มข. โชว์ผลงานบริการวิชาการปี 60 สามร้อยกว่าโครงการ ผู้ใช้บริการ 7 แสน

สำนักบริการวิชาการ มข. ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักฯ เมื่อ 13 พฤศจิกายน 2560 นำเสนอผลงานการบริการวิชาการปี 2560 จำนวน 3 ร้อยกว่าโครงการ ผู้ใช้บริการ 7 แสนกว่าคน พึงพอใจ ร้อยละ 91 และเสนอแผน ปี 2561
อ่าน 1,387 ครั้ง
14 พ.ย. 2560    Prapaporn Khanchai

           รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักบริการวิชาการ เมื่อวันที่ 13 พฤศิจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมมณีเทวา ชั้น 5 สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะกรรมการประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก คณะบดีคณะวิชาต่าง ๆ ที่ได้รับแต่งตั้ง โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รักพงษ์ เพชรคำ ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ เป็นกรรมการและเลขานุการ

           ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ ได้เสนอผลการบริการวิชาการแก่สังคม ปีงบประมาณ 2560 มีจำนวนทั้งสิ้น 338 โครงการ ผู้รับบริการ 7 แสนกว่าคน ความพึงพอใจร้อยละ 90.52 แยกเป็น 1) การให้บริการวิชาการแก่สังคมเพื่อการใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ ใช้งบประมาณ 20 ล้านบาท จำนวน 302 โครงการ ผู้รับริการวิชาการ จำนวน 6.89 แสนกว่าคน ความพึงพอใจ ร้อยละ 92 2) การให้บริการวิชาการโดยหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง และการศึกษาตลอดชีวิต จำนวน 17 โครงการ ผู้รับบริการวิชาการ จำนวน 757 คน ความพึงพอใจ ร้อยละ 88 3) การให้บริการวิชาการโดยหลักสูตรของสำนักบริการวิชาการ จำนวน 2 โครงการ ผู้รับบริการวิชาการ จำนวน 151 คน ความพึงพอใจ ร้อยละ 86 และ 4) การให้บริการวิชาการเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพหน่วยงานภายนอก จำนวน 17 โครงการ ผู้รับบริการวิชาการ จำนวน 10,332 คน ความพึงพอใจ ร้อยละ 91

           จากนั้น ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ ได้เสนอแผนการดำเนินงานในปี 2561 ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน 20 ล้านบาท แยกเป็นชุดโครงการ 1) การให้บริการวิชาการการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานการวิจัยมหาวิทยาลัยขอนแก่นสู่ชุมชน ร้อยละ 30 2) ชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง ร้อยละ 51 3) ความร่วมมือทางวิชาการกับประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงและอาเซียน ร้อยละ 11 และ 4) โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ร้อยละ 8

           สุดท้าย คณะกรรมการประจำสำนักบริการวิชาการ ได้ให้ข้อเสนอแนะ การบริการวิชาการแก่สังคมของมหาวิทยาลัยขอนแก่น มอบของที่ระลึก และถ่ายภาพร่วมกัน

ข้อมูล : เอื้องฟ้า วรรณสิทธิ์
ภาพ/ข่าว : ส่วนประชาสัมพันธ์ 
สำนักบริการวิชาการ

 


ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

อ่านข่าวทั้งหมด »

ข่าวล่าสุด

อ่านข่าวล่าสุด »

ข่าวหนังสือพิมพ์

อ่านข่าวทั้งหมด »

ปฏิทินกิจกรรม

ดูกิจกรรมทั้งหมด »