ดร.มีชัย วีระไวทยะ รางวัลกัลปพฤกษ์ทองคำ ประเภทบุคคล ปี2559

มหาวิทยาลัยขอนแก่นประกาศเกียรติคุณ ดร.มีชัย วีระไวทยะ มอบรางวัลกัลปพฤกษ์ทองคำ ประเภทบุคคล ปี2559 เพื่อเผยแพร่แนวคิดและองค์ความรู้ด้านการศึกษา ในฐานะผู้มีประสบการณ์สูงด้านการจัดการศึกษาในชนบท
อ่าน 2,362 ครั้ง
10 ม.ค. 2561    Boripat Tasee

                ราวปี2533 เมื่อโรคเอดส์ระบาดเข้ามาในประเทศไทย มีบุคคลกลุ่มหนึ่ง และนับเป็นกลุ่มแรกๆ ที่รณรงค์ให้มีการแก้ไขปัญหานี้ จนทำให้ประเทศไทยเป็นตัวอย่างความสำเร็จในการควบคุมการแพร่กระจายของเชื้อเอชไอวีในเวทีระดับโลก ซึ่ง UNAIDS ได้สรุปว่า ภายในระยะเวลา 12 ปี (พ.ศ.2533-2545) ประเทศไทยมีการติดเชื้อรายใหม่ลดลง 90%  และผลการรณรงค์ทำให้คนไทย จำนวน 7,700,000 คน รอดพ้นจากการติดเชื้อ หนึ่งบุคคลในกลุ่มแรกที่กล่าวมานั้น คือ ดร.มีชัย วีระไวทยะ บุคคลที่มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในงานด้านการส่งเสริมการวางแผนครอบครัว

                สภามหาวิทยาลัยขอนแก่น มีมติมอบรางวัล  รางวัลกัลปพฤกษ์ทองคำ ประจําปีพุทธศักราช 2559 ให้กับท่าน ดร.มีชัย วีระไวทยะ เพื่อเป็นเกียรติกับท่านและเพื่อเผยแพร่ แนวคิดและองค์ความรู้ด้านการศึกษาของท่านในฐานะที่เป็นผ้มีประสบการณ์สูงด้านการจัดการศึกษาในชนบท มหาวิทยาลัยจึงมอบหมายให้คณะศึกษาศาสตร์และวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดพิธีมอบรางวัล “กัลป์พฤกษ์ทองคำ” ณ ห้องประชุมสายสุรี จุติกุล คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2561 อีกทั้งได้รับเกียรติจากท่าน ดร.มีชัย วีระไวทยะ กล่าวปาฐกถาพิเศษเรื่อง “ทิศทางของการศึกษาไทยในชนบท” ซึ่งได้รับเกียรติจาก ดร.สุรพล เพชรวรา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รศ.ดร.กิตติชัย  ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะบดี ผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น กว่า 600 คน ร่วมเป็นเกียรติในพิธี

                ดร.สุรพล เพชรวรา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวแสดงความยินดีและชื่นชมต่อ ดร.มีชัย วีระไวทยะ ว่า “เป็นผู้ไม่เคยถือตนในทุกๆด้าน เป็นบุคคลที่ไม่เคยหยุดทำงาน มีความเสียสละตนเพื่อผู้อื่น และเป็นบุคคลที่ได้รับการยอมรับจากบุคคลทั่วโลก ส่วนในด้านการทำงาน ซึ่งประกอบด้วยการทำงานทั้งหมด 4 อย่าง คือ ลดอัตราการเกิดคนไทย ลดอัตราการตายจากเอดส์ ลดความยากจนของคนในชนบท และลดความโง่เขลาคนในสังคม ซึ่งงานด้านการลดความโง่เขลาของคนในสังคม ได้รับการยอมรับและเป็นที่รู้จักในสังคม โดยมีการจัดตั้งโรงเรียนมีชัยพัฒนาขึ้น เพื่อช่วยพัฒนาศักยภาพและคุณภาพของคน สุดท้ายได้ขอบคุณและชื่นชมมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่มอบรางวัลให้แก่ผู้ที่สมควรจะได้รับ

                รศ.ดร.กิตติชัย  ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นตัวแทนกล่าวคำประกาศเกียรติคุณ ดร.มีชัย วีระไวทยะ ว่า “ตลอดระยะเวลา 42 ปี  ที่ท่านได้ปฏิบัติภารกิจเพื่อรับใช้สังคม โดยเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  มีผลงานเป็นที่ยอมรับ ทั้งในและต่างประเทศ ทำให้ได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จากมหาวิทยาลัยหลายแห่งทั้งในและต่างประเทศ  ได้รับรางวัลเกียรติต่างๆ เช่น รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล สาขาการสาธารณสุข รางวัลแมกไซไซ สาขาบริการสาธารณะ  รางวัลประชากรแห่งสหประชาชาติ รางวัล  Inspirational Innovator จากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ  และรางวัล Gates Award for Global Health 2007 จากมูลนิธิ Bill & Melinda Gates  ด้วยเกียรติคุณ ความสามารถ และผลงานอันโดดเด่นและเป็นประโยชน์ต่อการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนไทย มหาวิทยาลัยขอนแก่นพิจารณาแล้วจึงเห็นควรได้รับการยกย่องให้ได้รับรางวัลกัลปพฤกษ์ทองคำ ประเภทบุคคล ประจำปีพุทธศักราช 2559”

                ด้าน รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวแสดงความรู้สึกต่อ ดร.มีชัย วีระไวทยะ ว่า “เป็นผู้ที่มีความสามารถในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และสามารถแก้ไขปัญหาสังคมที่เกิดขึ้นได้ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่โดดเด่น ดังการปฏิรูปการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพของคนไทย โดยการแต่งตั้งโรงเรียนมีชัยพัฒนา ซึ่งเป็นต้นแบบของโรงเรียนที่มีการปฏิรูปการศึกษา สิ่งทีท่านได้ทำส่งผลกระทบได้ทำส่งผลให้ท่านได้รับรางวัลมากมาย ซึ่งรางวัลเกียรติยศทองคำของมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นรางวัลที่มีค่าและยิ่งใหญ่กับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ท่านได้ให้เกียรติรับรางวัลนี้ ซึ่งทางมหาวิทยาลัยขอนแก่นรู้สึกเป็นเกียติอย่างยิ่ง และหวังให้นักศึกษาได้แรงบรรดาลใจจากตัวอย่างสำคัญดัง ดร. มีชัย วีระไวทยะ เพราะเป็นผู้ยกระดับคุณภาพสังคมไทย”

                รศ.ดร. ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า “รางวัลที่ท่าน ดร.มีชัย วีระไวทยะ ได้รับมาทั้งชีวิตก็ไม่เทียบกับคุณูปการที่ท่านได้ทำคุณประโยชน์ให้กับทั้งประเทศ และประเทศอื่นๆ ในฐานะที่เป็นคนที่อยู่ในวงการการศึกษามานาน วันนี้ได้เรียนรู้ประสบการณ์จากประสบการณ์จริงของดร. มีชัย วีระไวทยะ และทำให้ตระหนักว่าจะทำยังไงให้การศึกษาสามารถทำให้คนมีคุณค่าและได้ทำคุณค่าให้เกิดต่อผู้อื่นดังที่ ดร.มีชัย วีระไวทยะ ได้ทำมาตลอดชีวิต ซึ่งในฐานะที่เป็นเจ้าภาพในการร่วมจัดพิธีในครั้งนี้ต้องขอประทานโทษหากมีข้อผิดพลาดหรือขาดตกบกพร่องประการใด และขอขอบคุณแขกทุกท่านที่มาร่วมงานเป็นอย่างสูง”

                นอกจากนี้ ดร.มีชัย วีระไวทยะ ได้ก่อตั้งโรงเรียนมีชัยพัฒนา อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ขึ้น โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตและเป็นศูนย์กลางในพัฒนาชุมชน ด้วยการทำให้โรงเรียนเป็นทั้งสถานที่สอนหนังสือ ปลูกฝังความซื่อสัตย์ จิตสาธารณะและการรู้จักแบ่งปัน รวมทั้งฝึกทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ และการทำธุรกิจในรูปแบบใหม่ๆ จนปัจจุบันมีผู้เห็นด้วยกับแนวความคิดนี้เป็นจำนวนมาก  และขอรับการสนับสนุนและเข้าร่วมการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก ตามแนวทางการดำเนินงานของโรงเรียนมีชัย

                ผลผลิตที่มีคุณภาพจากโรงเรียนมีชัยพัฒนา นางสาวอนัตตา ไชยโคตร นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาการสอนภาษาอังกฤษ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ศิษย์เก่าจากโรงเรียนมีชัยพัฒนา หรือ โรงเรียนไม้ไผ่ กล่าวว่า “โรงเรียนมีชัยพัฒนาเป็นโรงเรียนที่สอนให้คนเป็นคนดี มีความเท่าเทียมกันในทุกเพศทุกวัย ในด้านการเรียนการสอนเน้นการมีส่วนร่วม สอนให้นักเรียนรู้จักมองนอกกรอบ และสอนให้ปฏิบัติจริงจากการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง เป็นปฏิบัติด้วยตนเอง ซึ่งอาจารย์จะคอยแนะนำ เป็นที่ปรึกษาให้กับนักเรียนในทุกๆเรื่อง เพื่อให้นักเรียนสามารถพัฒนาตนเองได้
                นอกจากได้รับความรู้แล้วการเรียนที่โรงเรียนมีชัยพัฒนา ยังได้เรียนรู้ข้อผิดพลาดและความสำเร็จจนเป็นทักษะชีวิตได้ประสบการณ์ในเรื่องต่างๆจากการลงมือปฏิบัติจริง และได้นำทักษะชีวิตมาประยุกต์ใช้กับชีวิตจริง ซึ่งมีความรู้สึกภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง และรู้สึกว่าตนได้โอกาสที่ดี เช่น การเรียนฟรี นอกจากนั้นยังมีการปลูกฝังให้นักเรียนทุกคนเป็นคนดี รู้จักเสียสละ นึกถึงผู้อื่นมากกว่าตนเอง”

                ตลอดระยะเวลา 42 ปี  ที่ท่านได้ปฏิบัติภารกิจเพื่อรับใช้สังคม โดยเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  มีผลงานเป็นที่ยอมรับ ทั้งในและต่างประเทศ ทำให้ได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จากมหาวิทยาลัยหลายแห่งทั้งในและต่างประเทศ  ได้รับรางวัลเกียรติต่างๆ เช่น รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล สาขาการสาธารณสุข รางวัลแมกไซไซ สาขาบริการสาธารณะ  รางวัลประชากรแห่งสหประชาชาติ รางวัล  Inspirational Innovator จากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ  และรางวัล Gates Award for Global Health 2007 จากมูลนิธิ Bill & Melinda Gates  ด้วยเกียรติคุณ ความสามารถ และผลงานอันโดดเด่นและเป็นประโยชน์ต่อการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนไทย มหาวิทยาลัยขอนแก่นพิจารณาแล้วจึงเห็นควรได้รับการยกย่องให้ได้รับรางวัลกัลปพฤกษ์ทองคำ ประเภทบุคคล ประจำปีพุทธศักราช 2559


ข่าว: บริพัตร ทาสี
ภาพ: วทัญญู เชื่อมไธส/บริพัตร ทาสี


ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

อ่านข่าวทั้งหมด »

ข่าวล่าสุด

อ่านข่าวล่าสุด »

ข่าวหนังสือพิมพ์

อ่านข่าวทั้งหมด »

ปฏิทินกิจกรรม

ดูกิจกรรมทั้งหมด »