มข.เปิดบ้านเชิญชุมชนรอบรั้วเรียนรู้วิถีเกษตรยั่งยืน ตามรอยพ่อหลวง ร.9

มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำเครือข่ายผู้นำชุมชนรอบรั้วมหาวิทยาลัย ศึกษาดูงานวิถีเกษตรพอเพียง สร้างชุมชนเป็นสุข ตามพระราชดำริ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ อุทยานเทคโนโลยีการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
อ่าน 399 ครั้ง
14 ก.ย. 2560    Raviporn Saisaenthong

          เมื่อวันพุธ ที่  13 กันยายน  2560  ระหว่างเวลา 14.00-16.30 น. มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดการศึกษาดูงานวิถีเกษตรพอเพียง นำเครือข่ายผู้นำชุมชน สร้างชุมชนเป็นสุข  โดยมี รศ.ดร. เกรียงไกร กิจเจริญ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ เป็นประธาน และมี ผศ.ดร. จิรวัฒน์  สนิทชน    รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ชุมชน  คณะเกษตรศาสตร์  นำชมสถานที่ศึกษาดูงาน พร้อมด้วย นายบัญชา พระพล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ นายชุมพร พารา ผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กร  ผู้นำชุมชน และสื่อมวลชน ทั้งนี้มีเครือข่ายชุมชนเข้าร่วมโครงการกว่า 200 คน ณ  อุทยานเทคโนโลยีการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
          การศึกษาดูงานวิถีเกษตรพอเพียง นำชุมชนเป็นสุข ของเครือข่ายผู้นำชุมชน  มีวัตถุประสงค์เพื่อ ดำเนินภารกิจตามเสาหลักของยุทธศาสตร์ ที่ 3  Culture and Care Community การเป็นองค์กรที่ห่วงใย ดูแลชุมชนในมิติต่าง รวมถึงการส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม และ นำเอาองค์ความรู้ที่มีอยู่ในด้านการเกษตรมาให้บริการชุมชน 
          รศ.ดร. เกรียงไกร  กิจเจริญรองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ กล่าวว่า การศึกษาดูงานวิถีเกษตรพอเพียง นำชุมชนเป็นสุข ของเครือข่ายผู้นำชุมชน เป็นกิจกรรมในโครงการ KKU USR  มหาวิทยาลัยขอนแก่นเพื่อสังคม โดยมุ่ง เชื่อมความสัมพันธ์กับชุมชนใกล้เคียง มข. โดยผ่านกระบวนการสื่อสารสร้างสรรค์ นำชุมชนเป็นสุขประจำปีงบประมาณ 2560
          “ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้สะสมและสร้างองค์ความรู้ เพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนในภูมิภาคอย่างต่อเนื่อง อาทิ การยกระดับการศึกษา ยกระดับคุณภาพภาพชีวิต สร้างอาชีพ สร้างรายได้ และเสริมสร้างสุขภาพที่ดีแก่ชุมขน การดำเนินกิจกรรมเหล่านี้จึงกลายเป็นรหัสวัฒนธรรม ส่งผลให้มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับความไว้วางใจจากองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน เสมอมา โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าประชาชนที่มาศึกษาดูงานในครั้งนี้จะนำความรู้ การจัดการด้านเกษตร ไปประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับชุมชนของท่าน  เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนมีความสุขยั่งยืนต่อไป”รศ.ดร. เกรียงไกร  กล่าว
           ผศ.ดร. จิรวัฒน์  สนิทชน    รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ชุมชน  คณะเกษตรศาสตร์  กล่าวว่า การศึกษาดูงานในวันนี้ คณะเกษตรศาสตร์ได้จัดการเรียนรู้ เรื่อง การบริหารพื้นที่จำกัด  การดูแลพืชผลทางการเกษตร รวมไปถึงการจำหน่ายเพื่อสร้างรายได้  ประกอบด้วย  3 สถานีการเรียนรู้ คือ การปลูกผักและการเลี้ยงปลาในพื้นที่จำกัด การปลูกมะนาวนอกฤดูในบ่อซีเมนต์ และการปลูกเมล่อน (melon) และ การจัดจำหน่ายสินค้าเกษตรที่ Agro Outlet ร้านค้าปลอดภัย จากงานวิจัยมหาวิทยาลัยขอนแก่น นอกจากนี้คณะเกษตรศาสตร์ ยังได้นำเมล็ดพันธุ์ข้าวโพด มะเขือเทศ และ พริก พันธุ์ดี ที่ได้ผ่านการวิจัยพัฒนาสายพันธุ์โดยนักวิจัยมหาวิทยาลัยขอนแก่นมอบให้ประชาชนเพื่อไปขยายพันธุ์ต่อในชุมชน
            “เชื่อว่าทุกท่านที่มาศึกษาดูงานในวันนี้ จะนำความรู้ทางการเกษตรไปปรับใช้ ซึ่งส่งผลโดยตรงการกับลดรายจ่ายในครัวเรือน  สร้างรายได้ที่เพิ่มขึ้น และยังสามารถขยายผลสร้างความเข้มแข็งในระดับชุมชนต่อไป”ผศ.ดร. จิรวัฒน์กล่าว
            นายสุเทพ บัวภา ประธานชุมชนโนนชัย 2  อำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น  กล่าวถึงการมาศึกษาดูงานครั้งนี้ว่า ชุมชนของตนเป็นชุมชนเมืองสมาชิกในชุมชน มีการประกอบอาชีพที่หลากหลาย ทั้งพนักงานรัฐ เอกชน ค้าขาย รวมไปถึงเกษตรกร ซึ่งคาดว่าความรู้ทางการเกษตรที่ได้ในวันนี้ จะสามารถนำไปถ่ายทอดแก่สมาชิกในชุมชน เพื่อให้เดินตามวิถีพอเพียงได้ ตามแนวพระราชดำริ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช หรือในหลวงรัชกาลที่ 9
           “ความรู้ที่ได้รับในวันนี้ถือเป็นเรื่องใกล้ตัวมาก สามารถนำไปปรับใช้กับพื้นที่ของตนเอง และชุมชน ลดรายจ่ายในครอบครัว   พึ่งพาตนเองได้มากขึ้น  ความรู้ที่จะนำไปปรับใช้คือการปลูกผักบนบ่อปลา  ดูแล้วทึ่งมาก  เพราะใช้พื้นที่น้อย และมีปลาได้กินด้วย ฉะนั้นอยากให้จัดกิจกรรมในลักษณะนี้ต่อไป เพราะว่าเป็นกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อคนในชุมชน  ได้เปิดประสบการณ์ใหม่ และยังได้ความรู้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตอีกด้วย” นายสุเทพ กล่าว

 

ข่าว/ภาพ : รวิพร สายแสนทอง


ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

อ่านข่าวทั้งหมด »

ข่าวล่าสุด

อ่านข่าวล่าสุด »

ข่าวหนังสือพิมพ์

อ่านข่าวทั้งหมด »

ปฏิทินกิจกรรม

ดูกิจกรรมทั้งหมด »