ประชุมวิชาการฯ บทบาทเภสัชกรต่อพฤติกรรมสุขภาพและการสื่อสารกับผู้ป่วย

คณะเภสัชศาสตร์ มข. นำโดย รศ.ดร.ไพบูลย์ ดาวสดใส คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดงานประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรม ครั้งที่ 37/2560 เรื่อง “พฤติกรรมสุขภาพและการสื่อสารกับผู้ป่วย”
อ่าน 292 ครั้ง
21 พ.ย. 2560    Thapanee Seeharach

     เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รศ.ดร.ไพบูลย์ ดาวสดใส คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดงานประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรม ครั้งที่ 37/2560 เรื่อง “พฤติกรรมสุขภาพและการสื่อสารกับผู้ป่วย” (Patient Behavior Communications) ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 16 - 17 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมสุมนต์ สกลไชย ชั้น 2 อาคาร 3 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีอาจารย์จากคณะเภสัชศาสตร์และเภสัชกรเข้าร่วมประมาณ 30 คน สำหรับการประชุมในครั้งนี้ ผู้ร่วมประชุมจะได้รับหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ (CPE) ประมาณ 12.5 หน่วยกิต
    ในกิจกรรมการประชุมวิชาการ เป็นการบรรยายในเรื่องบทบาทหน้าที่ของเภสัชกร ที่ต้องอาศัยความรู้และความเข้าใจในพฤติกรรมของผู้ป่วยและต้องมีความสามารถในการสื่อสาร เพื่อให้เภสัชกรสามารถให้บริการการบริบาลเภสัชกรรมโดยมีผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง เภสัชกรจึงควรมีความรู้โดยเฉพาะการประยุกต์แนวคิดทางสังคมศาสตร์ในการอธิบายพฤติกรรมสุขภาพ พฤติกรรมการแสวงหาการรักษาเยียวยา ตลอดจนความรู้เกี่ยวกับลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยที่อาจส่งผลกระทบต่อการบริบาลทางเภสัชกรรมที่เกิดขึ้น รวมทั้งความรู้ที่เกี่ยวข้องกับหลักเบื้องต้นในการสื่อสาร การสื่อสารเพื่อการดูแลผู้ป่วย อุปสรรคในการสื่อสารและวิธีการแก้ไข รูปแบบและวิธีการให้คำปรึกษาด้านยา
     การประชุมนี้ได้รับเกียรติจาก ภก.ภาณุโชติ ทองยัง หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม และ ผศ.ดร.กรแก้ว จันทภาษา รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาวิชาชีพ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นผู้บรรยายและให้ความรู้กับเภสัชกรในการประชุมดังกล่าว

 

 

ภาพและข่าว/เตชิต  ชื่นประทุมทอง


ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

อ่านข่าวทั้งหมด »

ข่าวล่าสุด

อ่านข่าวล่าสุด »

ข่าวหนังสือพิมพ์

อ่านข่าวทั้งหมด »

ปฏิทินกิจกรรม

ดูกิจกรรมทั้งหมด »