คณะสัตวแพทย์ มข. จัดโครงการแนะนำการดูแลสุขภาพสัตว์เคี้ยวเอื้อง

14 กันยายน 2560 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการ open house แนะนำการดูแลสุขภาพสัตว์เคี้ยวเอื้อง
อ่าน 121 ครั้ง
14 ก.ย. 2560    Yunyong Vangprecha

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน 2560   ณ หน่วยสัตว์เคี้ยวเอื้อง โรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาขอนแก่น โดยหน่วยสัตว์เคี้ยวเอื้อง โรงพยาบาลสัตว์ ได้จัดโครงการ Open house ขึ้น โดยมี รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ กมลเลิศ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงานและกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการ การจัดโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์ภารกิจและการให้บริการของหน่วยงานเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างผู้เข้าร่วมโครงการโดยสามารถนำไปใช้แก้ไขปัญหาภายในฟาร์มหรือแนะนำส่งเสริมเกษตรกรได้อย่างเหมาะสม การจัดอบรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก น.สพ.จตุรงค์ จริยะนรวิชช์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพขอนแก่น น.สพ.ดร.สาทิส ผลภาค อดีตผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน รศ.สพ.ญ.ดร.สุณีรัตน์  เอี่ยมละมัย อดีตคณบดี ผศ.น.สพ.ดร.ไชยพัศร์  ธำรงยศวิทยากุล และ ผศ.สพ.ญ.ดร.พัชรา  เผือกเทศ และคณาจารย์ท่านอื่นๆของคณะทำหน้าที่เป็นวิทยากรให้ความรู้ และแนะนำการแก้ไขปัญหาสุขภาพสัตว์เลี้ยงและการจัดการฝูงปศุสัตว์ นอกจากนั้นในช่วงบ่ายผู้เข้าร่วมโครงการได้ร่วมชมนิทรรศการตามจุดแสดง จำนวน 5 จุด ได้แก่

-  จุดแสดงห้องตรวจรักษาและเครื่องมือช่วยวินิจฉัยความผิดปกติทางคลินิก โดย ผศ.น.สพ.ดร.ไชยพัศร์  ธำรงยศวิทยากุล อ.สพ.ญ.ดร.ศิริญญา  ฤกษ์อยู่สุข น.สพ.อวิรุทธ์  วิชัยวงษ์ และ น.สพ.พีรพัฒน์  ดีสุข

-  จุดแสดงการตรวจทางห้องปฏิบัติการ โดย ผศ.น.สพ.ดร.วีรพล  ทวีนันท์ และ ผศ.สพ.ญ.ดร.พัชรา  เผือกเทศ

-  จุดแสดงการแก้ไขปัญหาระบบสืบพันธุ์ โดย รศ.สพ.ญ.ดร.สุณีรัตน์  เอี่ยมละมัย  ผศ.น.สพ.ชัยวัฒน์  จรัสแสง และ อ.น.สพ.ดร.ศักดิ์ศิริ  ศิริเสถียร

-  จุดแสดงระบบเครื่องรีดนม โดย ผศ.น.สพ.ดร.อรัญ  จันทร์ลุน

-  จุดแสดงชุดอุปกรณ์ตกแต่งกีบ โดย อ.น.สพ.ดร.สุวลักษณ์  ศรีสุภา

          ทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมโครงการเป็นเจ้าหน้าที่ส่งเสริมและตัวแทนศูนย์รับน้ำนมดิบในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์และเจ้าหน้าที่ผสมเทียมในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น เกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อและโคนม รวมทั้งสิ้น จำนวน 48 คน ในกิจกรรมครั้งนี้คณะได้รับการสนับสนุนจากบริษัท  ซีพี-เมจิ จำกัด สนับสนุนผลิตภัณฑ์ Meiji Bulgaria จำนวน 150 ขวด ให้กับผู้เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ด้วย


ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

อ่านข่าวทั้งหมด »

ข่าวล่าสุด

อ่านข่าวล่าสุด »

ข่าวหนังสือพิมพ์

อ่านข่าวทั้งหมด »

ปฏิทินกิจกรรม

ดูกิจกรรมทั้งหมด »