COLA KKU สนับสนุนบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม เสริมบุคลิกภาพในการแสดงออก

วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น COLA KKU สนับสนุนบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมเสริมบุคลิกภาพ สร้างความมั่นใจในการแสดงออก และมีความเป็นมืออาชีพ หวังพัฒนาการปฏิบัติงานเชิงรุกอย่างมีประสิทธิภาพ
อ่าน 567 ครั้ง
12 ก.พ. 2561    Paporn Ruenwichar

COLA KKU สนับสนุนบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม เสริมบุคลิกภาพ สร้างความมั่นใจในการแสดงออกวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น COLA KKU สนับสนุนบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมเสริมบุคลิกภาพ สร้างความมั่นใจในการแสดงออก และมีความเป็นมืออาชีพ หวังพัฒนาการปฏิบัติงานเชิงรุกอย่างมีประสิทธิภาพ

เพื่อให้บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการของวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น COLA KKU ได้รับการส่งเสริม พัฒนาความรู้ และเสริมสร้างศักยภาพการปฏิบัติงานประจำ รวมทั้งสร้างเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานด้านเลขานุการ และประชาสัมพันธ์ ให้ได้รับความร่วมมือระหว่างกันกับหน่วยงานอื่นๆ พร้อมทั้งก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน กับวิทยากรผู้ให้ความรู้ และผู้เข้าร่วมอบรม อันจะส่งผลให้งานด้านเลขานุการ และประชาสัมพันธ์ ของวิทยาลัยฯ มีความเป็นมืออาชีพ ตลอดจนผู้ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานเชิงรุกได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ดังนั้นวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น จึงได้ร่วมให้การสนับสนุนบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการของวิทยาลัยฯ อันประกอบด้วย นายเฉลิมพงษ์ พงษ์ประชา หัวหน้าสำนักงานคณบดี และนางสาวภาภรณ์ เรืองวิชา บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการปฏิบัติงานด้านประชาสัมพันธ์และเลขานุการ เข้าร่วม "โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ: พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความเป็นมืออาชีพ" ซึ่งจัดโดย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมมือกับสถาบันพัฒนาบุคคลและระบบคุณภาพ ในระหว่างวันที่ 12- 13 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องสหบดี ชั้น 5 โรงแรมวีวิช จ.ขอนแก่น

ทั้งนี้ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรได้นำเอาความรู้ที่ได้จากการเรียนรู้ เกี่ยวกับ ศิลปะการพูดต่อที่ชุมนุมชน การสร้างความเชื่อมั่นและขจัดอาการประหม่า กลวิธีเตรียมการพูดและการสร้างโครงเรื่อง รวมถึงการมีจิตสำนึกแห่งการบริการ เป็นต้น มาปรับใช้และเป็นแนวทางในการทำงาน เสริมบุคลิกภาพ สร้างความมั่นใจในการแสดงออก การพูด การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ มีภาวะผู้นำ และมีความเป็นมืออาชีพ

โดย นายเฉลิมพงษ์ พงษ์ประชา ยังได้เล่าถึงผลลัพธ์จากการเข้ารับอบรมในครั้งนี้ ด้วยว่า “ตนมีความกล้า มีความเชื่อมั่นใจมากขึ้น รู้สึกสามารถพูดต่อที่ชุมชนได้ด้วยความมั่นใจ พร้อมจะนำความรู้ และทักษะที่ได้รับ ไปใช้พูดตามบทบาทหน้าที่ของตนเอง ยิ่งไปกว่านั้น พร้อมนำความรู้และทักษะที่ได้รับ ไปพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อก้าวสู่การเป็นนักพูดอาชีพ ยิ่งไปกว่านั้นจะนำไปถ่ายทอดให้กับเพื่อนร่วมงาน เพื่อพัฒนางาน พัฒนาศักยภาพที่ทุกคนสามารถนำไปปรับใช้ได้ในกิจกรรม KM ระบบจัดการความรู้ของวิทยาลัยฯ ในลำดับต่อไป”

ด้าน นางสาวภาภรณ์ เรืองวิชา “มองว่าการเข้ารับการฝึกอบรมครั้งนี้ เป็นเสมือนห้องเปลี่ยนชีวิต ได้พัฒนาทักษะแห่งตัวตนที่แฝงอยู่ให้ดีขึ้น พร้อมได้เรียนรู้เทคนิคที่มีส่วนเสริมความมั่นใจ เช่น การสร้างบุคลิกภาพต่อหน้าชุมนุมชน การสร้างคุณค่าให้กับตนเอง ผ่านการมีจิตสำนึกแห่งจิตบริการ โดยให้มองเห็นภาพเดียวกันที่ว่า “องค์กรที่เราอยู่ มีชื่อเสียงด้านบริการ ดังนั้นตัวเราเองก็ต้องทำตนเองให้มีจิตบริการสูงตามไปด้วย”

 

 

 

ภาพ:พชร โนนทิง นิติศาสตร์ มข.

ข่าว:ภาภรณ์ เรืองวิชา


ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

อ่านข่าวทั้งหมด »

ข่าวล่าสุด

อ่านข่าวล่าสุด »

ข่าวหนังสือพิมพ์

อ่านข่าวทั้งหมด »

ปฏิทินกิจกรรม

Feb.
28

KOS on Tour

13.00 น.

ดูกิจกรรมทั้งหมด »