างสรรค์ วัฒนธรรม เทคโนโลยี และนวัตกรรมผนวกรวม  ภายใต้ศักยภาพสำคัญ 3 ด้าน ประกอบด้วย ทุนทางสังคมและวัฒนธรรมหรือ Thainess ที่หมายถึง ทุกสิ่งที่มีในประเทศไทย ที่ถูกส่งมอบจากรุ่นสู่รุ่น หรือ ถูกปรับปรุง ให้สอดคล้องกับการดำรงชีวิตในปัจจุบัน ซึ่งอาจจะมีในลักษณะที่เป็นแบบดั้งเดิม และแบบร่วมสมัย ล้วนสามารถเชื่อมโยงความคิดสร้างสรรค์ ต่อยอดสู่อุตสาหกรรมต่างๆ เช่น แฟชัน หัตถกรรม อัญมณี เครื่องประดับ ทุนความหลากหลายของพืชพรรณเมืองร้อน ก่อให้เกิดธุรกิจ เช่น สปา อุตสาหกรรมท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ และ ทุนด้านการเปิดกว้างทางทัศนคติและยอมรับความหลากหลายของเชื้อชาติและศาสนา
        “สิ่งต่างๆที่เรามีในสังคมของประเทศไทย เราสามารถสร้างเป็นสินค้าและบริการที่สร้างรายได้ได้ แต่เราต้องพยายามเอานวัตกรรมเข้ามาปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เราสามารถทำได้ดีกว่า แตกต่างกว่า ดึงดูดผู้ซื้อมากกว่า ซึ่งเป็นหลักการที่จะช่วยเสริมพลังทางเศรษฐกิจของประเทศไทย ดังนั้นสถาบันการศึกษาที่มาร่วมการประชุมในครั้งนี้ ล้วนมีส่วนในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ซึ่งมีส่วนอย่างยิ่งในการสร้างความเข้มแข็งด้านการแข่งขันเศรษฐกิจของประเทศ ถือเป็นการดำเนินการตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ที่ต้องการเปิดโอกาสใหม่ ให้สังคมไทย สามารถมีศักยภาพแข่งขันกับนานาอารยประเทศได้อย่างได้เปรียบในอนาคต”นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าว
          หลังจากพิธีเปิด คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น และ เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา ทั้ง 19 แห่ง ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงด้านศิลปกรรมศาสตร์ร่วมกัน ห้องประชุมสารสิน ณ อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษาในครั้งนี้ มีเจตนารมณ์เพื่อสร้างความร่วมมือกันอ้างอิงข้อมูลบทความวิชาการหรือวิจัย (Citation) ในฐานข้อมูล Refereed journalให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ และส่งเสริมการพัฒนาผลงานวิจัยและผลงานสร้างสรรค์ของบุคลากรร่วมกัน ทั้งยังส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาการจัดการศึกษาและแลกเปลี่ยนบุคลากรเพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและเอกระหว่างสถาบัน และเพื่อส่งเสริมให้เกิดกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นกระบวนการเรียนรู้ของอาจารย์และนักศึกษาร่วมกัน
          รศ. ดร. นิยม วงศ์พงษ์คำ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ กล่าวว่า ความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษาในครั้งนี้ มีเจตนารมณ์ในการพัฒนาด้านวิชาการทั้งเนื้อหาและกิจกรรม โดยเน้นการมีส่วนร่วมของอาจารย์และนักศึกษาในการจัดทำโครงการทางด้านวิชาการรูปแบบต่าง ๆ ร่วมกัน ทั้งด้านการเรียนการสอน การวิจัย การอบรมสัมมนา การบริการทางวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรม โดยข้อตกลงความร่วมมือฉบับนี้ มีขอบเขตระยะเวลาบังคับใช้  2 ปี โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ลงนามในบันทึกข้อตกลง
          ทั้งนี้สถาบันการศึกษาที่ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงด้านศิลปกรรมศาสตร์ร่วมกัน ประกอบด้วย คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีษะเกษ คณะวัฒนธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ข่าว : รวิพร สายแสนทอง ภาพ : อาทิตย์  พันธ์สวัสดิ์ บริบัตร ทาสี


ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

อ่านข่าวทั้งหมด »

ข่าวล่าสุด

อ่านข่าวล่าสุด »

ข่าวหนังสือพิมพ์

อ่านข่าวทั้งหมด »

ปฏิทินกิจกรรม

ดูกิจกรรมทั้งหมด »