มข.เปิดรับผลงานประกวดตั้งชื่อและตราสัญลักษณ์โรงแรมขวัญมอ รอบที่ 2

ขอเชิญบุคลากร นักศึกษา ศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยขอนแก่นประกวดตั้งชื่อและตราสัญลักษณ์ โรงแรมขวัญมอ ภายใต้แนวคิด “อีสานร่วมสมัย ภูมิปัญญาแห่งอีสานและรวมความภูมิใจของชาว มข.” ชิงเงินรางวัลกว่า 23,000 บาท
อ่าน 361 ครั้ง
12 ก.พ. 2561    Warunu Donnue

ขอเชิญบุคลากร นักศึกษา ศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยขอนแก่นประกวดตั้งชื่อโรงแรมและตราสัญลักษณ์ (จากชื่อเดิมโรงแรมขวัญมอเป็นชื่อใหม่)
ภายใต้แนวคิด “อีสานร่วมสมัย ภูมิปัญญาแห่งอีสานและรวมความภูมิใจของชาว มข.” ชิงเงินรางวัลกว่า 23,000 บาท
 
เปิดรับผลงานประกวดรอบที่ 2 วันนี้ - 16 มีนาคม 2561
 
ดาวน์โหลดประกาศและใบสมัครได้ที่ https://goo.gl/bC7PcE หรือ 
https://kkbs.kku.ac.th/page/newsview/985
 
สอบถามรายละเอียดที่ สำนักงานคณบดี คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น หมายเลขโทรศัพท์ 0-4320-2401 ต่อ 48000, 48025, 48126, 48087 E-mail:kkbs.kku@gmail.com

 
 โครงการประกวดตั้งชื่อโรงแรมและตราสัญลักษณ์ (Logo) (ชื่อเดิมโรงแรมขวัญมอ)
 
 1. หลักการและเหตุผล
           โรงแรมขวัญมอเป็นสถานที่ให้บริการห้องพักและห้องประชุม ซึ่งได้เปิดให้บริการมาเป็นเวลากว่า 20 ปี ภายใต้การบริหารงาน ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีบริเวณอยู่ฝั่งประตูด้านถนนมิตรภาพทางไปจังหวัดอุดรธานี ต่อมาคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการลงทุนมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 8 ตุลาคม 2560 เห็นชอบให้คณะบริหารธุรกิจและการบัญชีเป็นผู้บริหารจัดการอาคารขวัญมอ โดยเห็นชอบให้มีการปรับโฉมใหม่เพื่อให้มีความทันสมัยและตอบสนองความต้องการของผู้เข้าพัก เช่นการปรับปรุงในส่วน lobby และห้องอาหาร ภูมิทัศน์โดยรอบ และระบบอานวยความสะดวกสบายต่างๆให้เป็นไปตามมาตรฐานของโรงแรมทั่วไป ในการนี้เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายดังกล่าว คณะบริหารธุรกิจและการบัญชีขอเชิญชวนบุคลากร นักศึกษาและศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดตั้งชื่อโรงแรมและตราสัญลักษณ์ (Logo) จากชื่อเดิมโรงแรมขวัญมอเป็นชื่อใหม่ ภายใต้แนวคิด “อีสานร่วมสมัย ภูมิปัญญาแห่งอีสานและรวมความภูมิใจของชาว มข.” เพื่อชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 23,000 บาท
 
2. วัตถุประสงค์ 
     2.1 เพื่อเป็นการคัดเลือกชื่อของอาคารและตราสัญลักษณ์ ให้มีชื่อเรียกขานอย่างเป็นทางการและเป็นที่รู้จักและเข้าใจตรงกัน
     2.2 เพื่อกระตุ้นการรับรู้ และสร้างการมีส่วนร่วม และและสร้างภาพลักษณ์ใหม่ของโรงแรมเชิญชวนนักศึกษาและบุคลากรร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ กับคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 
      2.3 เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โรงแรมให้เป็นที่รู้จักและจดจา ตลอดจนมุ่งเน้นที่จะสื่อให้เห็นถึงความเป็นที่พักอาศัยที่น่าพักของมหาวิทยาลัยขอนแก่น
 
3. คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมส่งผลงาน 
      3.1 บุคลากร นักศึกษา ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่มีสัญชาติไทย ไม่จากัดอายุ การศึกษา และอาชีพ 3.2 ไม่อนุญาตให้คณะกรรมการตัดสิน คณะผู้จัดการประกวดส่งผลงานเข้าร่วมประกวด
 
4. กติกาในการประกวด
     4.1ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดต้องกรอกใบสมัครตามแบบเสนอผลงานที่คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี กาหนดให้ครบถ้วน
     4.2 ผลงานที่ส่งเข้าประกวด ต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ตรงตามแนวคิดที่กาหนด ดังนี้
           4.2.1)ส่งผลงานตราสัญลักษณ์ในรูปแบบดิจิทัลที่ผลิตและออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์ในรูปแบบนามสกุล ai หรือ psd และ jpg ความละเอียด 300 dpi ขึ้นไป พร้อมระบุ Code สี ในโหมด CMYK พร้อมอธิบายโดยสังเขปถึงแนวคิดในการออกแบบ ความหมายของแบบ สี และแรงบันดาลใจในการออกแบบลงไฟล์ไมโครซอร์ฟเวิร์ด (.doc) โดยบันทึกใส่แผ่น CD/DVD จานวน 1 ชุด
          4.2.2) ส่งผลงานในรูปแบบฉบับพิมพ์ (Print copy) เป็นภาพสี และภาพสีขาวดา (ไม่ใช่ Grayscale)ลงบนกระดาษพื้นสีขาวขนาด A4 พร้อมอธิบายโดยสังเขปถึงแนวคิดในการออกแบบ ความหมายของแบบ สี และแรงบันดาลใจในการออกแบบ ไม่เกิน 10 บรรทัด
 
5. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นผลงานที่สร้างสรรค์ขึ้นใหม่ ไม่เคยส่งประกวด และ/หรือเผยแพร่ที่ใดมาก่อน
 
6. กำหนดการรับสมัคร
        ส่งผลงานพร้อมใบสมัครและเอกสาร ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันศุกร์ที่ 16 มีนาคม 2561 ในช่องทางดังต่อไปนี้ 
     6.1 กรณีส่งใบสมัครด้วยตนเอง สามารถส่งได้ที่ สานักงานคณบดี คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 (กรณีส่งผลงานทางไปรษณีย์ จะถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นหลัก
     6.2 กรณีส่งผลงานทางไปรษณีย์สามารถส่งได้โดยจ่าหน้าซองเรียนหัวหน้าสานักงานคณบดี คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ 123 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 วงเล็บมุมซองว่า “ประกวดการตั้งชื่อและตราสัญลักษณ์อาคารโรงแรม” (จะถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นหลัก โดยวันที่ดังกล่าวต้องไม่เกินกาหนดการรับผลงาน)
 
7. การตัดสินให้ผลงานได้รับรางวัลโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิถือว่าเป็นที่สิ้นสุด ทั้งนี้ ผู้ได้รับรางวัลจะต้องปรับปรุงแก้ไขผลงานให้มีความสมบูรณ์ตามคาแนะนาของคณะกรรมการเพื่อความเหมาะสมในการเผยแพร่ต่อไป
 
8. เกณฑ์การพิจารณา คัดเลือกและตัดสินผลงาน
       ผลงานที่สร้างสรรค์เพื่อเข้ารับการพิจารณา จะต้องสื่อความหมายส่งเสริมแนวคิดของโรงแรม สาหรับเกณฑ์การพิจารณา คัดเลือกและตัดสินผลงาน รายละเอียด ดังนี้
     8.1 การสื่อความหมายสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และแนวคิดที่กาหนด 40 คะแนน
     8.2 ความคิดสร้างสรรค์และความสมบูรณ์โดยภาพรวมของผลงาน 30 คะแนน 8.3 ผลงานน่าสนใจโดดเด่นและมีความสวยงาม 30 คะแนน
 
9. ขั้นตอนการรับผลงาน
     9.1 กาหนดวันรับผลงาน ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปถึงวันศุกร์ที่ 16 มีนาคม 2561 
     9.2 การตรวจสอบการส่งผลงาน สามารถตรวจสอบการส่งผลงานผ่านทางเวบไซต์ของคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี https://kkbs.kku.ac.th
 
10. รางวัลสาหรับผู้ได้รับการคัดเลือก
     10.1 รางวัลชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัล 15,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรจากคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี
     10.2 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับเงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรจากคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี
     10.3 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับเงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรจากคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี
 
11. การประกาศผลรางวัล
     ประกาศผลผู้ชนะภายในวันที่ 30 มีนาคม 2561 ผ่านทางเวปไซต์ของคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี https://kkbs.kku.ac.th และมีหนังสือแจ้งผลการตัดสินพร้อมแจ้งกาหนดวันมอบรางวัลและสถานที่ การจัดพิธีมอบรางวัลให้ทราบตามที่อยู่ในใบสมัคร
 
12. การติดต่อสอบถาม
      สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สานักงานคณบดี คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น หมายเลขโทรศัพท์ 0-4320-2401 ต่อ 48000, 48025, 48126, 48087 โทรสาร 0-4320-2402 E-mail address kkbs.kku@gmail.com ในวันและเวลาราชการ หรือตรวจสอบรายละเอียดและดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครผ่านทาง https://kkbs.kku.ac.th หรือ https://goo.gl/bC7PcE

 ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

อ่านข่าวทั้งหมด »

ข่าวล่าสุด

อ่านข่าวล่าสุด »

ข่าวหนังสือพิมพ์

อ่านข่าวทั้งหมด »

ปฏิทินกิจกรรม

Feb.
28

KOS on Tour

13.00 น.

ดูกิจกรรมทั้งหมด »