จัดใหญ่ งานเกษตรอีสานปี 61 สืบสานพระราชปณิธานของพ่อ

เกษตรอีสาน สืบสานพระราชปณิธานของพ่อ วันศุกร์ที่ 26 มกราคม - วันอาทิตย์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2561
อ่าน 3,059 ครั้ง
10 ม.ค. 2561    Jiraporn Pratomchai

        วันนี้ (10 มกราคม 2561) เวลา 10.30 น. คณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  จัดแถลงข่าวการจัดงานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2561 โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงไกร กิจเจริญ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชน กล่าวแถลงความเป็นมาของการจัดงาน รองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ประธานคณะกรรมการจัดงาน กล่าวแถลงกิจกรรมของคณะเกษตรศาสตร์ รวมถึง ดร.พัฒนา นุศรีอัน ผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และนายนิรันดร์ สุขจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 กล่าวแถลงกิจกรรมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยมีสื่อมวลชนให้เกียรติเข้าร่วมงานจำนวนมาก  ณ ห้อง 5101 อาคาร AG 05 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
        งานวันเกษตรภาคอีสาน พัฒนามาจากงานขายผลิตผลการเกษตรของนักศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ ที่มุ่งเน้นการจำหน่ายผลิตผลทางการเกษตรที่ได้จากการฝึกงานของนักศึกษา โดยคณะเกษตรศาสตร์ได้ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และจังหวัดขอนแก่น กำหนดจัดตั้งขึ้นตั้งแต่วันศุกร์ที่ 26มกราคม- วันอาทิตย์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2561ณ อุทยานเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแก่นโดยปีนี้เป็นปีที่ 28 ภายใต้คำขวัญการจัดงานที่ว่า “เกษตรอีสาน สืบสานพระราชปณิธานของพ่อ”
        รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงไกร กิจเจริญ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชน  กล่าวว่างานวันเกษตรภาคอีสานในครั้งนี้จึงคาดว่าจะเป็นโอกาสให้เกิดการแลกเปลี่ยนทางวิชาการและเทคโนโลยีด้านเกษตรในระดับต่าง ๆ การเผยแพร่และถ่ายทอดความรู้ทางการเกษตรและเทคโนโลยีการเกษตร และเผยแพร่ผลงานด้านพัฒนาการเกษตรตามนโยบายของรัฐในการก้าวเข้าสู่ Thailand 4.0 การส่งเสริมกิจกรรมของนักศึกษาให้มีโอกาสแสดงออกเชิงวิชาการและทักษะภาคสนาม การกระตุ้นและส่งเสริมการขยายตัวของธุรกิจเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ให้ทุกภาคส่วนเห็นความสำคัญของอาชีพเกษตรในฐานะผู้ผลิตอาหารและการเป็นครัวของโลกต่อไป จึงนับได้ว่างานวันเกษตรภาคอีสานเป็นงานที่มีความสำคัญต่อทุกภาคส่วนในการเผยแพร่องค์ความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีต่างๆ การจัดงานวันเกษตรภาคอีสาน นอกจากจะได้รับประโยชน์โดยตรงทางด้านวิชาการซึ่งเป็นเป้าหมายหลักแล้ว ยังสร้างประโยชน์ด้านเศรษฐกิจต่อจังหวัดขอนแก่นและภาคอีสานในการสนับสนุนผู้ประกอบการที่นำสินค้าเกษตรและสินค้าต่าง ๆ อีกด้วย
        รองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ประธานคณะกรรมการจัดงาน เผยว่า   การจัดงานวันเกษตรภาคอีสานประจำปี 2561  มีวัตถุประสงค์ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช อีกทั้งเพื่อเป็นการสืบสานพระราชปณิธานภายใต้ร่มพระบารมีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืนตลอดจนเพื่อแลกเปลี่ยนผลงานวิจัยทางการเกษตรและเทคโนโลยีการเกษตรสู่ชุมชนของนักวิชาการทั้งภาครัฐ และเอกชน รวมทั้งองค์กรพัฒนาเอกชนและเกษตรกร กระตุ้นและส่งเสริมการขยายตัวของธุรกิจเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรขนาดกลางและขนาดย่อม รวมทั้งกระจายสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ เพื่อตอบสนองต่อนโยบายของรัฐบาลว่าด้วยเรื่องการเกษตรสู่ยุค Thailand 4.0 ซึ่งจะเชื่อมโยงในส่วนของการเกษตรแปลงใหญ่ Zoning by Agri-Map มาตรฐานสินค้าเกษตรอินทรีย์ เกษตรทฤษฎีใหม่ เกษตรผสมผสาน แผนผลิตข้าวครบวงจร ฯลฯ
        กิจกรรมภายในงานประกอบไปด้วย การจัดแสดงนิทรรศการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และนิทรรศการภายใต้ร่มพระบารมีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ในการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน นิทรรศการของภาครัฐที่เป็นเจ้าภาพร่วมจัดงานเพื่อตอบสนองต่อนโยบายของรัฐบาลว่าด้วยการเกษตรยุค Thailand 4.0 การออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ สินค้าชุมชน รวมทั้งการแสดงความก้าวหน้าทางวิชาการและผลงานด้านการเกษตรของคณะเกษตรศาสตร์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ อาทิเช่น การจัดสัมมนาวิชาการในระดับชาติและระดับนานาชาติทางด้านเกษตรศาสตร์ การประกวดแข่งขันภูมิปัญญาชาวบ้าน การประกวดสินค้าโดดเด่นชุมชน การแสดงความก้าวหน้าทางวิชาการด้านปศุสัตว์และการประมง งานกระบือแห่งชาติ ครั้งที่ 22 การแข่งขันสัตว์ชนิดต่างๆ การประกวดร้องเพลงลูกทุ่งเกษตรอีสาน ครั้งที่ 7 เป็นต้น

 

ข่าว : จิราพร , นภัสสร 

 


ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

อ่านข่าวทั้งหมด »

ข่าวล่าสุด

อ่านข่าวล่าสุด »

ข่าวหนังสือพิมพ์

อ่านข่าวทั้งหมด »

ปฏิทินกิจกรรม

ดูกิจกรรมทั้งหมด »