มข.หนองคาย ร่วมกับ สสวท. จัดงาน“สนุกวิทย์ KIDS สร้างสรรค์”

มข.วิทยาเขตหนองคาย ร่วมกับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และหน่วยงานความร่วมมือกับจังหวัดหนองคาย จัดงาน“สนุกวิทย์ KIDS สร้างสรรค์” สร้างความตระหนักและการรับรู้ โรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ฯ
อ่าน 923 ครั้ง
12 มิ.ย. 2561    Panapon Meepian

               มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ร่วมกับ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) และหน่วยงานความร่วมมือกับจังหวัดหนองคาย องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ศึกษาธิการจังหวัด ศึกษาธิการภาค และ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคายเขต 1 และเขต 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 จัดงาน “สนุกวิทย์ KIDS สร้างสรรค์” สร้างความตระหนักและการรับรู้ โรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ตามมาตรฐาน สสวท. ระหว่างวันที่ 9-10 มิถุนายน 61 ณ อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ 1 มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย

               กิจกรรมงาน “สนุกวิทย์  KIDS  สร้างสรรค์” ที่จัดขึ้นในครั้งนี้ เป็นโครงการที่สร้างความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาให้กับเยาวชนอย่างเป็นรูปธรรม สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ และนโยบายของรัฐบาล  มุ่งเน้นให้เยาวชนสามารถเข้าถึงโรงเรียนคุณภาพในระดับอำเภอ และระดับตำบลของแต่ละพื้นที่ เพื่อพัฒนาและสร้างกำลังคนของประเทศให้มีทักษะการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับทศวรรษที่ 21 ประสบการณ์การทำงานเป็นทีม การคิดวิเคราะห์ และการแก้ปัญหา เพื่อการทำงานในอนาคตอย่างมีคุณภาพ โรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ตามมารตรฐาน สสวท.

               ภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่หลากหลาย สร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ปกครอง ผู้บริหาร ครู นักเรียนของจังหวัดหนองคาย ให้เห็นประโยชน์ของการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งเชื่อมโยงทักษะความรู้ไปใช้ในการดำเนินชีวิตและการประกอบอาชีพของคนในชุมชนได้อย่างสอดคล้องกับเศรษฐกิจอย่างมีคุณภาพ

               นายรณชัย  จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย กล่าวในพิธีเปิดงาน “สนุกวิทย์ KIDS สร้างสรรค์” ว่าการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพของกำลังคนในจังหวัดหนองคาย ให้มีความรู้และความเข้าใจด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีและมีสมรรถนะที่พึงประสงค์ เป็นสิ่งที่ทุกคนควรตระหนัก และเร่งรัดดำเนินการ เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการดำรงชีพในอนาคต งาน “สนุกวิทย์ KIDS สร้างสรรค์” ที่จัดขึ้นนี้จะช่วยสร้างความรู้ ความเข้าใจและสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ปกครอง ผู้บริหาร ครู นักเรียน ของ จังหวัดหนองคาย ให้เล็งเห็นประโยชน์ของการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อชีวิตและอาชีพของลูกหลานในอนาคต

               ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกียรติ  แสงอรุณ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย กล่าวว่าการจัดกิจกรรม “สนุก วิทย์ KIDS สร้างสรรค์” ให้กับผู้บริหาร ครู นักเรียน และประชาชนในพื้นที่ ให้มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับโรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ตามมาตรฐาน สสวท. และรับรู้ในโครงการต่างของ สสวท. ที่จะนำลงสู่โรงเรียนคุณภาพฯ อันจะส่งให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าของการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ที่มีต่อชีวิตและอาชีพ สามารถพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ พัฒนาสมรรถนะและทักษะการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับศวรรษที่ 21  ตลอดจนช่วยส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ให้เยาวชนไทยเป็นพลเมืองที่เป็นกำลังสำคัญ ของประเทศไทยในยุค Thailand 4.0 มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ในการเป็นศูนย์รวมทางความคิด สติปัญญาของสังคม และเป็นศูนย์รวมการศึกษาของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยยึดมั่นในความเป็นเลิศทางวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคายยินดีให้ความร่วมมือกับ สสวท ส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ตามแนวทาง สสวท และยินดีเป็นพี่เลี้ยงด้านวิชาการให้กับโรงเรียนในโครงการโรงเรียนคุณภาพฯ ในพื้นที่ของจังหวัดหนองคายอย่างเต็มที่  เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากรด้านการศึกษาในระดับโรงเรียน

               รองศาสตราจารย์ ดร.ธัชชัย  สุมิตร ประธานกรรมการ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เปิดเผยว่า โครงการโรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ตามมาตรฐาน สสวท. มีเป้าหมายเพื่อลดความเหลื่อมล้ำของโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพและกระจายโอกาสการศึกษาที่มีคุณภาพให้ทั่วถึง ทุกอำเภอ ทั่วประเทศ มุ่งยกระดับคุณภาพโรงเรียนระดับอำเภอด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ตั้งแต่ระดับปฐมวัย ระดับประถมศึกษาจนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของทุกสังกัด

               สำหรับงาน “สนุกวิทย์ KIDS สร้างสรรค์” มุ่งเพื่อสร้างแรงบันดาลใจและการรับรู้ให้กับผู้ปกครอง ผู้บริหาร ครู นักเรียนในระดับจังหวัด ให้ตระหนักถึงความสำคัญของวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี  ส่งเสริมให้เยาวชนมีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนรู้วิชานี้และสร้างทรัพยากรบุคคลที่มีสมรรถนะรองรับอนาคต  สามารถเชื่อมโยงสิ่งที่เรียนรู้ไปสร้างประโยชน์ให้แก่ชีวิต ชุมชน สิ่งแวดล้อมและประเทศไทยได้


ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

อ่านข่าวทั้งหมด »

ข่าวล่าสุด

อ่านข่าวล่าสุด »

ข่าวหนังสือพิมพ์

อ่านข่าวทั้งหมด »

ปฏิทินกิจกรรม

Feb.
28

KOS on Tour

13.00 น.

ดูกิจกรรมทั้งหมด »