คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการ Healthy pet vet volunteer by Yen Yen

10 กุมภาพันธ์ 2561 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการ “Healthy pet vet volunteer by Yen Yen” ณ บ้านซำจาน ตำบลบ้านค้อ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
อ่าน 233 ครั้ง
14 ก.พ. 2561    Yunyong Vangprecha

     เมื่อวันเสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยชุมนุมสัตวแพทย์อาสา ในสังกัดสโมสรนักศึกษา ได้จัดโครงการHealthy pet vet volunteer by Yen Yen”ณ บ้านซำจาน ตำบลบ้านค้อ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โดยการจัดโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้ใช้ทักษะความรู้ในทางทฤษฏีไปประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติในพื้นที่จริงเพื่อถ่ายทอดความรู้ด้านการเลี้ยงสัตว์ตามหลักวิชาการ รวมไปถึงการให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพสัตว์แก่เจ้าของสัตว์ ฝึกให้นักศึกษาเป็นผู้มีความเสียสละต่อส่วนรวม เสริมสร้างจิตสาธารณะ รู้จักปรับตัวให้เข้ากับชุมชน และการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า โดยการให้บริการด้านสุขภาพสัตว์แก่ประชาชน ฉีดวัคซีน ถ่ายพยาธิ ตรวจวินิจฉัย รักษาสัตว์เบื้องต้นทาง อายุรกรรม และศัลยกรรมกรณีฉุกเฉินภายใต้การกำกับดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา ทั้งยังเป็นการฝึกการทำงานร่วมกันเป็นทีมระหว่างนักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากรในหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในพื้นที่มีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการทั้งหมด 17 คนอาจารย์เข้าร่วมโครงการ 2 คน คือ ผศ.ดร.จรีรัตน์  เอี่ยมสะอาด และ อ.น.สพ.ไพโรจน์  วงศ์หทัยไพศาล รวมจำนวนสัตว์ที่ได้รับบริการทั้งหมด 129 ตัว

 


ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

อ่านข่าวทั้งหมด »

ข่าวล่าสุด

อ่านข่าวล่าสุด »

ข่าวหนังสือพิมพ์

อ่านข่าวทั้งหมด »

ปฏิทินกิจกรรม

Feb.
28

KOS on Tour

13.00 น.

ดูกิจกรรมทั้งหมด »