มข.วิทยาเขตหนองคาย ห่วงใยสังคม ร่วมส่งเสริมสุขภาพชุมชนคนหนองคาย

มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ร่วมกับหน่วยทันตกรรมพระราชทานฯ คณะทันตแพทย์ศาสตร์ ลงพื้นที่ให้บริการชุมชนในโครงการส่งเสริมสุขภาพชุมชนคนหนองคาย ประจำปี 2561
อ่าน 680 ครั้ง
7 มี.ค. 2561    Panapon Meepian

วันที่ 7 มีนาคม 2561  ณ เทศบาลปะโค อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย อาจารย์ชาติภร เมืองโครต มุงคุณแสน ผู้ช่วยอธิการบดีวิทยาเขตหนองคาย เป็นประธานเปิดงานโครงการส่งเสริมสุขภาพชุมชนคนหนองคาย ประจำปี 2561 โดยมี นายละมุน กั้งจำปา รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตหนองคาย กล่าวรายงาน ทั้งนี้ โครงการดังกล่าว มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ต้องการสร้างความสุข ให้กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนทั้งนักเรียน นักศึกษา บุคลากร ประชาชนในท้องถิ่น ด้วยบทบาทของปราชญ์แห่งอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง กับภารกิจด้านการจัดการศึกษาในหลากหลายสาขาวิชา ภารกิจด้านการวิจัย ภารกิจด้านการบริการวิชาการ ประเด็นยุทธศาสตร์ในด้านการบริการวิชาการ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของมนุษย์และพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยทันตกรรมพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มาให้บริการตรวจสุขภาพช่องปาก ขูดหินปูน อุดฟัน ถอนฟัน เคลือบฟลูออไรด์สำหรับเด็กเล็ก และการให้บริการด้านวิชาการแก่ประชาชน

ทั้งนี้ นายละมุน กั้งจำปา รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตหนองคาย เปิดเผยว่า ตามที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีปณิธานที่มุ่งสร้างความสุขให้กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ทั้งบุคลากร และประชาชนในท้องถิ่น รวมไปถึงประชาคมโลกกับภารกิจด้านการจัดการศึกษาในหลากหลายสาขาวิชา ภารกิจด้านการวิจัย ภารกิจด้านการบริการวิชาการแก่สังคม ภารกิจด้านทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม วิทยาเขตหนองคาย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในสังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ตอบสนองดำเนินโครงการส่งเสริมสุขภาพชุมชนคนหนองคาย โดยได้รับความร่วมมือจากจากเทศบาลปะโค หน่วยทันตกรรมพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 คณะทันตแพทยศาสตร์ สำนักงานวิทยาเขตหนองคาย และคณะวิชา 4 คณะในมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ และคณะศิลปศาสตร์ ตลอดจนโรงเรียนในเขตตำบลปะโค และประชาชนชาวปะโค โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ให้มีสุขภาพที่ดีขึ้น อีกทั้งเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างประชาชนผู้เข้าร่วมโครงการ บุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย และเป็นการสนับสนุนให้บุคลากรและนักศึกษา ได้นำความรู้ ความสามารถ ในการเรียนการสอน ไปใช้ในการลงมือปฏิบัติงานจริง

อาจารย์ชาติภร เมืองโครต มุงคุณแสน ผู้ช่วยอธิการบดีวิทยาเขตหนองคาย กล่าวว่า  มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญที่จะมุ่งสร้างความสุขให้กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ทุกภาคส่วน ทั้งนักเรียน นักศึกษา บุคลากร ประชาชนในท้องถิ่น และด้วยภารกิจด้านการจัดการศึกษาในหลากหลายสาขาวิชา ภารกิจด้านการวิจัย ภารกิจด้านการบริการวิชาการแก่สังคม ภารกิจด้านการทะนุศิลปะและวัฒนธรรม ซึ่งการดำเนินโครงการส่งเสริมสุขภาพชุมชนคนหนองคายประจำปี 2561 โดยมีเป้าประสงค์เพื่อส่งเสริมสุขภาพของชุมชนคนหนองคาย เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของมนุษย์และพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน บนพื้นฐานของความรู้ทางวิชาการสู่การพัฒนา ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง อันจะนำไปสู่การชี้นำสังคมทางปัญญา พัฒนาสังคมรากฐานให้เข้มแข็งและยั่งยืน

ภายในงานประกอบไปด้วยกิจกรรมขูดหินปูน อุดฟัน ถอนฟัน และเคลือบฟลูออไรด์สำหรับเด็กเล็ก จากหน่วยทันตกรรมพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, กิจกรรมให้ความรู้เรื่องการออม จากคณะบริหารธุรกิจ, กิจกรรมการให้คำปรึกษาและช่วยเหลือประชาชนทางกฏหมาย นำโดย รองศาสตร์ตราจารย์ ดร.อภิรัตน์ เพ็ชรศิริ คณบดีคณะสังคมศาสตร์บูรณาการ พร้อมทั้งคณาจารย์ และนักศึกษา สาขานิติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ, การแข่งขันส้มตำลีลา ประกวดความสามารถพิเศษ กิจกรรมสันทนาการ พร้อมทั้งการบริการตัดผมฟรีทั้งชายและหญิง โดยภายในงานมีนักเรียนและประชาชนทั่วไปในเขตเขตตำบลปะโคสนใจเข้าร่วมกิจกรรม พร้อมทั้งรับบริการจำนวนมาก

ข่าว : ปาณพล มีเพียร
ภาพ : ปาณพล มีเพียร,อนิรุต สุทธินันท์


ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

อ่านข่าวทั้งหมด »

ข่าวล่าสุด

อ่านข่าวล่าสุด »

ข่าวหนังสือพิมพ์

อ่านข่าวทั้งหมด »

ปฏิทินกิจกรรม

ดูกิจกรรมทั้งหมด »