สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ฯ วนค.ถ่ายทอดความรู้พัฒนาโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์

สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ฯ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ฯ วนค.จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ YOUNG IT SEED CAMP WITH LEGO EV3 ROBOT ถ่ายทอดความรู้และเทคนิคการพัฒนาโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ พร้อมจุดประกายความฝันแก่นักเรียน
อ่าน 365 ครั้ง
12 ก.ย. 2560    Panapon Meepian

               เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2560 ณ ห้อง NK6107 อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ 2 มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ YOUNG IT SEED CAMP WITH LEGO EV3 ROBOT โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการเพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เลือกเรียนตามความถนัด ความสามารถและความสนใจ เน้นการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง จนสามารถสรุปองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง ตลอดจนก่อให้เกิดการต่อยอดและนำความรู้ไปใช้ประโยชน์แก่ผู้เรียนได้ในอนาคต อีกทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมเข้าสู่โมเดล Thailand 4.0  เพื่อการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน เพื่อให้พร้อมรับกับการพัฒนาประเทศในหลายๆด้าน ซึ่งเนื้อหาในการอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้เป็นการแนะนำกระบวนการทางคอมพิวเตอร์ ความรู้ในการเขียนโปรแกรมเพื่อสร้างและควบคุมหุ่นยนต์ LEGO EV3 ROBOT โดยกลุ่มเป้าหมายผู้ร่วมโครงการเป็นนักเรียนโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร จังหวัดหนองคาย จำนวน 60 คน

               ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชัย เสริมผล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยเเละถ่ายทอดเทคโนโลยี กล่าวว่า โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ YOUNG IT SEED CAMP WITH LEGO EV3 ROBOT ในครั้งนี้จะช่วยถ่ายทอดความรู้และเทคนิคการพัฒนาโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ พร้อมจุดประกายความฝันให้แก่นักเรียนในโครงการ ที่มีใจรักในด้านเทคโนโลยีและการพัฒนาโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ โดยทีมวิทยากรและนักศึกษาผู้ช่วยจากสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ ซึ่งเป็นผู้มีความรู้และความเชี่ยวชาญในการถ่ายทอดเนื้อหาและให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิดทุกขั้นตอน และร่วมลงมือปฏิบัติการตลอดระยะเวลาในการเข้าค่าย

               ดร.กานดา ศรอินทร์ อาจารย์สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ เปิดเผยว่า โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ YOUNG IT SEED CAMP WITH LEGO EV3 ROBOT เป็นอีกหนึ่งโอกาสที่จะบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์แห่งปัญญา ในกลุ่มนักเรียนชั้นมัธยมปลาย ให้เกิดการเพิ่มพูนทักษะความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเกี่ยวกับเทคนิคการพัฒนาโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ โดยนักเรียนผู้เข้าอบรมได้รับความรู้และประสบการณ์ เกี่ยวกับพื้นฐานการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และควบคุมหุ่นยนต์ และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาและปรับปรุงตนเอง เพื่อเป็นการเสริมศักยภาพ ในการประกอบอาชีพทางด้านวิทยากาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศในอนาคตได้ อีกทั้งเป็นการบูรณาการการบริการวิชาการกับการเรียนการสอนในรายวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นแนะนำ และนำเสนอหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์และสาระสนเทศ แก่นักเรียน ครูอาจารย์ บุคคลภายนอกให้ทราบข้อมูลและประชาสัมพันธ์หลักสูตรอีกด้วย

ภาพ : ธีรชัย สุขส่ง,อนิรุต สุทธินันท์
ข่าว : ปาณพล มีเพียร


ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

อ่านข่าวทั้งหมด »

ข่าวล่าสุด

อ่านข่าวล่าสุด »

ข่าวหนังสือพิมพ์

อ่านข่าวทั้งหมด »

ปฏิทินกิจกรรม

ดูกิจกรรมทั้งหมด »