มหาวิทยาลัยที่ให้โอกาสด้วยความทัดเทียม

ศูนย์บริการนักศึกษาพิการ : บริการด้วยหัวใจสะท้อนภาพชัดของปณิธานสถาบันแห่งโอกาสของเด็กอีสาน
อ่าน 2,746 ครั้ง
12 มี.ค. 2561    Udomchai Supanavong

          การศึกษาคือรากฐานของการพัฒนาประเทศ ซึ่งหากประชากรทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงจะทำให้ทรัพยากรบุคคลสามารถใช้ความรู้เพื่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมไปสู่ความก้าวหน้าโดยไม่ก่อให้เกิดภาระปัญหาของสังคม โอกาสทางการศึกษาที่ทั่วถึงและเท่าเทียมจึงเป็นสิ่งสำคัญ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ. ศ. 2542 ได้กล่าวถึงการเปิดโอกาสทางการศึกษาให้กับประชาชนไทยซึ่งรวมถึงผู้พิการโดยมีเจตนารมณ์ที่จะให้ผู้พิการได้มีโอกาสใช้ความรู้ความสามารถและศักยภาพที่มีเพื่อการดำรงชีพและและพัฒนาสังคมประเทศชาติ ผ่านหลักสูตรกระบวนการเรียนรู้ที่สถาบันการศึกษาจัดให้อย่างเหมาะสม
          ในส่วนของมหาวิทยาลัยขอนแก่นซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาระดับแนวหน้าของประเทศถือเป็นนโยบายหลักในการดูแลและให้โอกาสแก่นักเรียนในภูมิภาคมาอย่างต่อเนื่องรวมทั้งผู้ที่มีความบกพร่องพิการอย่างเป็นรูปธรรมจริงจังและยั่งยืน โดยได้จัดตั้งหน่วยงานเพื่อรองรับการทำงานในเรื่องดังกล่าวภายใต้ชื่อ “ศูนย์บริการนักศึกษาพิการมหาวิทยาลัยขอนแก่น Disibility Support Services : DSS”ตั้งแต่ พ.ศ.2556 โดยก่อนหน้านั้นเป็นโครงการที่อยู่ในการดูแลของสำนักหอสมุด เพื่อที่จะให้การดูแลนักศึกษาพิการทุกคนที่เข้ามาศึกษาให้สามารถเรียนร่วมกับนักศึกษาทั่วไปได้และดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุข นับแต่ก้าวแรกจนจบการศึกษา
          นส.ปริยากร สบาย นักวิชาการศึกษา หัวหน้าหน่วยบริการนักศึกษาพิการ งานบริการและสวัสดิการ กองกิจการนักศึกษา ซึ่งทำหน้าที่กำกับดูแลศูนย์บริการนักศึกษาพิการมหาวิทยลัยขอนแก่น กล่าวถึงการดูแลนักศึกษาพิการของมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่า มข.ได้จัดตั้งศูนย์บริการนักศึกษาพิการให้เป็นหน่วยงานกลางในการประสานงานด้านการศึกษากับทุกคณะวิชาที่มีนักศึกษาพิการ ทั้งประสานอาจารย์ผู้สอนผู้ที่เกี่ยวข้องที่เกี่ยวข้องโดยทั่วไปนับตั้งแต่การแจ้งไปยังคณะและอาจารย์ผู้สอนให้ได้ทราบเพื่อร่วมกันเตรียมการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับตัวนักศึกษา การเข้าไปดูการลงทะเบียนเรียนรายวิชาต่างๆว่าเหมาะสมกับสภาพการณ์ที่นักศึกษาจะเรียนได้เพื่อให้คำแนะนำเลือกรายวิชา การติดตามการเรียนและการสอบเพื่อให้นักศึกษามีความสะดวก ซึ่งกระบวนการระหว่างศูนย์กับคณะจะมีตัวแทนเครือข่ายประจำคณะคอยประสานงาน  ในอีกด้านคือการส่งเสริมสนับสนุนเตรียมความพร้อมเสริมทักษะชีวิตให้คำปรึกษาดูแลแก้ไขปัญหาเพื่อนักศึกษาพิการให้มีความอบอุ่นมั่นใจซึ่งทางศูนย์ยังมีอุปกรณ์เครื่องมือสื่อการเรียนรู้และบุคลากรที่พร้อมเสมอที่จะดูแลบริการนักศึกษาที่เข้ามาใข้บริการ
       ปัจจุบันมหาวิทยาลัยขอนแก่นมีนักศึกษาพิการจำนวน 29 คนแบ่งเป็น 4 ประเภท พิการทางการเห็นคือตาบอดสนิท ตาบอดเลือนลางรวม 6 คน พิการทางการเคลื่อนไหว 14 คนทางการได้ยิน 3 คนและออทิสติกส์จำนวน 6 คน
       นส.ปริยากร สบาย กล่าวต่ออีกว่า ปัจจุบันศูนย์อยู่ภายใต้สังกัดงานบริการและสวัสดิการ กองกิจการนักศึกษา มีบุคลากร2คน มีที่ทำการเฉพาะสะดวกในการมารับบริการอยู่ชั้นล่างอาคารองค์กรกิจกรรมนักศึกษาโดยมีทางลาด มีห้องไว้คอยรองรับในการประชุมหรือว่าการจัดการเรียนการสอนบางรายวิชาที่เขาไม่สามารถจัดได้ที่คณะ มีคอมพิวเตอร์ที่มีโปรแกรมการอ่านคอยให้บริการสำหรับนักศึกษาที่ไม่ได้เจาะจงเฉพาะนักศึกษาพิการถ้าเขามีเพื่อนมาด้วยเราก็สามารถรองรับบริการด้วยเพื่อให้เขามีชีวิตที่ปกติกับเพื่อนๆที่มาคอยดูแล เรามีห้องบันทึกเสียงที่ให้เพื่อนๆหรือจิตอาสามาอ่านหนังสือทั่วไปหรือตำราเรียนไว้ให้ผู้พิการทางสายตาได้ฟัง รวมทั้งการให้คำปรึกษาที่นักศึกษาพิการส่วนหนึ่งแวะมาพูดคุยเรื่องการเรียนหรือเรื่องทั่วไปๆ โดยเราจะเน้นที่สร้างกำลังใจให้ความอบอุ่นใกล้ชิดเพื่อให้เขาสามารถฟ่าฟันอุปสรรคไปสู่ความสำเร็จ สิ่งที่กังวลใจคืออยากบริการให้ดีและทั่วถึงเพราะนักศึกษาพิการมีจำนวนเพิ่มขึ้นทุกปีแต่บุคลากรเรายังมีจำกัด รวมทั้งมองเห็นสภาพสิ่งอำนวยความสะดวกเช่นทางลาด การเดินทางโดยรถขนส่งมวลชนที่ยังไม่สะดวกให้กับนักศึกษาพิการซึ่งหากเขาสามารถทำอะไรเองได้มากขึ้นจะทำให้เขามีความมั่นใจและรู้สึกไม่เป็นภาระกับใคร
 
    “สิ่งสำคัญของงานบริการผู้พิการนอกจากความรู้แล้วหัวใจของผู้ให้บริการสำคัญมาก ต้องเปิดใจและเข้าใจสูงมาก การส่งเสริมผู้พิการไม่ควรมองว่าเขาขาดอะไรแต่ต้องมองว่าเขามีศักยภาพอะไรที่แสดงออกมาได้เพื่อให้เขาได้ใช้มันแสดงออกมาให้สังคมได้เห็น เรายังปลูกฝังความมีจิตอาสาให้กับนักศึกษาทั่วไปเพื่อดูแลกัน ซึ่ง นศ.ของเรามีจิตใจเอื้ออาทรสูงมากเราได้เห็นภาพของการดูแลซึ่งกันและกันของน้องๆเป็นภาพที่ทำให้คนทำงานรู้สึกมีกำลังใจ” นส.ปริยากร กล่าว
 
      นาย ไพฑูรย์ กุมแก้ว นศ.พิการการเคลื่อนไหว ซึ่งศึกษาสาขาศิลปศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ เผย ภูมิใจมากที่ได้เรียนมหาวิทยาลัยขอนแก่นมีความฝันอยากกลับไปเป็นครูที่บ้านเกิดให้กับเด็กด้อยโอกาสหรือเด็กพิการเพราะเชื่อว่าไม่มีใครเข้าใจพวกเขาได้เท่ากับผู้พิการด้วยกัน ในช่วงเวลาของการเรียนได้มาที่ศูนย์บริการจะรู้สึกเหมือนที่นี่เป็นครอบครัวมีพี่2คนให้ความใกล้ชิดอบอุ่นเหมือนแม่ พี่ๆให้กำลังใจบางที่ก็ปลอบใจให้ความกันเองมาก 
     นาย นิติศาสตร์ การถัก นศ.พิการการเคลื่อนไหว ซึ่งศึกษาสาขาศิลปศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ เผย ในชีวิตเราได้รับการเกื่อกูลดูแลในฐานะผู้รับมาโดยตลอดจึงอยากไปเป็นครูเพื่อคนพิการที่จะตอบแทนคืนให้กับสังคมบ้าง นับแต่ก้าวแรกเข้ามาใน มข.แล้วได้เห็นการดูแลโดยเฉพาะมีศูนย์บริการแบบนี้ทำให้รู้สึกว่า มข.ใส่ใจพวกเราไม่ทอดทิ้งแล้วยังมีผู้ที่คอยดูแลบริการเฉพาะแบบนี้ประทับใจมากครับ
    ในส่วนของการแนะนำการบริการอื่นๆนักศึกษาพิการทั้งสองคน เห็นร่วมกันในเรื่องของการเดินทางด้วยขนส่งมวลชนที่อยากให้นักศึกษาพิการเคลื่อนไหวสามารถใช้บริการได้เอง และเส้นทางสัญจรทางลาดที่เพิ่มชึ้น รวมทั้งการส่งเสริมงบประมาณในการจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือบริการของศูนย์บริการคนพิการให้เพียงพอในอนาคตเพื่อให้น้องๆรุ่นหลังได้รับความสะดวก 
    น้องๆยังยังฝากกล่าวถึงทุกคนที่ช่วยดูแลว่าทำให้พวกเขาเกิดกำลังใจที่จะเรียนและพร้อมจะออกไปรับใช้สังคมอุทิศเพื่อสังคมตามปณิธานสถาบันต่อไป
 
 
ภาพ/ข่าว/สัมภาษณ์ :  อุดมชัย สุพรรณวงศ์ 
ขอบคุณ ศูนย์บริการนักศึกษาพิการมหาวิทยาลัยขอนแก่น Disibility Support Services : DSS 
      
 
 

ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

อ่านข่าวทั้งหมด »

ข่าวล่าสุด

อ่านข่าวล่าสุด »

ข่าวหนังสือพิมพ์

อ่านข่าวทั้งหมด »

ปฏิทินกิจกรรม

ดูกิจกรรมทั้งหมด »