นิติศาสตร์มข.จับมือวปท.หนุนนศ.ปี4 เรียนโทฟรี สร้างแต้มต่อตลาดแรงงาน

คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้จัดทำสัญญาและบันทึกข้อตกลงการเข้าร่วมโครงการต่อยอดการศึกษาแบบก้าวหน้าของนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมสารสิน อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น
อ่าน 4,618 ครั้ง
17 ก.พ. 2561    Raviporn Saisaenthong

          เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้จัดทำสัญญาและบันทึกข้อตกลงการเข้าร่วมโครงการต่อยอดการศึกษาแบบก้าวหน้าของนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ประจำปี 2561 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติบดี ใยพูล คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการนี้มีคณาจารย์ นักศึกษา ผู้ปกครองร่วมพิธีกว่า 100 คน ณ ห้องประชุมสารสิน อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น
         สืบเนื่องจากปัจจุบันมีสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชานิติศาสตร์เป็นจำนวน 123 แห่ง ซึ่งในแต่ละปีจะมีผู้สำเร็จการศึกษาปริญญานิติศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์จำนวนหลายหมื่นคน โดยบัณฑิตของแต่ละสถาบันจะมีจุดเด่นอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของแต่ละสถาบัน และเพื่อเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่บัณฑิตของคณะนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทั้งในด้านศักยภาพของบัณฑิต โอกาสการมีงานทำ การศึกษาต่อ รวมถึงเงื่อนไขอื่นที่มีผลต่อความเจริญก้าวหน้าของบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ ฯ จึงได้จัดโครงการต่อยอดการศึกษาแบบก้าวหน้าของนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ประจำปี 2561 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพบัณฑิตของคณะในการรองรับความเปลี่ยนแปลงของสังคม และเป็นการปฏิรูประบบการเรียนการสอนและการศึกษาอบรมวิชากฎหมาย พัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพกฎหมายและนักกฎหมายให้เป็นผู้มีความรอบรู้มีนิติทัศนะและยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม รวมไปถึงการสร้างผลงานวิชาการ งานวิจัยที่เป็นนวัตกรรมทางสังคมด้านกฎหมายและความยุติธรรมทางสังคม
         รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า หลักสูตรก้าวหน้าเป็นทิศทางที่มหาวิทยาลัยทุกแห่งต้องดำเนินการตามรัฐธรรมนูญที่ระบุถึงการพัฒนาการผลิตบัณฑิตสาขานิติศาสตร์  ซึ่งโครงการต่อยอดการศึกษาแบบก้าวหน้าของนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ประจำปี 2561 เป็นข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะนิติศาสตร์และวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น
        “กล่าวได้ว่าหลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรแรกในประเทศไทยที่มีการพัฒนาต่อเนื่อง  โดยจุดเริ่มต้นเกิดจากแนวคิดที่ว่าสาขาวิชานิติศาสตร์สามารถทำงาน หรือ ต่อยอดไปหลายคณะได้ โดยเฉพาะหลักสูตรด้านรัฐศาสตร์ เมื่อบัณฑิตสำเร็จการศึกษาออกไปแล้ว สามารถทำงานหรือบูรณาการองค์ความรู้ได้อย่างไร้รอยต่อ เนื่องจากมีสาขาที่ใกล้เคียงกัน คณบดีวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่นและคณบดีนิติศาสตร์จึงได้มาหารือร่วมกับทางมหาวิทยาลัย ในการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการเป็นคณะนำร่อง 2 คณะแรก ในการมีบัณฑิตต่อยอดในคณะอื่นๆ โดยไม่เพิ่มค่าใช้จ่าย มีเพียงเวลาเรียนที่เพิ่มขึ้น เพื่อที่จะทำให้นักศึกษาหรือบัณฑิตมีความเข้มแข็งในการเรียน องค์ความรู้สหสาขา สร้างแต้มต่อในตลาดงานต่อไปในอนาคต” รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติชัย กล่าว
         ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติบดี ใยพูล คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เผยว่า การจัดทำสัญญาและบันทึกข้อตกลงเพื่อพัฒนาศักยภาพบัณฑิตภายใต้โครงการต่อยอดการศึกษาแบบก้าวหน้าของนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ประจำปี 2561 เป็นการสร้างโอกาสและมูลค่าเพิ่มแก่นักศึกษากฎหมายและบัณฑิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการเตรียมความพร้อมบุคลากรทางกฎหมาย เพื่อรองรับการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมายและงานยุติธรรม และยังเป็นการสร้างนวัตกรรมการศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่เปิดโอกาสให้นักศึกษากฎหมายชั้นปีที่ 4 สามารถต่อยอดการศึกษาระดับปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น
        “โครงการนี้เป็นโครงการนำร่องเพื่อพัฒนาการจัดหลักสูตรการเรียนการสอนตามนโยบายของมหาวิทยาลัยขอนแก่น และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำคณะในคราวประชุมเมื่อวันที่ 10 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา โดยการดำเนินโครงการครั้งนี้มีนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเข้าโครงการฯจำนวน 44 คน ซึ่งคณะได้พิจารณาสนับสนุนทุนการศึกษาเต็มจำนวนให้นักศึกษาบัณฑิตกฎหมายได้มีโอกาสต่อยอดองค์ความรู้ในระดับปริญญาโท หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ในการเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถของบัณฑิตกฎหมาย ให้มีทักษะวิชาการ ทักษะด้านการวิจัยที่กว้างขวาง รวมไปถึงการพัฒนารองรับพลวัตทางสังคม”ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติบดี กล่าว
        ทั้งนี้โครงการดังกล่าวมีเงื่อนไขการรับทุน ในการผลิตผลงานวิชาการและงานวิจัย และการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ ซึ่งการพิจารณาให้ทุนเป็นไปตามขั้นตอนและหลักเกณฑ์ของคณะ นอกจากนี้การพิจารณาจัดสรรงบประมาณได้มาจากแผนงานผู้สำเร็จการศึกษาคณะนิติศาสตร์ และแผนงานผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ โดยใช้งบประมาณผูกพันปีงบประมาณ 2561-2563


ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

อ่านข่าวทั้งหมด »

ข่าวล่าสุด

อ่านข่าวล่าสุด »

ข่าวหนังสือพิมพ์

อ่านข่าวทั้งหมด »

ปฏิทินกิจกรรม

ดูกิจกรรมทั้งหมด »