หอสมุด มข.คว้า2 รางวัลดีเด่นจากเวทีประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET2018

การพัฒนานวัตกรรมบริการและการจัดการด้วยข้อมูลจริงของสำนักหอสมุด มข.ถูกนำเสนอและถ่ายทอดจนได้รับการยอมรับจากข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค กวาด 2 รางวัลสร้างชื่อให้มหาวิทยาลัยขอนแก่น
อ่าน 1,887 ครั้ง
10 ม.ค. 2561    Nitiya Chumapai

    บุคลากรสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 8 The 8th PULINET National Conference – PULINET 2018 หัวข้อ "Library of Things" ซึ่งสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม ร่วมกับข่ายงานห้องสมุดส่วนภูมิภาคจัดขึ้น เมื่อวันที่ 9 - 11 มกราคม พ.ศ.2561 ณ โรงแรมฟอร์จูน จังหวัดนครพนม มีผู้สนใจเข้าร่วมกว่า 350 คน ในการประชุมวิชาการได้มีการนำเสนอผลงานในรูปแบบโปสเตอร์และการนำเสนอผลงานด้วยวาจา มีผู้สนใจและผ่านการคัดเลือกจำนวน 93 ผลงาน ประกอบด้วยผลงานวิชาการนำเสนอโดยโปสเตอร์ จำนวน 59 ผลงาน และผลงานวิชาการนำเสนอโดยวาจา จำนวน 34 ผลงาน ซึ่งผลงานทั้งหมดได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ทำให้ผลงานวิชาการที่นำเสนอในการประชุมวิชาการมีความสมบูรณ์ และความน่าเชื่อถือ เป็นประโยชน์ในการพัฒนาวงการห้องสมุดและวิชาชีพ 
   
   วันที่ 9 มกราคม 2561 มีพิธีเปิดโดยอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม จากนั้นเป็นการบรรยายเรื่อง Library of Things: Digital Humanities  โดย รองศาสตราจารย์ ดร.กุลธิดา ท้วมสุข คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และการบรรยายเรื่อง Library of Things: Big Data  โดย รองศาสตราจารย์ ดร.วนิดา แก่นอากาศ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น
     การประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดกิจกรรมเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการและการบริการสารสนเทศเพื่อการบริการที่เป็นเลิศระหว่างนักวิชาชีพและผู้สนใจเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ระหว่างกัน การสร้างความเข้าใจร่วมกัน ตลอดจนเพื่อพัฒนาระบบการบริการสารสนเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาโดยจัดให้มีเวทีการนำเสนอผลงานวิชาการ/งานวิจัยภายใต้ 3 หัวข้อ คือ (1) การจัดการสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม (2) การบริการสารสนเทศและการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (3) การบริหารองค์กรและการจัดการความรู้
   นางยุภาพร ทองน้อย ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร นำทีมบุคลากรเข้าร่วมประชุมวิชาการ และนำเสนอผลงานจำนวนทั้งสิ้น 12 ผลงาน ผลการประกวดการนำเสนอผลงานวิชาการปรากฏว่าผลงานของสำนักหอสมุดได้รับรางวัลจำนวน 2 รางวัล ได้แก่
ประเภทการนำเสนอผลงานด้วยโปสเตอร์
   1.รางวัลระดับดีเด่น ด้านการบริการสารสนเทศและการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) ชื่อผลงาน Library Co-creation via Crowdsourcing โดยนางสาวอัคริมา สุ่มมาตย์ และนางสาวนิติยา ชุ่มอภัย 
   2.รางวัลระดับดีเด่น ด้านการบริหารองค์กรและการจัดการความรู้ ชื่อผลงาน การจัดการความรู้มุ่งสู่นวัตกรรมบริการในยุค Library of Thing โดยนางมุกดา ดวงพิมพ์ นางยุภาพร ทองน้อย และคณะกรรมการจัดการความรู้
 
   ทั้งนี้นำมาซึ่งความภาคภูมิใจที่ได้นำชื่อเสียงมาสู่มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมีขวัญกำลังใจในการพัฒนาวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์ พัฒนาห้องสมุดให้ก้าวทันและพร้อมเปลี่ยนแปลงยืดหยุ่นตามความต้องการของผู้รับบริการให้เกิดความพึงพอใจสูงสุด 
 
ข่าว: นางสาวนิติยา ชุ่มอภัย
ภาพ: นางสาวอัคริมา สุ่มมาตย์

ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

อ่านข่าวทั้งหมด »

ข่าวล่าสุด

อ่านข่าวล่าสุด »

ข่าวหนังสือพิมพ์

อ่านข่าวทั้งหมด »

ปฏิทินกิจกรรม

ดูกิจกรรมทั้งหมด »