บัณฑิตวิทยาลัย มข.จัดงานประชุมวิชาการ NGRC KKU 2018

บัณฑิตวิทยาลัย มข. จัดประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 19 เวทีที่นักศึกษาจากทุกสถาบันได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และเรียนรู้ร่วมกัน สนองนโยบาย “มหาวิทยาลัยวิจัยชั้นนำระดับโลก”
อ่าน 1,518 ครั้ง
9 มี.ค. 2561    Boripat Tasee

            บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 19 หรือ NGRC KKU 2018 โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ วงศ์รัตนชีวิน คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรชัย เนตรถนอมศักดิ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวรายงาน การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาครั้งนี้ มีผู้สมัครเข้ามานำเสนอผลงานวิจัย  จำนวน  165 เรื่อง  จาก  23 สถาบัน   และได้ผ่านประเมินคุณภาพ นำเสนอในวันนี้ จำนวน 125 เรื่อง  โดยเป็นผลงานในระดับปริญญาเอก 8 เรื่อง  และผลงานระดับปริญญาโท  จำนวน 117 เรื่อง  ซึ่งเป็นการนำเสนอแบบบรรยาย 57 เรื่อง และแบบโปสเตอร์ 68 เรื่อง ซึ่งได้รับความสนใจจากคณะผู้บริหารจากคณะต่างๆ และ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ตลอดจนคณาจารย์ ผู้นำเสนอผลงานวิจัย และผู้เข้าร่วมการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย กว่า 500 คน ณ ห้อง GL 315 ชั้น 3 อาคารพจน์ สารสิน  มหาวิทยาลัยขอนแก่น วันศุกร์ที่ 9 มีนาคม 2561

            ศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ วงศ์รัตนชีวิน กล่าวว่า การนำเสนอผลงานด้านการวิจัยถือเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ ระหว่างสถาบัน ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา ปัจจุบันนโยบายรัฐบาลผลักดันผลงานวิจัยไปสู้การนำไปใช้ ซึ่งบัณฑิตเป็นส่วนสำคัญในการนำพาประเทศสู่ความก้าวหน้าและการพัฒนา มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการวิจัย ซึ่งงานวิจัยในทุกระดับชั้นมีส่วนสำคัญที่ผลักดันมหาวิทยาลัยเข้าสู่ความเป็น World Class University หรือการเป็นที่รู้จักในระดับสากล ตามวิสัยทัศน์ของทางมหาวิทยาลัยด้านการเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยชั้นนำระดับโลก นอกจากนั้นยังสอดคล้องกับนโยบายของประเทศ Thailand 4.0  และตรงตามเสาหลักที่ 2 ของมหาวิทยาลัย คือเป็นองค์กรที่เป็นเลิศทางศิลปวิทยาการ
            “แสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รางวัลวิทยานิพนธ์เกียรติยศซึ่งเป็นผลงานที่นำไปสู่การนำไปใช้ และแสดงความยินดีต่อศิษย์เก่าบัณฑิตศึกษา ที่ได้แสดงถึงผลงานที่นำไปสู่การพัฒนาประเทศ และเป็นความภาคถูมิใจของชาว มข.”

            ภายในงานได้มีการบรรยายพิเศษเพื่อเป็นแนวทางและแนวคิดเกี่ยวกับงานวิจัยบัณฑิตศึกษาในอนาคต ได้รับเกียรติจาก คุณพรทิพย์ กาญจนนิยต วิทยากรพิเศษ บรรยายในหัวข้อ เรื่อง “บัณฑิตศึกษา : สง่าสมเป็นพลโลก” และมีกิจกรรมสำคัญอีกส่วนหนึ่ง คือ การมอบรางวัลแก่นักศึกษาบัณฑิตศึกษา มหาบัณฑิต ดุษฎีบัณฑิต ผู้มีผลงานดีเด่น และสร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัยและในปีนี้มีผู้สร้างชื่อเสียง จำนวน 60คน และในปีนี้บัณฑิตวิทยาลัย ได้คัดเลือกผลงานจากวิทยานิพนธ์ของ นางสาวชนิกา วรสิษฐ  สาขาวิชาปรสิตวิทยา คณะแพทยศาสตร์ ให้ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์เกียรติยศ ศ.ดร.กนก  วงษ์ตระหง่าน ซึ่งมี ศาสตราจารย์ ดร. ไพบูลย์  สิทธิถาวร อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ นอกจากนี้บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้คัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2560 จำนวน 9 ท่าน โดยแบ่งออกเป็น 3 ด้าน คือ

ศิษย์เก่าดีเด่นด้านบริหาร

            ดร.สมพร  หวานเสร็จ ศิษย์เก่าคณะศึกษาศาสตร์ (ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน)

            นายธงชัย เจริญกุลเมธี ศิษย์เก่าวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ (บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต)

            นายชาติชาย เกตุพรหม ศิษย์เก่าคณะเกษตรศาสตร์ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์)

            รศ.พิพัฒน์พงษ์ แคนลา ศิษย์เก่าคณะแพทยศาสตร์ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์)

ศิษย์เก่าดีเด่นด้านวิชาการและวิจัย

            ดร.พิกุลทอง  ขอเพิ่มทรัพย์ ศิษย์เก่าคณะเทคโนโลยี (ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ)

            ผศ.ดร.จริยา อำคา เวลบาล ศิษย์เก่าคณะแพทยศาสตร์ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์)

ศิษย์เก่าดีเด่นด้านบูรณาการ

            ว่าที่ ร.ต.ประพัฒน์   เดชหาญ ศิษย์เก่าคณะเกษตรศาสตร์ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตร)

            นางสาวรชยา  อาคะจักร  ศิษย์เก่าคณะเทคโนโลยี (วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร)

            นายสมศักดิ์ สุขจันทร์ ศิษย์เก่าคณะเกษตรศาสตร์ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทรัพยากรการเกษตรและสิ่งแวดล้อม)

            ด้าน นางสาวชนิกา วรสิษฐ มหาบัณฑิต สาขาวิชาปรสิตวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์เกียรติยศ ศาสตราจารย์ ดร.กนก วงษ์ตระหง่าน ประจำปี 2559 กล่าวว่า งานวิจัย เรื่อง “การวัดแอนติเจนของพยาธิใบไม้ตับ Opisthorchis viverrini  ในตัวอย่างปัสสาวะและการประยุกต์ใช้เพื่อ วินิจฉัยโรค Opisthorchiasis และความสัมพันธ์กับโรคในระบบทางเดินน้ำดี” ซึ่งโรคมะเร็งท่อน้ำดีมีอัตราการส่งผลต่อการเสียชีวิตของชาวอีสานสูง เกิดจากการรับประทานปลาดิบของชาวอีสาน งานวิจัยที่ได้รับรางวัลเป็นการศึกษาวิธีการวินิจฉัยโรคมะเร็งท่อน้ำดีด้วยความรวดเร็วและสะดวกขึ้นกว่าการวินิจฉัยในรูปแบบเดิม เช่น จากการตรวจอุจาระเป็นเป็นสาววะ โดยใช้แอลติบอดี้ในการตรวจ หากพบแอนติเจนในแอนติบอดี้ หมายถึง ผู้ป่วยรายนั้นเป็นโรคมะเร็งในท่อน้ำดี ปัจจุบันกำลังพัฒนาวิธีการตรวจในรูปแบบอุปกรณ์ โดยมีลักษณะคล้ายที่ตรวจครรภ์ เนื่องจากใช้งานง่าย ทราบผลภายใน 10 นาที และสะดวกต่อการใช้งาน ผลงานวิจัยเรื่อง การตรวจวินิจฉัยโรคพยาธิใบไม้ตับด้วยการตรวจแอนติเจนของพยาธิในปัสสาวะผู้ติดเชื้อ ได้รับความสนใจเนื่องจากเป็นผลงานที่ตอบโจทย์การแก้ปัญหาหลักของประชากรในภูมิภาคอีสาน ซึ่งตอบโจทย์ความต้องการของท่านศาสตราจารย์ ดร.กนก วงษ์ตระหง่าน เดจาของรางวัล

            งาน Grad Research ของบัณฑิตวิทยาลัยนั้นได้มีผู้เข้าร่วมงานจากทุกภาคส่วนของประเทศ  และที่สำคัญที่สุด ในการจัดประชุมทางวิชาการในครั้งนี้ ยังเป็นเป็นเวทีให้นักศึกษาจากทุกสถาบันได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และเรียนรู้ร่วมกัน และการจัดงานในครั้งนี้นอกจากจะเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้มานำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแล้ว ยังมีการแสดงผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาที่มีการนำไปใช้ประโยชน์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นและบูทแสดงผลงานวิทยานิพนธ์ดีเด่น ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2560  อีกด้วย  ซึ่งจะเป็นแนวทางสำคัญในการพัฒนางานทางวิชาการและวิจัยในระดับบัณฑิตศึกษาให้เข้มแข็งต่อไป


ข่าว/ภาพ: บริพัตร ทาสี


ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

อ่านข่าวทั้งหมด »

ข่าวล่าสุด

อ่านข่าวล่าสุด »

ข่าวหนังสือพิมพ์

อ่านข่าวทั้งหมด »

ปฏิทินกิจกรรม

ดูกิจกรรมทั้งหมด »