เผยผลคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำคณะ ประจำปี 2560

ผลคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำคณะ ประจำปี 2560
อ่าน 11,130 ครั้ง
14 ม.ค. 2561    Preedee Sritrakul

                รศ.เพียรศักดิ์ ภักดี รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ เปิดเผยว่า จากที่สภามหาวิทยาลัยขอนแก่นเห็นควรให้มีรางวัล ศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำคณะต่าง ๆ เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น ของคณะต่าง ๆ ที่ประพฤติชอบ มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
มีความภาคภูมิใจในความเป็นศิษย์เก่า มีผลงานโดดเด่นเป็นที่ยอมรับและก่อเกิดประโยชน์ต่อสังคมโดยรวม รวมทั้งคณะของตนเองและมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่นจึงจัดให้มีรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำคณะ ขึ้นนับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 เป็นต้นมา

                “แต่ละคณะมีศิษย์เก่าที่มีผลงานโดดเด่น และความภาคภูมิใจในบริบทที่แตกต่างกัน ดังนั้น การจัดให้มีรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยขอนแก่น ของคณะต่าง ๆ จึงเป็นการสะท้อนอัตลักษณ์ของคณะได้อย่างเหมาะสม และยังสนับสนุนให้เกิดความรักความผูกพันภายในคณะ รวมทั้งมหาวิทยาลัยในภาพรวม โดยเฉพาะการมีส่วนร่วมในการพิจารณา ซึ่งคณะจะเป็นหลักในการพิจารณา” รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ กล่าว

                สำหรับปี 2560 มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ดำเนินการคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำคณะ ประจำปี 2560 เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว ผลการคัดเลือกปรากฏว่ามีศิษย์เก่าได้รับคัดเลือกให้เป็นเก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำคณะต่าง ๆ ดังนี้

                1. นายแพทย์ภักดี สรรค์นิกร  (มข. รุ่นที่ 11)
                ศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำคณะแพทยศาสตร์
                ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง นายแพทย์เชี่ยวชาญ ด้านเวชกรรม สาขาโสต ศอ นาสิก โรงพยาบาลราชวิถี
                ผลงานและคำประกาศเกียรติคุณ Download!!!

                2. นายสิทธิชัย ลีเกษม (มข. รุ่นที่ 18)
                ศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์
                ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ บริษัท สยามราช ทราเวิล จำกัด
                และกรรมการผู้จัดการ บริษัท พีพีเอ็ม เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด   
                ผลงานและคำประกาศเกียรติคุณ Download!!!

                3. นางสาวจิระภรณ์ เล็กดำรงค์ศักดิ์  (มข. รุ่นที่ 19)
                ศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำคณะพยาบาลศาสตร์
                ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสายงานการพยาบาล และผู้อำนวยการด้านมาตรฐาน
                โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
                ผลงานและคำประกาศเกียรติคุณ Download!!!

                4. นายสวาท อุดมศรี  (มข. รุ่นที่ 19)
                ศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำคณะเทคนิคการแพทย์
                ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิก
                โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน จ.สกลนคร
                ผลงานและคำประกาศเกียรติคุณ Download!!!

                5. นายสุรชัย ไชยนิตย์  (มข. รุ่นที่ 21)
                ศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำคณะเทคโนโลยี            
                ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ผู้จัดการทั่วไป Corporate planning บริษัท สันติภาพ (ฮั่วเพ้ง 1958) จำกัด
                และกรรมการบริหาร บริษัท เอฟบี ฟู้ด เซอร์วิส (2017) จำกัด
                ผลงานและคำประกาศเกียรติคุณ Download!!!

                6. นายไพฑูรย์ น้อยคำมูล (มข. รุ่นที่ 22)
                ศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำคณะคณะเกษตรศาสตร์
                ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ บริษัท คอร์เดีย จำกัด
                ผลงานและคำประกาศเกียรติคุณ Download!!!

                7. ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร (ศิษย์เก่าระดับ ป.โท)
                ศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำคณะคณะศึกษาศาสตร์
                ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
                ผลงานและคำประกาศเกียรติคุณ Download!!!

                8. ศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ ภูตะลุน (มข. รุ่นที่ 23)
                ศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำคณะคณะเภสัชศาสตร์
                ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ประจำสาขาวิชาเภสัชเวทและพิษวิทยา
                คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น      
                ผลงานและคำประกาศเกียรติคุณ Download!!!                                        

                9. ทันตแพทย์อาคม ประดิษฐสุวรรณ (มข. รุ่นที่ 25)
                ศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำคณะทันตแพทยศาสตร์
                ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ
                กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข
                ผลงานและคำประกาศเกียรติคุณ Download!!!

                10. ศาสตราจารย์ ดร.สันติ แม้นศิริ (มข. รุ่นที่ 28)
                ศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำคณะวิทยาศาสตร์
                ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาความเป็นสากล
                มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
                ผลงานและคำประกาศเกียรติคุณ Download!!!

                11. รองศาสตราจารย์ ดร.ณวิทย์ อ่องแสวงชัย (มข. รุ่นที่ 28)
                ศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
                ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ ประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
                ผลงานและคำประกาศเกียรติคุณ Download!!!

                12. ศาสตราจารย์ ดร.ธิดารัตน์ บุญมาศ (มข. รุ่นที่ 29)
                ศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำคณะสัตวแพทยศาสตร์
                ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ สังกัดสาขาปรสิตวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น
                ผลงานและคำประกาศเกียรติคุณ Download!!!

                13. นายจักรกริช เจริญเมธาชัย (มข. รุ่นที่ 35)
                ศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำคณะเศรษฐศาสตร์
                ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท หลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด
                ผลงานและคำประกาศเกียรติคุณ Download!!!

                14. นายกานตพนธ์ บุญเสริม (มข. รุ่นที่ 42)
                ศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำคณะศิลปกรรมศาสตร์
                ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ศิลปิน สังกัด บริษัท ลัสเตอร์ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด
                ผลงานและคำประกาศเกียรติคุณ Download!!!

                15. ดร.สมพร หวานเสร็จ (มข. รุ่นที่ 28)
                ศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำบัณทิตวิทยาลัย
                ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง กรุงเทพมหานคร
                เคยได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำคณะศึกษาศาสตร์ ประจำปี ๒๕๕๖
                ผลงานและคำประกาศเกียรติคุณ Download!!!

                16. นายเวชยันต์ กวีนัฏธยานนท์  (เข้าศึกษาเมื่อปี 2539)
                ศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ
                ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารกลุ่มธุรกิจขนาดกลาง
                ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บมจ.ธนาคารกรุงไทย
                ผลงานและคำประกาศเกียรติคุณ Download!!!

 17. นายเจริญ เพ็งมูล (เข้าศึกษาเมื่อปี 2555)
 ศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น
 ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ผู้ประกาศและรายงานข่าวชำนาญงาน สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ขอนแก่น
 ผลงานและคำประกาศเกียรติคุณ Download!!!
  

                ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยขอนแก่นจะจัดให้มีพิธีมอบรางวัลแก่ศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำคณะ ประจำปี 2560 ในงาน “คืนสู่เหย้า เรารัก มข.” ในวันอังคารที่ 26 มกราคม 2560 ณ ศาลาพระราชทานปริญญาบัตร (เดิม) มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตั้งแต่เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป

.......................................................................

ภารกิจศิษย์เก่าสัมพันธ์ กองกิจการนักศึกษา รายงาน


ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

อ่านข่าวทั้งหมด »

ข่าวล่าสุด

อ่านข่าวล่าสุด »

ข่าวหนังสือพิมพ์

อ่านข่าวทั้งหมด »

ปฏิทินกิจกรรม

ดูกิจกรรมทั้งหมด »