มข.จับมือ สสส. แถลงผลความผูกพันและสุขภาวะคนในองค์กร

มข.ร่วม สสส. แถลงผลความผูกพันและสุขภาวะคนในองค์กร พบบุคลากรมีความมุ่งมั่นสูง และมีความสุขกับสังคมการทำงาน พร้อมเผยแนวทางการพัฒนาขับเคลื่อนองค์กรสู่สุขภาวะที่ดี
อ่าน 1,453 ครั้ง
9 ก.พ. 2561    Jiraporn Pratomchai

       วันนี้ (9 กุมภาพันธ์ 2561) มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) แถลงผลความผูกพันต่อองค์กรและสุขภาวะคนมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีรศ.ดร.ดุษฎี อายุวัฒน์ อาจารย์ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะมนุษยศาสตร์ หัวหน้าโครงการ “การพัฒนากระบวนการและรูปแบบการสร้างสุขระดับองค์กร สู่องค์กรสุขภาวะ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และเครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” เป็นผู้แถลง  ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.ลิขิต อมาตยคง รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมคณาจารย์ บุคลากรร่วมงานกว่า 100 คน ณ ห้องประชุมสารสิน อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น
       ผศ.ลิขิต อมาตยคง รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประธานพิธีเปิด กล่าวว่า โครงการที่จัดขึ้นแสดงความสำคัญด้านความสุขของพนักงาน ตรงกับเสาหลักที่ 1 ด้าน Green and Smart Campus องค์กรที่มีการบริหารจัดการอย่างชาญฉลาดในด้านการดูแล ไม่ละเลยความสุขของคณะทำงานในทุกหน่วยงาน พร้อมเชื่อว่าหากบุคลากรมีความสุข จะขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยไปสู่ความสำเร็จ ได้ในที่สุด
       รศ.ดร.ดุษฎี อายุวัฒน์ ผู้อำนวยการโครงการฯ เผยว่า โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดเครือข่ายเรียนรู้สร้างสุขอย่างมีส่วนร่วม ตลอดจนเกิดกระบวนการและรูปแบบการสร้างสุขระดับองค์กรย่อย ที่ครอบคลุมประเด็นความสุข 8 ประการ  พร้อมทั้งเกิดการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลกับประเด็นดังกล่าว นำไปสู่แบบอย่างการเป็นองค์กรแห่งสุขภาวะ เพื่อขยายภาคีเครือข่ายมหาวิทยาลัยแห่งความสุข สู่เครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน การวิจัยครั้งนี้ได้รับความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามจากทุกหน่วยงานเป็นอย่างดี  อันจะนำไปสู่การพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแก่นตลอดจนภาคีเครือข่ายองค์กรแห่งสุขภาวะในอนาคต
       “การแถลงผลความผูกพันต่อองค์กรและความสุขของคนมหาวิทยาลัยขอนแก่น ภายใต้การดำเนินโครงการ การพัฒนากระบวนการและรูปแบบการสร้างสุขระดับองค์กร สู่องค์กรสุขภาวะ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และเครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วิเคราะห์ข้อมูลแยกเป็น 2 ประเด็น ประเด็นแรก ความผูกพันต่อองค์กร ภายใต้ 3 ตัวแปรหลัก คือ SAY หมายถึง สิ่งที่พูดถึงองค์กรทั้งในด้านบวก และปกป้องในด้านลบ STAY หมายถึง ความอยากอยู่กับองค์กร และSTRIVE หมายถึง ความมุ่งมั่นในการทำงาน พบว่าความผูกพันต่อองค์กรของคนในมหาวิทยาลัยขอนแก่น   ภาพรวมพบว่ามีความมุ่งมั่นในการทำงานในระดับสูง ร้อยละ 79.21 แต่เป็นที่น่าสังเกตว่ามีความอยากอยู่กับองค์กรในระดับต่ำ ร้อยละ 72.77 และเสนอแนวทางการพัฒนาความผูกพันต่อองค์กรมี 3 ประเด็น จากการวิเคราะห์ข้อคำถามปลายเปิด ได้แก่ ผู้นำ พบว่าควรมีความเอาใจใส่ ให้ความเป็นธรรมกับบุคลากรมากขึ้น เพื่อนร่วมงาน พบว่า ควรมีการเปิดรับความคิดเห็นซึ่งกันและกัน มีกิจกรรมเชื่อความสัมพันธ์กับคนในและนอกหน่วยงาน และผลตอบแทนสวัสดิการคำชมเชย พบว่า ควรเพิ่มระบบสวัสดิการของบุคลากร และส่งเสริมโครงการพัฒนาบุคลากร  ประเด็นที่สอง ความสุขคนทำงาน มข. ทั้ง 8 มิติ พบว่าภาพรวมของมหาวิทยาลัยมีความสุขในด้านสังคมสูง ร้อยละ 84.28 เป็นที่น่าสังเกตว่า ด้านร่างกาย ความรู้ และความผ่อนคลาย อยู่ในระดับค่อนข้างต่ำในทุกหน่วยงานขององค์กร ร้อยละ 71.84 70.72 และ 68.79 ตามลำดับ สำหรับแนวทางการสร้างความสุขจากการวิเคราะห์คำถามปลายเปิดพบว่า ควรมีผู้นำที่ดี ความมั่นคงในการทำงาน สวัสดิการและผลตอบแทน รวมทั้งกิจกรรมเพื่อผ่อนคลาย”
        สำหรับโครงการ การพัฒนากระบวนการและรูปแบบการสร้างสุขระดับองค์กร สู่องค์กรสุขภาวะ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และเครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” มีการดำเนินกิจกรรมทั้งสิ้น 4 ระยะ 11 กิจกรรม  ปัจจุบันเป็นระยะที่ 1 กิจกรรมที่ 3 เรื่องแถลงความผูกพันและสุขภาวะคนในองค์กร โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างเสริมมหาวิทยาลัยสุขภาวะในภาพรวมให้สำเร็จร้อยละ 70 ในปี 2561

       ทั้งนี้ข้อมูลการวิจัยจะถูกนำเสนอต่อที่ประชุมคณบดี และดำเนินงานภายใต้ผู้นำของแต่ละองค์กร ในการร่วมกันออกแบบกิจกรรม เพื่อขับเคลื่อนองค์กรสุขภาวะ ในระยะต่อไป โดยกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20 กุมภาพันธ์ –9 มีนาคม 2561 นี้

 

หมายเหตุ

ความสุข 8 มิติ ประกอบด้วย Happy Body, Happy Relax, Happy Heart, Happy Soul, Happy Family, Happy Society, Happy Brain และ Happy Money

 

ข่าว : จิราพร ประทุมชัย , นภัสสร  สดสุชาติ


ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

อ่านข่าวทั้งหมด »

ข่าวล่าสุด

อ่านข่าวล่าสุด »

ข่าวหนังสือพิมพ์

อ่านข่าวทั้งหมด »

ปฏิทินกิจกรรม

Feb.
28

KOS on Tour

13.00 น.

ดูกิจกรรมทั้งหมด »