ศูนย์นวัตกรรมฯหลังการเก็บเกี่ยววิศวฯ ร่วม4มอ แชร์ผลงานเทคโนโลยีเกษตร

ศูนย์นวัตกรรมฯหลังการเก็บเกี่ยว วิศวฯ มข. จับมือ 4 มหาวิทยาลัย จัดเวที “แชร์ผลงานเทคโนโลยีเกษตร” หวังลดต้นทุนการผลิต เพิ่มมูลค่าผลผลิตให้เกษตรกรไทย
อ่าน 940 ครั้ง
18 ก.ค. 2560    Jarunee Nuanboonma

     ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยมีความสำคัญทั้งในด้านเศรษฐกิจ การเมือง และยุทธศาสตร์ โดยประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพทางด้านเกษตรกรรม การผลิตทางด้านเกษตรกรรมส่วนใหญ่ยังคงเป็นกระบวนการผลิตแบบเก่า อาศัยธรรมชาติเป็นหลัก ทำให้ประสิทธิภาพ คุณภาพ และปริมาณของผลผลิตอยู่ในเกณฑ์ต่ำและไม่แน่นอน การใช้และการจัดการทรัพยากรน้ำและดินยังขาดหลักวิชาการ การใช้และการพัฒนาเครื่องจักรกลเกษตรเพื่อช่วยทุ่นแรงและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตยังมีน้อย โดยเครื่องจักรกลเกษตร ซึ่งเป็นวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว จะช่วยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการผลิตการเกษตรทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ช่วย  ลดต้นทุนการผลิต ลดความสูญเสีย และเพิ่มมูลค่าของผลผลิตด้านการเกษตร  จากประเด็นดังกล่าว ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงได้ร่วมกับศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว ศูนย์วิจัยเครื่องจักรกลการเกษตรและวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นเจ้าภาพจัดประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 15 ขึ้น โดยความร่วมมือกันของมหาวิทยาลัย 4 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และมหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 13-14 กรกฎาคม 2560  โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.อภิรัฐ  ศิริธราธิวัตร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กล่าวเปิดงาน และผศ.ดร.สมโภชน์   สุดาจันทร์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเกษตร ประธานอำนวยการจัดงานฯ เป็นผู้กล่าวรายงาน 
     ศ. ดร.อภิรัฐ  ศิริธราธิวัตร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กล่าวว่า เป็นที่ทราบกันดีแล้วว่า  งานด้านวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวในปัจจุบัน  มีความสำคัญต่อการพัฒนาภาคเกษตรกรรมของประเทศเป็นอย่างมาก  โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำความรู้ หรือเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนในการผลิต  ตลอดจนการแปรรูปผลิตผลเกษตรให้มีมูลค่าสูงขึ้น  โดยเน้นถึงคุณภาพและความปลอดภัยของผู้บริโภคแทนการจำหน่ายในสภาพวัตถุดิบโดยตรง  วิทยาการดังกล่าวนี้หากนำมาปฏิบัติจนได้ผลอย่างจริงจังแล้ว ก็เป็นที่แน่นอนว่าเกษตรกรรมของประเทศจะต้องเจริญรุดหน้าอย่างรวดเร็วสามารถหารายได้เข้าประเทศอย่างยั่งยืน  พร้อมทั้งสามารถยืนหยัดอย่างมั่นคงได้ด้วยตนเอง  และสามารถแข่งขันกับนานาชาติได้ การดำเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังที่กล่าวมานี้  นอกเหนือจากเป็นภาระของหน่วยต่างๆ ของภาคราชการและเอกชนแล้ว  หากมีหน่วยงานหรือองค์กรอิสระทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการประสานงานและรวบรวมผู้มีศักยภาพ  ความรู้  ความสามารถ  และประสบการณ์จากทั่วประเทศ  มาร่วมสร้างสรรค์  คิดและทำงานร่วมกันก็จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศอย่างมาก  จึงเป็นที่น่ายินดีที่ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวซึ่งประกอบด้วย  หน่วยงานร่วมจากมหาวิทยาลัยของรัฐทั้ง 4 แห่ง  ได้แก่  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  ร่วมกับศูนย์วิจัยเครื่องจักรกลเกษตรและวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว  ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร  คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ได้เล็งเห็นความสำคัญ  และมีบทบาทที่สำคัญในแนวทางดังกล่าวนี้ ซึ่งทราบว่าได้มีการจัดประชุมลักษณะนี้ต่อเนื่องทุกปี  เพื่อเป็นเวทีให้นักวิชาการและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับภาคเกษตรกรรม ได้มีการถ่ายทอดความรู้  แลกเปลี่ยนประสบการณ์  ตลอดจนความคิดเห็นและแนวทางดำเนินงานอันจะส่งผลให้มีการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ๆ เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานวิชาการ  ด้านวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว  เพื่อก่อให้เกิดการนำไปใช้งานในทางปฏิบัติเพื่อพัฒนาประเทศ “ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการประชุมวิชาการในครั้งนี้  ซึ่งครอบคลุมทั้งวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว  ด้านความปลอดภัย  ด้านชีวภาพ  ด้านโลจิสติกส์  และด้านเครื่องจักรกลเกษตร  จะก่อให้เกิดความเชื่อมโยงและเครือข่ายในการดำเนินงานร่วมกันเพื่อพัฒนาวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว  ให้สามารถนำไปใช้งานได้ในทางปฏิบัติเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ”  ศ.ดร.อภิรัฐ กล่าว
     ผศ.ดร.สมโภชน์ สุดาจันทร์ ประธานอำนวยการจัดงานฯ กล่าวว่า  ประเทศไทยจำเป็นต้องมีพัฒนาการที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้สามารถยืนหยัดอย่างแข็งแกร่งได้ด้วยตนเองและสามารถเทียบเคียงกับประเทศที่พัฒนาแล้ว  สิ่งหนึ่งเป็นที่สังเกตได้ว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา  ภาคเกษตรกรรมของประเทศที่สามารถยืนหยัดอยู่ได้และช่วยค้ำจุนประเทศ  ไม่ว่าในยามวิกฤตหรือยามปกติ  และจะยิ่งทวีความสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆ  เมื่อมีการแข่งขันอย่างสูงในการนำรายได้เข้าประเทศโดยพึ่งพาการส่งออกผลิตผลทางการเกษตร  ซึ่งตลาดโลกขณะนี้เน้นความต้องการสินค้าที่มีคุณภาพ  ดังนั้นการได้มาซึ่งผลิตผลดังกล่าวจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งที่ต้องใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วย  โดยเฉพาะในกระบวนการของวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว  ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญชองการมุ่งผลิตเพื่อให้ได้คุณภาพและมีความปลอดภัยต่อการบริโภค ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น  ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว : หน่วยงานร่วมมหาวิทยาลัยขอนแก่น  ศูนย์วิจัยเครื่องจักรกลเกษตรและวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวและคณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ประกอบกับภาควิชาวิศวกรรมเกษตรครบรอบ 50 ปี  ในการก่อตั้ง  ได้เล็งเห็นและตระหนักถึงความสำคัญของการเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพของงานวิจัย เพื่อนำไปสู่การพัฒนาวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวของประเทศให้ดียิ่งขึ้น  จึงร่วมกันจัดการประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ  ต่อเนื่องกันมาทุกปี  จนครั้งนี้เป็นครั้งที่ 15 การประชุมครั้งนี้  มีผู้เข้าร่วมประชุมจากภาครัฐและเอกชน  รวมประมาณ 300 คน มีผลงานวิชาการที่จะนำเสนอในภาคบรรยาย จำนวน 48 เรื่อง  และภาคนิทัศน์  จำนวน 66 เรื่อง  ซึ่งเป็นผลงานที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว  ด้านปลอดภัย  ด้านชีวภาพ  ด้านโลจิสติกส์  และด้านเครื่องจักรกลเกษตร นอกจากนี้ยังได้เชิญวิทยากรที่มีประสบการณ์ความรู้ความสามารถมาถ่ายทอดจำนวน 4 ท่าน ประกอบด้วย รศ.ดร.วินิต  ชินสุวรรณ  บรรยายเรื่อง ยุคทองเครื่องจักรกลเกษตรไทย” ศ.ดร.จริงแท้ ศิริพานิช   บรรยายเรื่อง เมาไม่ขับ กับทุเรียนไม่อ่อน คนละเรื่องเดียวกัน ดร.ประยูร  พลพิพัฒนพงศ์ ประธานกรรมการบริษัท เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จำกัด (มหาชน)   และประธานกรรมการ บริษัท สวนส้มทรายทอง จำกัด บรรยายเรื่อง ความคาดหวังของภาคเอกชนต่องานวิจัยด้านเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว”และ ดร.วาธีส  ลีลาภัทร  บรรยายเรื่อง เกษตรอัจฉริยะ 
     นับเป็นความสำเร็จเป็นอย่างยิ่งที่มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิทยากรหลังการเก็บเกี่ยวที่สะท้อนให้เห็นยุคของการเปลี่ยนแปลงจากอดีต ปัจจุบัน สู่อนาคต ที่จะเกิดการพัฒนาเครื่องจักรกลเกษตร เพื่อช่วยทุ่นแรงและเพิ่มประสิทธิผลในการผลิตการเกษตรให้กับเกษตรกรไทยต่อไปในอนาคต
 
 
 
 
นางสาวจารุณี  นวลบุญมา/รายงาน

ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

อ่านข่าวทั้งหมด »

ข่าวล่าสุด

อ่านข่าวล่าสุด »

ข่าวหนังสือพิมพ์

อ่านข่าวทั้งหมด »

ปฏิทินกิจกรรม

Jul.
04
ดูกิจกรรมทั้งหมด »