สำนักนวัตกรรมฯ มข. จัดค่ายเปิดโลกทัศน์แห่งการเรียนรู้ สู่ศตวรรษที่21

สำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการค่ายส่งเสริมนักศึกษาเตรียมความพร้อมในการเรียนรู้ เพื่อมุ่งสู่ความสำเร็จ KKU Smart Learner HACKFEST 2017 เปิดโลกทัศน์การเรียนรู้สู่ศตวรรษที่21
อ่าน 590 ครั้ง
7 ก.ย. 2560    Boripat Tasee

            มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีปณิธานมุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการที่จะพัฒนาและรักษาไว้ซึ่งมาตรฐานการเรียนการสอน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกระบวนการผลิตบัณฑิต โดยมีกรอบทิศทาง ที่มุ่งเน้นการพัฒนาบัณฑิตให้ตรงกับ คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ซึ่งไม่ได้มุ่งเน้นความรู้แต่เฉพาะในวิชาแกนเท่านั้น แต่ยังรวมถึงทักษะด้านข้อมูล และการสื่อสาร ทักษะในการคิดและแก้ปัญหา ทักษะสังคมในการทำงานร่วมกับผู้อื่น รวมไปถึงการรู้เท่าทันและสามารถใช้ประโยชน์จากเครื่องมือที่เป็นเทคโนโลยีสารสนเทศ  เพื่อให้สามารถเกิดการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 ให้กับผู้เรียนอย่างเป็นรูปธรรม

            สำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการค่ายส่งเสริมนักศึกษาเตรียมความพร้อมในการเรียนรู้ เพื่อมุ่งสู่ความสำเร็จ “KKU Smart Learner HACKFEST 2017 เพื่อให้นักศึกษามีทักษะด้านการใช้เทคโนโลยีได้เรียนรู้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ อีกทั้งให้นักศึกษาใช้เทคโนโลยีในการสืบค้นข้อมูล เป็นประโยชน์ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน สื่อเทคโนโลยีทางการศึกษาเผยแพร่ผลงานต่างๆ พร้อมตระหนักถึงความสำคัญของการใช้ชีวิตอย่างมีภูมิคุ้มกันสามารถนำกิจกรรมมาใช้เป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนรู้นอกห้องเรียนเพื่อพัฒนาตนเองได้ และนักศึกษาจะได้พัฒนาทักษะต่างๆ เช่น ทักษะภาวะความเป็นผู้นำ  การบริหารจัดการ  การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการทำงานในอนาคต การจัดงานครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.เด่นพงษ์ สุดภักดี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.อิศรา ก้านจักร ผู้อำนวยการสำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวรายงาน ณ สำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน อาคารศูนย์สารสนเทศ ชั้น6 มหาวิทยาลัยขอนแก่น วันที่ 7 กันยายน 2560

            ผศ.ดร.เด่นพงษ์ สุดภักดี กล่าว่า “ปัจจุบันความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยีโดยเฉพาะเทคโนโลยีสารสนเทศที่เข้ามามีบทบาทในการดำเนินชีวิตประจำวัน ทำให้เกิดสังคมเห่งการเรียนรู้แบบใหม่ที่ผู้เรียนไม่ใช่เป็นเพียงผู้รับความรู้เท่านั้นต้องเป็นผู้สร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ การประยุกต์ใช้เทคโนโยยีสารสนเทศจึงเป็นเครื่องมือที่ช่วยกระตุ้นการเรียนรู้ของผู้เรียนได้เป็นอย่างดี เพื่อให้ชีวิตก้าวทันกับพัฒนาการทางเทคโนโลยี จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนาตนเองให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เป็นไปอย่างรวดเร็วในโลกปัจจุบัน  ค่ายส่งเสริมนักศึษา KKU Smart Learner HACKFEST 2017 จะช่วยพัฒนาและส่งเสริมให้นักศึกษามีทักษะด้านการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ สามารถใช้เทคโนโลยีในการสืบค้นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และสื่อเทคโนโลยีทางการศึกษาได้เป็นอย่างดี”

            ภายในงานได้มีการบรรยายพิเศษ เรื่อง “แนวคิดยุคใหม่ Smart Learner” โดย  ผศ.ดร.เด่นพงษ์  สุดภักดี  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและสื่อสารองค์กร มข. ต่อด้วยการบรรยาย เรื่อง “Smart  Collaboration  Activity” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศักดิ์สุริยา ไตรยราช รองผู้อำนวยการสำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน และทีมวิทยากร จากนั้นในช่วงบ่าย ทำความรู้จัก และฝึกปฏิบัติการใช้ G Suite for Education (workshop) โดย ผศ.ดร.อิศรา ก้านจักร ผู้อำนวยการสำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน ผศ.ดร.นิวัฒน์  ศรีสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน และทีมวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ สำหรับช่วงเย็น มีการบรรยายเรื่อง เทคนิคการนำเสนองานแบบ Pitching  โดย ผศ.ดร.นิวัฒน์  ศรีสวัสสดิ์  และการบรรยาย หัวข้อ Finding Future Smart Learner โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศักดิ์สุริยา  ไตรยราช  และทีมวิทยากร จากนั้นเป็นการฝึกปฏิบัติและสร้างโจทย์ในการใช้งาน G Suite for Education และ Office 365 โดยทีมวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ

            การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของนักศึกษาให้สามารถนำไปใช้ปรับตัวในการเป็นนักศึกษาใหม่ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น และสามารถเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต ซึ่งกระบวนการจัดการเรียนรู้ใหม่ในห้องเรียนจะก้าวข้ามข้อจำกัดแบบเดิมที่เด็กเป็นผู้รับ (Passive Learner) ครูเป็นผู้บรรยายสู่กระบวนทัศน์ใหม่ในการจัดการศึกษาที่เด็กมีส่วนร่วม (Active Learner) และเรียนรู้ด้วยตัวเอง (Self Learner) มีครูเป็นผู้ให้คำปรึกษา โดยเด็กจะได้ใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้ สร้างสรรค์ผลงานผ่านการจัดการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วม เพื่อเปิดโลกทัศน์แห่งการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่21


ข่าว: บริพัตร ทาสี
ภาพ: กฤตพร อรรคฮาต


ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

อ่านข่าวทั้งหมด »

ข่าวล่าสุด

อ่านข่าวล่าสุด »

ข่าวหนังสือพิมพ์

อ่านข่าวทั้งหมด »

ปฏิทินกิจกรรม

Jul.
04
ดูกิจกรรมทั้งหมด »