ห้องสมุด มข.มุ่งสร้างความเข้าใจเรื่องการชดเชยคาร์บอนแก่บุคลากร

สำนักหอสมุดจัดการบรรยายให้บุคลากรมีความเข้าใจและกระตุ้นให้เกิดความตระหนักในการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตทั้งในที่ทำงานและชีวิตส่วนตัวเพื่อช่วยลดโลกร้อน
อ่าน 568 ครั้ง
23 พ.ค. 2561    Nitiya Chumapai

นอกจากสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น จะมุ่งสู่การเป็นผู้ให้บริการห้องสมุดที่มีนโยบายการพัฒนาห้องสมุดให้เป็น Green Library ที่มีความตั้งใจที่จะร่วมกันสร้างสรรค์สังคมไทยเคียงคู่ไปพร้อมกับการเติบโตอย่างยั่งยืน โดยนำแนวคิดของความรับผิดชอบต่อสังคม มาเป็นนโยบายในการดำเนินงานอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ปัจจุบันภาวะโลกร้อนมีความสำคัญมากขึ้น มหาวิทยาลัยขอนแก่นจึงต้องการมีส่วนร่วมในการช่วยบรรเทาผลกระทบจากปัญหาภาวะโลกร้อน ทำให้นำไปสู่ความสนใจศึกษาคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร โดยมีเป้าหมายเพื่อประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอันนำไปสู่การตั้งเป้าหมายเพื่อลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร และจัดทำรายงานคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร ตลอดจนการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและดำเนินธุรกิจสีเขียว ตลอดจนก้าวสู่การเป็นผู้นำองค์กรที่มีคาร์บอนต่ำ   เป็นการสนองนโยบายภาครัฐและสนับสนุนนโยบายของมหาวิทยาลัยสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวอย่างยั่งยืน

ด้วยเหตุนี้สำนักหอสมุดจึงให้ความสำคัญและมุ่งที่จะให้เกิดการรณรงค์กิจกรรมให้บุคลากรของสำนัหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะและตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในการมีส่วนร่วมในกิจกรรมชดเชยคาร์บอนทั้งในที่ทำงานและส่วนบุคคล จึงจัดการบรรยายในหัวข้อ “คาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กรสำคัญอย่างไร” ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.30-11.30 น. ณ ห้องประชุมดอกคูน ชั้น 1 อาคาร 1 สำนักหอสมุด โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.รัตนาวรรณ มั่งคั่ง ผู้อำนวยการศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านกลยุทธ์ธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นวิทยากรในการบรรยายและให้คำปรึกษากิจกรรมชดเชยคาร์บอนให้กับสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

นางสาวจีรภา สิมะจารึก รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการพิเศษ กล่าวถึงกิจกรรมในวันนี้ว่า เพื่อให้บุคลากรของสำนักหอสมุดมีความรู้ ความเข้าใจถึงปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมประจำวันของเราเอง และกระตุ้นให้เกิดความตระหนักในการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตทั้งในที่ทำงานและชีวิตส่วนตัว เพื่อช่วยลดปัญหาโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศต่อไป 

 

ภาพ/ข่าว : อัคริมา สุ่มมาตย์

 


ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

อ่านข่าวทั้งหมด »

ข่าวล่าสุด

อ่านข่าวล่าสุด »

ข่าวหนังสือพิมพ์

อ่านข่าวทั้งหมด »

ปฏิทินกิจกรรม

Feb.
28

KOS on Tour

13.00 น.

ดูกิจกรรมทั้งหมด »