อาจารย์COLAบรรยาย"ศาสตร์พระราชากับหลักธรรมาภิบาลฯ"

อ.ดร.ศิริศักดิ์ เหล่าจันขาม อาจารย์ประจำ COLA KKU บรรยาย "ศาสตร์พระราชากับหลักธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี" ในโครงการพัฒนาบุคลากรเทศบาลตำบลโกสุมพิสัย อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม
อ่าน 330 ครั้ง
13 มี.ค. 2561    Jitludda Santa

             ปัจจัยแห่งความสำเร็จในการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่สำคัญไม่น้อยไปกว่าด้านอื่น คือ  การพัฒนาบุคลากร ทั้งการพัฒนาความรู้ความสามารถทักษะความชำนาญ ความเชี่ยวชาญในการทำงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน รวมถึงการมีธรรมาภิบาลภายใต้การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

             ดังนั้น ในวันที่ 12 มีนาคม 2561  เทศบาลตำบลโกสุมพิสัย อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม ได้เชิญ อาจารย์ ดร.ศิริศักดิ์  เหล่าจันขาม อาจารย์ประจำวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ "ศาสตร์พระราชากับหลักธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี" ให้กับผู้เข้าอบรมในโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของเทศบาลตำบลโกสุมพิสัย อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม ได้แก่ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 141 คน เพื่อนำปรัชญาจากศาสตร์ของพระราชามาประยุกต์ใช้ในการบริหารงานอันจะนำไปสู่การพัฒนาเทศบาลให้มีความเจริญก้าวหน้า พร้อมที่จะให้บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

 

ภาพ   อ.ดร.ศิริศักดิ์  เหล่าจันขาม

ข่าว  จิตรลัดดา  แสนตา


ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

อ่านข่าวทั้งหมด »

ข่าวล่าสุด

อ่านข่าวล่าสุด »

ข่าวหนังสือพิมพ์

อ่านข่าวทั้งหมด »

ปฏิทินกิจกรรม

ดูกิจกรรมทั้งหมด »