คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ฯประชาสัมพันธ์หลักสูตรตามโรงเรียนเครือข่าย

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ จัดโครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตรตามโรงเรียนเครือข่าย โควต้ารอบการรับเข้าด้วยแฟ้มสะสมงาน (Portfolio) ประจำปีการศึกษา 2561
อ่าน 512 ครั้ง
21 ก.ย. 2560    Anirut Sootinan

               เมื่อวันที่  13 - 19  กันยายน  2560 ที่ผ่านมา  คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  วิทยาเขตหนองคาย โดยฝ่ายวิชาการและฝ่ายวิเทศสัมพันธ์  ได้จัดโครงการ  “ประชาสัมพันธ์หลักสูตรตามโรงเรียนเครือข่าย ประจำปีการศึกษา  2561 โควต้ารอบการรับเข้าด้วยแฟ้มสะสมงาน  (Portfolio)” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการนำเสนอภาพลักษณ์ให้ผู้ที่จะเข้าศึกษาได้เห็นคุณค่าและเผยแพร่หลักสูตรของคณะฯ ให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขั้น  อีกทั้งเพื่อเป็นการขยายโอกาสทางการศึกษาและช่วยกระต้นการตัดสินใจเป็นทางเลือกหนึ่งของการเข้าศึกษาต่อแก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่อยู่โรงเรียนในเขตพื้นที่ใกล้เคียงได้อย่างทั่วถึง  คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์  มีหลักสูตรปริญญาตรี  จำนวน  5  หลักสูตร  ประกอบด้วย  1) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาการประมง  2) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  3) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ  4) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย  5) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมอาหาร  การจัดโครงการในครั้งนี้  นำโดย  ผศ.ดร.ภัทรียา  ลาสุนนท์  หัวหน้าโครงการ  คณาจารย์ประจำหลักสูตร  เจ้าหน้าที่และนักศึกษา  การจัดประชาสัมพันธ์หลักสูตรทำให้บรรลุวัตถุประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และได้รับการตอบรับจากครู  นักเรียน ได้ดีมาก ทำให้คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น  โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตรตามโรงเรียนเครือข่าย ประจำปีการศึกษา  2561  จำนวน  11  โรงเรียน  ประกอบด้วย

1.โรงเรียนศรีกระนวน  จ.ขอนแก่น

2.โรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา  จ.ร้อยเอ็ด

3.โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ จ.ร้อยเอ็ด

4.โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร จ.กาฬสินธุ์

5.โรงเรียนท่าคันโท จ. กาฬสินธุ์

6.โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม  จ. กาฬสินธุ์

7.โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร  จ.หนองบัวลำภู

8.โรงเรียนเดื่อศรีไพรวัลย์ จ.สกลนคร

9.โรงเรียนร่มเกล้า  จ.สกลนคร

10.โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา  จ.สกลนคร

11.โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย  จ.หนองคาย

               โดยการดำเนินโครงการในครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย คณะขอขอบคุณคณาจารย์ เจ้าหน้าที่  และนักศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ทุกท่านที่ได้ช่วยเผยแพร่ข้อมูลในแต่ละหลักสูตร ซึ่งคณะจะได้นำไปดำเนินการพัฒนาต่อไปเพื่อให้ได้หลักสูตรที่มีมาตรฐานเพิ่มมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมและนำไปสู่การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพออกไปทำงานรับใช้สังคมต่อไป 

ภาพ / ข่าว  : พิมพ์ใจ กอแก้ว

นำเสนอข่าว : อนิรุต สุทธินันท์


ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

อ่านข่าวทั้งหมด »

ข่าวล่าสุด

อ่านข่าวล่าสุด »

ข่าวหนังสือพิมพ์

อ่านข่าวทั้งหมด »

ปฏิทินกิจกรรม

Jul.
18
Jul.
20
ดูกิจกรรมทั้งหมด »