ศึกษาศาสตร์ มข. เจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการญี่ปุ่นศึกษาระดับชาติ

คณะศึกษาศาสตร์ ม.ขอนแก่น ร่วมกับสมาคมญี่ปุ่นศึกษาแห่งประเทศไทย โดยการสนับสนุนของ Japan Foundation และ สกว. จัดการประชุมวิชาการระดับชาติสมาคมญี่ปุ่นศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11 วันที่ 23-24 พ.ย.2560
อ่าน 786 ครั้ง
7 ธ.ค. 2560    Jakkrapong Thongpai

            คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับสมาคมญี่ปุ่นศึกษาแห่งประเทศไทย โดยการสนับสนุนของเจแปนฟาวน์เดชั่น (Japan Foundation) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) จัดการประชุมวิชาการระดับชาติสมาคมญี่ปุ่นศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11 ในหัวข้อ JAPAN’S EDUCATION…RIGHT? การศึกษาญี่ปุ่น...สิทธิ? ความถูกต้อง? เลี้ยวขวา?” เพื่อเปิดโอกาสและเป็นพื้นที่ให้นักวิชาการ นักวิจัย อาจารย์ และนักศึกษา ได้มีโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องของญี่ปุ่นศึกษาอย่างรอบด้าน และเพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ 130 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างประเทศญี่ปุ่นกับประเทศไทย ซึ่งการประชุมฯ ในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.เกรียงไกร กิจเจริญ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน โดยมี รศ.ดร.ศิริพร วัชชวัลคุ นายกสมาคมญี่ปุ่นศึกษาแห่งประเทศไทย กล่าวรายงาน พร้อมด้วย รศ.ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ และ Mr. Norihiko Yoshioka ผู้อำนวยการบริหารเจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ กล่าวต้อนรับ ณ ห้องประชุมสายสุรี จุติกุล ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระหว่างวันที่ 23 – 24 พฤศจิกายน 2560

            รศ.ดร.เกรียงไกร กิจเจริญ กล่าวว่า “การประชุมวิชาการระดับชาติสมาคมญี่ปุ่นศึกษาแห่งประเทศไทยในครั้งนี้ จะเป็นเวทีสำคัญในการแลกเปลี่ยนงานวิชาการด้านภาษา วรรณกรรม สังคม ประวัติศาสตร์ และการศึกษาของประเทศญี่ปุ่น ซึ่งได้รับการยอมรับจากนานาประเทศในด้านอัตลักษณ์ทางสังคม ความโดดเด่นสวยงามของศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในด้านการศึกษาและการทำงาน ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ มีผู้ทรงคุณวุฒิทางการศึกษา นักการศึกษา นักศึกษา และนักวิจัยด้านญี่ปุ่นศึกษาในประเทศไทย เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก  ได้แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการแลกเปลี่ยนและพัฒนาองค์ความรู้ด้านญี่ปุ่นศึกษา เพื่อการเข้าใจอย่างลึกซึ้งและเพื่อประยุกต์ใช้ในบริบทของประเทศไทย อันจะเป็นส่วนหนึ่งในการกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างสองประเทศ ”

            รศ.ดร.ศิริพร วัชชวัลคุ กล่าวว่า “สมาคมญี่ปุ่นศึกษาแห่งประเทศไทยพัฒนาขึ้นมาจากเครือข่ายญี่ปุ่นศึกษา ซึ่งเป็นการรวมตัวกันของมหาวิทยาลัยที่มีการเรียนการสอนเกี่ยวกับญี่ปุ่นในประเทศไทยทั้งด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เมื่อทศวรรษที่แล้ว ด้วยความตระหนักว่าการศึกษาเพื่อเข้าใจมิตรประเทศสำคัญของไทยเป็นเรื่องสำคัญ จำเป็นและควรได้รับการส่งเสริม สำหรับหัวข้อการประชุมวิชาการในปีนี้คือ JAPAN’S EDUCATION…RIGHT? การศึกษาญี่ปุ่น...สิทธิ? ความถูกต้อง? เลี้ยวขวา?” จะเป็นการศึกษาประสบการณ์และปรากฏการณ์การศึกษาของญี่ปุ่นและถอดบทเรียนดังกล่าวมาเป็นข้อคิดสำหรับประเทศไทย ในช่วงเวลาที่สถานการณ์การเมืองโลกดูเหมือนว่ากำลังจะเดินไปในทิศทาง “ขวา” มากขึ้น จึงน่าสนใจที่จะทบทวนและมองดูญี่ปุ่นว่ามีท่าทีอย่างไรและจะมีประเด็นใดบ้างที่ไทยควรคำนึง”

            รศ.ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ กล่าวว่า “คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นหน่วยงานที่มีพันธกิจในการผลิตครู ให้บริการทางการศึกษาแก่ชุมชน ทำการวิจัยด้านการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนพัฒนาหลักสูตรต่าง ๆ เพื่อพัฒนาการศึกษาโดยเฉพาะในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นระยะเวลากว่า 50 ปีแล้ว โดยในปีนี้ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับเกียรติจากสมาคมญี่ปุ่นศึกษาแห่งประเทศไทย ให้เป็นผู้จัดการประชุมวิชาการด้านญี่ปุ่นศึกษาในครั้งนี้ ซึ่งนอกจากจะได้รับเกียรติจากวิทยากรจากประเทศญี่ปุ่นและนักวิชาการผู้ร่วมเสวนาจากสถาบันการศึกษาในประเทศไทยแล้ว ยังมีบทความจากนักวิชาการ นักวิจัย และนักศึกษา ได้รับการตอบรับให้เข้าร่วมนำเสนอทั้งสิ้น 20 บทความ จาก 15 มหาวิทยาลัย ทั้งในประเทศไทยและจากประเทศญี่ปุ่น การนำเสนอบทความจัดแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ การศึกษา วรรณคดีและวรรณกรรมญี่ปุ่น และสังคมศาสตร์และประวัติศาสตร์ นอกจากนี้ ในปีนี้ยังได้จัดเวทีสันติไมตรีไทย – ญี่ปุ่น เพื่อเฉลิมฉลองในวาระครบรอบ 130 ปี ความสัมพันธ์ไทย – ญี่ปุ่น โดยเป็นการนำเสนอบทความวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย จำนวน 6 บทความ จาก 5 มหาวิทยาลัยในประเทศไทย”

            สำหรับรูปแบบของการประชุมประกอบด้วย การบรรยายพิเศษจากผู้เชี่ยวชาญด้านญี่ปุ่นศึกษาชาวต่างประเทศ การเสวนาพิเศษในประเด็นด้านการศึกษาของประเทศญี่ปุ่นและประเทศไทย เวทีสันติไมตรีไทย – ญี่ปุ่น เรื่อง ความาสัมพันธ์ไทย – ญี่ปุ่น และการนำเสนอผลงานวิจัย โดยแยกห้องประชุมย่อยตามประเด็นของการวิจัย 


ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

อ่านข่าวทั้งหมด »

ข่าวล่าสุด

อ่านข่าวล่าสุด »

ข่าวหนังสือพิมพ์

อ่านข่าวทั้งหมด »

ปฏิทินกิจกรรม

ดูกิจกรรมทั้งหมด »