การจัดการความรู้ผ่านสื่อออนไลน์

ยกระดับความสำเร็จทางการศึกษาด้วย e -Learning บนแนวคิด Teach less Learn More
อ่าน 480 ครั้ง
3 พ.ค. 2561    Udomchai Supanavong

        e-Learning เป็นรูปแบบการเรียนการสอนที่นำเทคโนโลยีมาช่วยในการสร้างเนื้อหาในลักษณะของสื่อประสม (multimedia)ที่เข้าใจง่ายและการเข้าถึงบทเรียนทางไกล (Distance Learning)ที่เชื่อมโยงเครือข่ายในระบบดิจิตอล เป็นรูปแบบการเรียนในศตวรรษที่21  ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่เทคโนโลยีดิจิตอลมีการพัฒนามาถึงจุดที่ผู้ส่งสารซึ่งอาจหมายถึงครูอาจารย์ผู้สอน กับผู้รับสารคือผู้เรียนสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีได้โดยสะดวก ไม่จำเป็นต้องเดินทางมาเรียนในสถานที่เดียวกันในเวลาเดียวกัน ทำให้ผู้เรียนได้ศึกษาเนื้อหาและกิจกรรมต่างๆจากสื่อการเรียนการสอนทางคอมพิวเตอร์ ผ่านระบบการบริหารจัดการเรียนรู้ Learning Management System หรือ LMS  
        มหาวิทยาลัยขอนแก่นภายใต้นโยบายของฝ่ายวิชาการและสื่อสารองค์กร ผ่านการทำงานของศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน บนแนวคิด Teach less Learn More เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนและยกระดับสัมฤทธิผลทางการศึกษาโดยการนำเทคโนโลยีมาสนับสนุนให้มีการสร้างบทเรียน Digital Content ที่มีประสิทธิภาพสนองตอบการเรียนรู้ในโลกยุคดิจิตอล เพิ่มความสะดวกให้แก่ผู้สอนด้วยการจัดทำห้อง Video – base Lesson ที่มีอุปกรณ์ทันสมัยสะดวกในการใช้งาน เพื่อให้อาจารย์ผู้สอนได้มาสร้างเนื้อหาการสอนนำไปจัดกระบวนการเรียนการสอน ลดการสอนเนื้อหาเดิมซ้ำๆอีกทั้งเปิดช่องทางให้นักศึกษาเข้าถึงเนื้อหาเพื่อการศึกษาเตรียมความพร้อมทำความเข้าใจบทเรียนก่อนเข้าสู่ชั้นเรียนและยังศึกษาเนื้อหาเดิมที่ยังไม่เข้าใจซ้ำได้
         ผศ.ดร.อิศรา ก้านจักร ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน มข.กล่าวว่า ศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอนมีบทบาทสนับสนุนยุทธศาสตร์ มข.ด้านความเป็นเลิศการเรียนการสอนด้วยการค้นหาเครื่องมือเทคโนโลยีและการพัฒนานวัตกรรมที่สอดคล้องกับบริบทของคณะวิชา นอกจากนี้เรายังมีบทบาทในการสนับสนุนส่งเสริมให้คณาจารย์ได้ใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สอดคล้องกับนโยบายของสถาบันที่จะนำดิจิตอลเทคโนโลยีมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับผู้เรียนในยุคปัจจุบัน อีกทั้งเตรียมความพร้อมให้กับ นศ.เพื่อเพิ่มพูนทักษะการใช้เครื่องมือในการเรียนรู้
        จากจุดเด่นของ e-Learning ที่มีความยืดหยุ่นสูงในการปรับเปลี่ยนเนื้อหาให้มีความทันสมัยได้ตลอดเวลา นอกจากนี้ผู้เรียนก็สามารถเรียนโดยไม่จำกัดเวลา และสถานที่ รวมทั้งการเข้าถึงเนื้อหาได้จากอุปกรณ์หลากหลายชนิด ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ครอบคลุม ทำให้การเรียนการสอนด้วย Digital Content ที่ผลิตจากห้อง Video – base Lesson จะเป็นทางเลือกที่ช่วยตอบโจทย์ข้อจำกัดหลายประการทั้งของผู้เรียนและผู้สอน
        รศ.ดร.นันทรัตน์  โฆมานะสิน อาจารย์คณะเทคนิคการแพทย์ ซึ่งเป็น 1ในคณาจารย์ที่ใช้ Digital Content เพื่อทำการสอนด้วยสื่อออนไลน์ ที่ผลิตโดยห้อง Video – base Lesson ของศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน เผยว่า  นับเป็นนโยบายที่ดีมากที่ มข.ส่งเสริมให้อาจารย์หันมาใช้สื่อออนไลน์มากขึ้น เพราะในปัจจุบันนักศึกษาคุ้นเคยกับสื่อออนไลน์ และชื่นชอบมากกว่าที่จะมานั่งอยู่ในห้องเลคเชอร์เพื่อฟังอาจารย์บรรยายเพียงอย่างเดียว เพราะสื่อออนไลน์สามารถที่จะเปิดเข้าไปดูที่ไหนก็ได้นอกห้องเรียน แล้วสื่อนี้มีประสิทธิภาพมาก  ในการใช้งานหลังจากผลิตสื่อออนไลน์เสร็จเรียบร้อยแล้วก็ใช้สื่อโซเชียลมีเดียแจ้งไปยัง นศ.ว่าก่อนที่จะถึงชั่วโมงเรียนนี้ขอให้เข้าไปทำ e- Learning  ล่วงหน้า ซึ่งระบบนี้จะทำให้นักศึกษาได้รู้ตัวล่วงหน้าเป็นการเตรียมความพร้อมของตัวเองจะเรียนเรื่องอะไร แล้วพอมาถึงในห้องเรียนก็จะคุยกันถามตอบสิ่งที่ยังสงสัย ซึ่งจะช่วยเพิ่มความเข้าใจในบทเรียนมากยิ่งขึ้น 
        รศ.ดร.นันทรัตน์  โฆมานะสิน  ยังได้แสดงความคิดเห็นด้านสัมฤทธิผลการศึกษาที่มาจากการใช้สื่อออนไลน์ว่า กระบวนการนี้ส่งผลดีหลายด้าน สำหรับตัวอาจารย์แล้วการเตรียมสื่อการสอนที่มีความซับซ้อนแล้วใช้สื่อหลายอย่างจะทำได้โดยสะดวก  ในสื่อออนไลน์ยังแทรกวีดีโอประกอบเนื้อหาโดยเลือกที่เป็นภาษาอังกฤษที่ไม่ยากเกินไปเพื่อฝึกให้นักศึกษาได้ฝึกการฟังเป็นภาษาอังกฤษ ล้วนเป็นข้อดีของการเตรียมสื่อผ่านระบบนี้ อีกประการคือการมอบหมายงานล่วงหน้าผ่านระบบออนไลน์ยังทำให้ผู้สอนสามารถตรวจสอบได้อีกว่า นศ.ได้ทำสิ่งที่เรามอบหมายแล้วหรือยังเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของเราในการสอนต่อไป  ซึ่งจากการพูดคุยกับ นศ.พบว่านักศึกษาเกือบทั้งหมดพอใจกับการใช้สื่อเพื่อการสอนในลักษณะนี้เพราะเขาสามารถทบทวนบทเรียนได้ตลอดมีความเข้าใจเนื้อหาได้ดีขึ้น หลังจากที่เริ่มนำบทเรียนออนไลน์มาใช้ อาจารย์เองได้มีการทดสอบเพื่อเก็บคะแนน3คะแนนก่อนการสอบกลางภาคพบว่ามีนักศึกษามากกว่าร้อยละ 90 ที่ได้คะแนนเต็ม3คะแนน ซึ่งก่อนนั้นเราเคยทำการทดสอบมานักศึกษาส่วนใหญ่ไม่สามารถทำคะแนนได้เต็มจึงรู้สึกถึงผลสัมฤทธิ์ที่มาจากกระบวนการเช่นนี้และทำให้ผู้สอนมีความมั่นใจที่จะใช้สื่อออนไลน์ต่อไป
       ผศ.ดร.อิศรา ก้านจักร ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน กล่าวถึง บริการ Video – base Lesson ของศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน ว่าผู้เรียนในปัจจุบันมีรูปแบบการเรียนรู้ที่มีความเป็นตัวเองด้วยการเข้าถึงแหล่งความรู้จากเครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ ซึ่งการให้เนื้อหาเพียงตัวอักษรไม่เพียงพอที่จะดึงดูดความสนใจ ของผู้เรียนที่มีมีขึดความสามารถในการเรียนรู้ที่แตกต่างกัน บริการ ห้อง Video – base Lesson จะเป็นการสนับสนุนกระบวนการเรียนการสอน ให้มีผู้เรียนมีวัฒนธรรมการเรียนรู้แบบดิจิตอล    
     จากการสร้างรูปแบบเนื้อหา มีการออกแบบกิจกรรมซึ่งผู้เรียนสามารถโต้ตอบกับเนื้อหา(interaction) รวมทั้งมีแบบฝึกหัดและแบบทดสอบให้ผู้เรียนสามารถตรวจสอบความเข้าใจได้เมื่อศึกษาด้วยตนเอง ก่อนที่ผู้เรียนจะได้มาพบกับอาจารย์ผู้สอนให้ผู้สอนสามารถใช้เวลานั้นในการเน้นย้ำประเด็นสำคัญๆ หรือตอบข้อสงสัยในเนื้อหา จะช่วยลดเวลาในการเรียนเนื้อหาส่วนพื้นฐานหลักที่ผู้เรียนสามารถทำความเข้าใจได้เอง แต่จะเป็นเวลาของการร่วมอภิปรายวิเคราะห์ประเด็นที่ยังต้องการพูดคุยแบบเผชิญหน้าระหว่างกัน ผู้สอนก็ไม่จำเป็นต้องใช้วิธีการสอนในลักษณะบรรยาย(lecture)เป็นส่วนใหญ่อีกต่อไป และสามารถใช้เวลาในห้องเรียนให้มีประโยชน์สูงสุดเพราะe-Learning สามารถนำมาใช้แทนที่หรือเสริมในส่วนของการบรรยายได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเนื้อหาการเรียนซึ่งเน้นการท่องจำ (Verbal Information) ซึ่งผู้สอนต้องบรรยายเนื้อหาเดิมซ้ำๆให้กับผู้เรียน
      นายวรพล ขันซ้าย นักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์ มข.ที่ได้ใช้ e-Learning  ในการศึกษาบทเรียน เผยว่า  หลังจากได้ใช้สื่อออนไลน์เพื่อการศึกษารู้สึกได้ว่าทำให้เราเรียนรู้ได้มากขึ้น เพราะก่อนที่จะได้มาเจอผู้สอนเราได้ศึกษาบทเรียนมาก่อน เมื่อมีอะไรที่ยังไม่เข้าใจก็นำปัญหานั้นมาให้อาจารย์ได้แนะนำเพิ่มเติม พอเรียนเสร็จเราก็สามารถทบทวนบทเรียนเพื่อเก็บรายละเอียดในสิ่งที่เรายังขาดไปได้อีก
      นางสาวกนกวรรณ  เปลี่ยนไธสง นักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์  มข.มข.ได้เรียนรู้บทเรียนจาก e-Learning ใน เผยว่า สื่อออนไลน์ทำให้เข้าใจบทเรียนได้ดีจากการใช้สื่อผสมเข้ามาอธิบายเนื้อหาเช่นการแทรกวิดีโอเข้าไปในบทเรียน  การสอนเพียงในชั่วโมงเลคเชอร์บางเนื้อหาเราอาจคิดตามไม่ทันไม่เข้าใจเนื้อหาและพลาดบทเรียน ถ้าเราได้มีโอกาสศึกษาเนื้อหาของอาจารย์ล่วงหน้าจะทำให้เรารู้ล่วงหน้าว่าเนื้อหาส่วนไหนที่เราต้องการให้อาจารย์ช่วยสรุปอภิปรายซึ่งเป็นกระบวนการที่ดีมาก
        มาถึงวันนี้มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้สนับสนุนให้อาจารย์ได้มีโอกาสใช้กระบวนการเรียนการสอนผ่านสื่อออนไลน์ ในระบบ e-Learning  อย่างเป็นรูปธรรมด้วยการจัดตั้งบริการ ห้อง Video – base Lesson ตั้งอยู่ที่ชั้น 6 ภายในศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน  มหาวิทยาลัยขอนแก่นเพื่อให้อาจารย์ได้มาใช้บริการโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย  เพื่อเป็นต้นแบบของห้องผลิตสื่อคุณภาพสูงที่จะมีขึ้นในทุกคณะวิชาในอนาคต  โดยได้ติดตั้งอุปกรณ์การบันทึกทั้งภาพ เสียง สื่อดิจิตอลทุกรูปแบบ ด้วยอุปกรณ์เทคโนโลยีการสร้างสื่อผสมคุณภาพสูงที่ชื่อ “WACOM” ให้อยู่ในไฟล์สำเร็จรูป mp4 Full HD ที่ผู้สอนสามารถเรียกนำมาใช้ในระบบออนไลน์ได้ทุกที่ทุกเวลา ได้เลือกอุปกรณ์และวางระบบให้ง่ายต่อการใช้งาน ทั้งระบบสัมผัสหน้าจอ การแก้ไขปรับแต่งข้อมูลด้วยปากกาผ่านหน้าจอ รวมทั้งมีเจ้าหน้าที่ไว้คอยให้คำแนะนำ
        มหาวิทยาลัยขอนแก่นมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพการศึกษา ทั้งในด้านจัดการหลักสูตร การพูนเพิ่มศักยภาพของผู้สอน ตลอดจนการพัฒนารูปแบบกระบวนการส่งเสริมการเรียนรู้   โดยมีเป้าหมายสูงสุดคือให้นักศึกษาได้มีความรู้ทักษะประสบการณ์ที่เพียงพอต่อการก้าวเดินไปข้างหน้า การนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆมาเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนเป็นการเพิ่มโอกาสความสำเร็จให้กับตัวผู้เรียน กระตุ้นให้เกิดความตื่นตัวที่จะเรียนรู้ด้วยตัวเองในทางหนึ่งเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การแข่งขันของโลกอนาคตในแบบ ready to work
 
อุดมชัย สุพรรณวงศ์ / เรียบเรียง
กฤตพร อรรคฮาต / ภาพ-ประสานงานข้อมูล
ณัฐวุฒิ เพชรประไพ / ภาพ-;สกู๊ฟวิดีทัศน์
 

ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

อ่านข่าวทั้งหมด »

ข่าวล่าสุด

อ่านข่าวล่าสุด »

ข่าวหนังสือพิมพ์

อ่านข่าวทั้งหมด »

ปฏิทินกิจกรรม

ดูกิจกรรมทั้งหมด »