ผู้บริหาร COLA เจรจาความร่วมมือกระชับความสัมพันธ์กับพันธมิตรทางวิชาการ

ผู้บริหารวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น COLA KKU เจรจาความร่วมมือและกระชับความสัมพันธ์กับพันธมิตรทางวิชาการที่ มหาวิทยาลัยฮาวาย สหรัฐอเมริกา
อ่าน 543 ครั้ง
12 ก.พ. 2561    Paporn Ruenwichar

ผู้บริหารวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น COLA KKU เจรจาความร่วมมือและกระชับความสัมพันธ์กับพันธมิตรทางวิชาการที่ มหาวิทยาลัยฮาวาย สหรัฐอเมริกา

เมื่อวันที่ 7-9 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา รศ.ดร.ศุภวัฒนากร วงศ์ธนวสุ คณบดีวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น พร้อมด้วย รศ.ดร. พีรสิทธิ์  คำนวณศิลป์ ที่ปรึกษาวิทยาลัยด้านการวิจัยและยุทธศาสตร์ระหว่างประเทศ เดินทางไปเจรจาความร่วมมือทางวิชาการ ณ มหาวิทยาลัยฮาวาย เมืองโฮโนลูลู รัฐฮาวาย สหรัฐอเมริกา กับ Dean of  College of Social Science, Prof Denise Eby Konan, Prof Christopher Grandy และคณะ ที่ สาขา Public Administration พร้อมหารือร่วมกับ Dr. Ann Hartman, Dean, Education Program and Director of East-West Center

สืบเนื่องจากวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น COLA KKU และ ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยฮาวาย ได้มีความสัมพันธ์อันดีและได้ร่วมมือกันทางด้านวิชาการ วิจัย และแลกเปลี่ยนบุคลากร มาอย่างยาวนาน กระทั่งได้มีบันทึกความร่วมมือทางวิชาการอย่างเป็นทางการระหว่างสองสถาบัน ผลผลิตจากความร่วมมือดังกล่าว ได้พัฒนาและยกระดับคุณภาพทางวิชาการและวิจัยของวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น ให้เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ การเดินทางมาเยี่ยมและเจรจาความร่วมมือทางวิชาการและวิจัย ในครั้งนี้ จึงถือเป็นโอกาสดีที่ผู้บริหารของทั้งสองสถาบันจะได้พบปะแลกเปลี่ยนตลอดจนขยายและยกระดับความร่วมมือให้มีความก้าวหน้าและสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของทั้งสองสถาบันมากยิ่งขึ้น ซึ่งการเจรจาพบปะในครั้งนี้มุ่งในประเด็นสำคัญดังนี้

ในประเด็นแรก วิทยาลัยฯ ได้รายงานสถานะความก้าวหน้าการดำเนินการจัดการเรียนการสอนปริญญาเอก หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) สาขาการบริหารกิจการสาธารณะ ที่เปิดสอนที่วิทยาลัยฯ ภายใต้ความร่วมมือกับ มหาวิทยาลัยฮาวาย และ มหาวิทยาลัยพอร์ทแลนด์สเตท สหรัฐอเมริกา โดยที่ผ่านมา มีผู้สำเร็จการศึกษาจากประเทศต่างๆ แล้วทั่วโลกกว่า 3 รุ่น และกำลังจะเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ในปี 2562 ซึ่งมหาวิทยาลัยฮาวาย ยืนยันจะร่วมมือกับวิทยาลัยฯ ในการจัดการเรียนการสอนและร่วมประชาสัมพันธ์หลักสูตรนี้ในปีการศึกษาที่กำลังจะมาถึง พร้อมทั้งจะสนับสนุนส่งเสริมให้นักศึกษาของคณะ ซึ่งร้อยละ 20 มาจากประเทศแถบอาเซียน เรียนต่อในหลักสูตร DP.A.(Public Affairs Management) ของวิทยาลัยฯ

ประการต่อมา มหาวิทยาลัยฮาวาย มีความสนใจจะขยายหลักสูตรฝึกอบรมลักษณะ Extension Program ที่เน้นการพัฒนาผู้นำในระดับต่างๆ ในกลุ่มประเทศอาเซียน โดยจะร่วมมือกับวิทยาลัยฯ และให้วิทยาลัยฯ เป็นศูนย์กลางและเป็นสถานที่จัดการอบรมสัมมนาในการพัฒนาบุคลากร ของผู้นำในภูมิภาคอาเซียน ดังกล่าว ในโอกาสเดียวกันนี้ ผู้บริหารวิทยาลัยฯ ยังได้พบกับผู้บริหารของ East-West Center ของมหาวิทยาลัยฮาวาย โดยได้เจรจาขอขยายเวลาการรับสมัครทุนพัฒนาอาจารย์ ที่ได้รับการสนับสนุนเป็นกรณีพิเศษจาก East-West Center ซึ่งปัจจุบันนี้มีอาจารย์จาก วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับทุนการศึกษาดังกล่าว กำลังศึกษาต่อระดับปริญญาเอก สาขารัฐศาสตร์ ที่มหาวิทยาลัยฮาวาย

นอกจากนั้น คณะผู้บริหารวิทยาลัยฯ ได้เชิญ มหาวิทยาลัยฮาวาย ร่วมเป็นเจ้าภาพร่วม จัดประชุมวิชาการนานาชาติ The International Conference in Government Performance Management and Leadership 2019(ครั้งที่ 5) ที่ประเทศเวียดนาม ตลอดจนหารือความเป็นไปได้ที่จะให้ มหาวิทยาลัยฮาวาย รับเป็นเจ้าภาพการจัดประชุมดังกล่าวในปีถัดไป และในโอกาสอันใกล้นี้ บันทึกความร่วมมือทางวิชาการที่ผู้บริหารของทั้งสองสถาบันได้ลงนามไว้ กำลังจะหมดอายุลง ประกอบกับมีการปรับเปลี่ยนผู้บริหาร จึงได้หารือร่วมกันที่จะมีการลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการฉบับใหม่ขึ้น ออกไปในอีก 5 ปีข้างหน้าด้วย

 

 

 

 

ภาพ/ข่าว: อ.ศิริศักดิ์ เหล่าจันขาม อาจารย์ประจำวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มข.


ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

อ่านข่าวทั้งหมด »

ข่าวล่าสุด

อ่านข่าวล่าสุด »

ข่าวหนังสือพิมพ์

อ่านข่าวทั้งหมด »

ปฏิทินกิจกรรม

Feb.
28

KOS on Tour

13.00 น.

ดูกิจกรรมทั้งหมด »