สำนักหอสมุดผลึกกำลังสร้างความร่วมมือ(MOU)11สถาบันด้านสารสนเทศจ.ขอนแก่น

สำนักหอสมุดสานต่อโครงการ KKU USR บันทึกข้อตกลง (MOU) ร่วมกับ 11 สถาบันสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ และศูนย์บริการข้อมูล ผลักดันสังคมรักการอ่านของเมืองขอนแก่น
อ่าน 403 ครั้ง
11 ก.ย. 2560    Nitiya Chumapai

      เมื่อวันจันทร์ที่ 11 กันยายน 2560 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมบายศรี ชั้น 4 อาคาร 1 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเครือข่ายความร่วมมือระหว่างห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ และศูนย์บริการข้อมูลจังหวัดขอนแก่นรวม 11 สถาบัน ได้แก่ (1) สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย รศ.ดร.วนิดา แก่นอากาศ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด (2) ห้องสมุด วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น โดย นางนงเยาว์ กัลยาลักษณ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น (3) ห้องสมุด วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น โดย ดร.สุคนธ์ สุคนธ์รัตนสุข รักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น (4) ห้องสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตขอนแก่น โดยนางฐิติพร บรรเทา หัวหน้าแผนกวิทยบริการ (5) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดย ผศ.ดร.กนกอร บุญมี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ (6) สำนักหอสมุดกลาง วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย โดย ผศ.สุกิจจา จันทะชุม รองอธิการบดี (7) ห้องสมุดประชาชนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดขอนแก่น ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองขอนแก่น โดย นายบุญส่ง ทองเชื่อม ผู้อำนวยการ (8) ห้องสมุด โรงพยาบาลขอนแก่น โดย นายแพทย์สมศักดิ์ ประฏิภาณวัตร หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านพัฒนาระบบและสนับสนุนบริการสุขภาพ (9) สำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น โดย นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธ์ นายกเทศมนตรี เทศบาลยคนขอนแก่น (10) องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น โดย นายธาดา พรหมสาขา ณ สกลนคร รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น (11) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีขอนแก่น โดย ดร.วัชรี อมรโรจน์วรวุฒิ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีขอนแก่น มีเจตจำนงที่จะร่วมมือกันขับเคลื่อนองค์กรไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้โดยที่ผู้นำองค์กรมีจุดมุ่งหมายร่วมกันเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการจัดการความรู้ การแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์เรื่องการจัดการห้องสมุด แหล่งเรียนรู้และศูนย์บริการข้อมูล การใช้ทรัพยากรร่วมกัน และจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและชุมชนร่วมกัน เนื่องจากเล็งเห็นประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นทั้งแก่สถาบันการศึกษา ชุมชน และสังคมของจังหวัดขอนแก่นและของประเทศ รวมถึงการยกระดับทักษะความเป็นผู้นำด้านการบริหารจัดการห้องสมุด แหล่งเรียนรู้และศูนย์บริการข้อมูลอย่างยั่งยืน เพื่อการขับเคลื่อนองค์กรยุคใหม่ให้ได้รับการพัฒนารอบด้าน พัฒนาแบบก้าวกระโดด สามารถฝ่าฟันกับวิกฤตต่างๆและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง สมาชิกเครือข่ายจึงได้ทำความตกลงร่วมกันที่จะประสานความร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดในการส่งเสริมและสนับสนุนงานซึ่งกันและกัน โดยความร่วมมือระหว่างกันนี้อาศัยศักยภาพของทรัพยากรที่แต่ละฝ่ายมีอยู่ และจะมีการหารือร่วมกัน  ซึ่งบันทึกข้อตกลงฉบับนี้มีระยะเวลา 2 ปีนับตั้งแต่วันที่มีการลงนาม คือ ตั้งแต่วันที่ 11 กันยายน พ.ศ.2560 ถึงวันที่ 10 กันยายน พ.ศ.2563 จากนั้นได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสำรวจความต้องการและความคาดหวังของแต่ทั้งสองหน่วยงานในการร่วมมือในด้านต่างๆ
 
ข่าว: นิติยา ชุ่มอภัย / อัคริมา สุ่มมาตย์
ภาพ: นางสาวภัสรา หงษ์อินทร์ นักศึกษาฝึกงาน

ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

อ่านข่าวทั้งหมด »

ข่าวล่าสุด

อ่านข่าวล่าสุด »

ข่าวหนังสือพิมพ์

อ่านข่าวทั้งหมด »

ปฏิทินกิจกรรม

ดูกิจกรรมทั้งหมด »