คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.จัดโครงการนิเทศสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

19 มีนาคม-10 เมษายน 2561 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.จัดโครงการนิเทศสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อให้คณาจารย์ของคณะได้เข้าตรวจเยี่ยม ให้คำแนะนำ และรับฟังปัญหาของการทำงานของนักศึกษาสัตวแพทย์ ชั้นปี 6
อ่าน 235 ครั้ง
9 เม.ย. 2561    Yunyong Vangprecha

     ในระหว่างวันที่ 19 มีนาคม-10 เมษายน 2561 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยฝ่ายวิชาการ นำโดย ผศ.น.สพ.ดร.เจษฎา จิวากานนท์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ได้จัดโครงการนิเทศสหกิจศึกษาขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณาจารย์ของคณะได้เข้าตรวจเยี่ยม ให้คำแนะนำ และรับฟังปัญหาของการทำงานของนักศึกษาสัตวแพทย์ ชั้นปีที่ 6 ของคณะที่กำลังออกฝึกสหกิจศึกษาตามสถานประกอบการต่างๆที่เข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษาทางสัตวแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2560 กับทางคณะ โดยโครงการสหกิจศึกษาทางสัตวแพทย์เป็นความร่วมมือระหว่างคณะกับสถานประกอบการต่างๆที่รับนักศึกษาเข้าร่วมโครงการเป็นระยะเวลา 3 เดือน เพื่อทำงานด้านการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ตามความสนใจของนักศึกษาภายใต้การกำกับดูแลของสถานประกอบการต่างๆเหล่านั้น ซึ่งโครงการนี้นอกจากจะเป็นการสนองตอบนโยบายของรัฐและพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพตรงตามที่สถานประกอบการต้องการมากขึ้นแล้ว ยังเป็นโครงการที่ทำให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์ในการปฏิบัติงานจริง ทำให้นักศึกษามีคุณภาพตรงตามที่สถานประกอบการต้องการมากที่สุด ทั้งนี้ความร่วมมือระหว่างสถานประกอบการกับคณะสัตวแพทยศาสตร์อย่างต่อเนื่องในโครงการสหกิจศึกษาทางสัตวแพทย์นี้จะเป็นกลไกสำคัญที่จะทำให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเกิดผลประโยชน์สูงสุดร่วมกัน


ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

อ่านข่าวทั้งหมด »

ข่าวล่าสุด

อ่านข่าวล่าสุด »

ข่าวหนังสือพิมพ์

อ่านข่าวทั้งหมด »

ปฏิทินกิจกรรม

ดูกิจกรรมทั้งหมด »