ศูนย์วิจัยปวดหลัง ปวดคอ ปวดข้ออื่นๆ และสมรรถนะของมนุษย์ (BNOJPH)

ศูนย์วิจัยปวดหลัง ปวดคอ ปวดข้ออื่นๆ และสมรรถนะของมนุษย์ (BNOJPH) ร่วมกับ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ จังหวัดขอนแก่น ได้จัดการบรรยาย ให้ความรู้ หัวข้อ “ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับผู้สูงอายุ
อ่าน 264 ครั้ง
12 ม.ค. 2561    Songdach Tawiporn

ศูนย์วิจัยปวดหลัง  ปวดคอ  ปวดข้ออื่นๆ และสมรรถนะของมนุษย์ (BNOJPH)

ร่วมกับ  ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ  จังหวัด ขอนแก่น 

ได้จัดการบรรยาย ให้ความรู้

หัวข้อ ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับผู้สูงอายุ

 

          เนื่องด้วยพันธกิจของศูนย์วิจัย BNOJPH มุ่งเน้นสร้างสรรค์ผลงานการวิจัยที่มีคุณภาพซึ่งสามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชนได้และนำไปสู่การเผยแพร่ผลงานการวิจัยในระดับชาติและระดับนานาชาติต่อไป  ซึ่งในปัจจุบัน ศูนย์วิจัย BNOJPH ได้มีจำนวนสมาชิกเป็นจำนวนมาก  ทางศูนย์วิจัยฯ จำเป็นต้องพัฒนาผลงานการวิจัยอยู่ตลอดเวลา ในการนี้ทางศูนย์วิจัยฯ ได้รับความร่วมมือจากศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่นได้จัดให้มีการบรรยายให้ความรู้เรื่อง“ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับผู้สูงอายุ” ขึ้น ในวันที่  10  มกราคม  2561  เวลา  09.00 น. ถึง  12.00 น.  ณ  ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุขอนแก่น (เทศบาลตำบลโนนท่อน)  โดยการบรรยายครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์  ดร. ทวีศักดิ์  จรรยาเจริญ  อาจารย์ประจำสายวิชากายภาพบำบัด  คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นและสมาชิกศูนย์วิจัยฯ ของเรา

          ซึ่งโครงการดังกล่าวมีผู้เข้าร่วมรับฟังการบรรยายมกกว่า 40 คน  เป็นผู้สูงอายุในศูนย์พัฒนาการฯ  และผู้ที่ให้ความสนใจ ล้วนแล้วแต่เป็นผู้ที่ต้องการความรู้เกี่ยวกับ การทำให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพสมบูรณ์  ดำเนินชีวิตอย่างปกติสุข  ซึ่งการบรรยายครั้งนี้สามารถตอบโจทย์เป็นอย่างดีแก่ผู้สูงอายุและผู้ที่ให้ความสนใจ โดยภาพรวมผู้เข้าร่วมรับฟังการบรรยายมีความพึงพอใจในระดับดีมาก  และได้รับความรู้ในการออกกำลังกายที่ส่งผลให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง  อารมณ์แจ่มใส  มองโลกในแง่ดี 
ซึ่งเป็นการส่งเสริมผลงานการวิจัยสู่ระดับชุมชน  ระดับชาติและระดับนานาชาติ ในลำดับต่อไป

ทางศูนย์วิจัย BNOJPH  ใคร่ขอขอบพระคุณท่านวิทยากร  รองศาสตราจารย์ ดร.ทวีศักดิ์  จรรยาเจริญ  ซึ่งให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายในครั้งนี้เป็นอย่างยิ่ง  ซึ่งทางศูนย์วิจัยฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผู้ที่เข้าร่วมรับฟังการบรรยายทุกท่าน  จะนำความรู้ที่ได้  ไปใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน  เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นต่อไป


ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

อ่านข่าวทั้งหมด »

ข่าวล่าสุด

อ่านข่าวล่าสุด »

ข่าวหนังสือพิมพ์

อ่านข่าวทั้งหมด »

ปฏิทินกิจกรรม

ดูกิจกรรมทั้งหมด »