หอการค้าจังหวัดขอนแก่น ประชุมสัญจรที่ มข.

เข็มชาติ สมใจวงษ์ ประธานหอการค้าขอนแก่น นำคณะผู้บริหาร คณะกรรมการหอการค้าประชุมสัญจร ที่มข. ตั้งเป้าหมายร่วมขับเคลื่อนเมืองขอนแก่น เชื่อมั่นความร่วมมือที่ดีเมืองขอนแก่นได้ประโยชน์ ลั่น...“เมืองได้ประโยชน์ หอการค้าได้ประโยชน์”
อ่าน 1,134 ครั้ง
13 มิ.ย. 2561    Wadchara Noichompoo

                เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2561  รศ.ดร.กิตติชัย  ไตรรัตนศิริชัย  อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้การต้อนรับ นายเข็มชาติ  สมใจวงษ์  ประธานหอการค้าจังหวัดขอนแก่น  คณะผู้บริหารหอการค้า และคณะกรรมการหอการค้า ซึ่งได้เข้าใช้ห้องประชุมสารสิน  อาคารสิริคุณากร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการประชุมหอการค้าจังหวัดขอนแก่นสัญจร เพื่อสร้างความร่วมมือในการพัฒนาจังหวัดขอนแก่นร่วมกัน

                นายเข็มชาติ  สมใจวงษ์  กล่าวว่า “หอการค้าจังหวัดขอนแก่นเป็นภาคเอกชนที่ขาดความใกล้ชิด ความร่วมมือมหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งมีปณิธานในการเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อชุมชน เพื่อจังหวัดขอนแก่น อันเป็นเป้าหมายที่มีความใกล้เคียงกับหอการค้าฯ ที่จะพัฒนาเมือง และเศรษฐกิจ  ที่ผ่านมาหอการค้าฯ ได้ให้ความสำคัญกับทางชุมชน ภาคปกครองท้องถิ่น ซึ่งมีความไม่แน่นอนเนื่องจากการบริหารงานที่มีข้อจำกัด ด้านการลดความเหลื่อมล้ำ และงบประมาณ   หากร่วมมือกับมหาวิทยาลัยซึ่งจะอยู่ไปตราบนาน เนื่องจากมหาวิทยาลัยมีศักยภาพ องค์ความรู้ ทางวิชาการ กำลังคน มีงบประมาณดำเนินงาน   ที่ผ่านมา หอการค้าฯ ได้พิสูจน์ให้กับส่วนราชการ รวมทั้งภาคประชาชน  ได้เห็นถึงความตั้งใจและเป้าหมายการทำงานของเราในฐานะผู้ทำการค้ารุ่นใหม่ที่จะทำประโยชน์แก่ส่วนรวมด้วยความร่วมมืออย่างต่อเนื่อง  ถ้าเมืองได้ประโยชน์เราได้ประโยชน์ แต่หอการค้าฯ ขาดเครื่องมือ กำลังคน และงบประมาณ  การบริหารงานอยู่ในข้อจำกัด  อันเป็นที่มาของการมาพบอธิการบดี เพื่อสร้างความร่วมมือ และบอกเล่าบทบาทหน้าที่ในการขับเคลื่อนเมือง มานำเสนอผลงานหลายเรื่องให้เป็นที่รู้จัก และหวังขับเคลื่อนงานเป็นแผนร่วมกัน มีการสนับสนุนอย่างเป็นระบบ มีศักยภาพและเป้าหมายร่วมกับทางมหาวิทยาลัยขอนแก่น”

                รศ.ดร.กิตติชัย   ไตรรัตนศิริชัย   กล่าวว่า “มหาวิทยาลัยขอนแก่น มี 23 คณะวิชา 3 วิทยาลัย  ที่วิทยาเขตหนองคายมี 4 คณะวิชา มีอาจารย์กว่า 2,000 คน  เป็นอาจารย์ระดับปริญญาเอก 80%  ซึ่งเป็นสัดส่วนค่อนข้างสูงมากเมื่อเทียบกับมหาวิทยาลัยอื่นๆ  มีบุคลากรสายสนับสนุนราว  9,000 คน มหาวิทยาลัยขอนแก่นจุดเด่นตรงที่มีโรงพยาบาลศรีนครินทร์ ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ และโรงพยาบาลทันตกรรม เพราะเป็นโรงพยาบาลที่ดีที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   ล่าสุดในปีนี้  เราสร้างศูนย์การแพทย์ภูมิพล เป็นโรงพยาบาลขนาดใหญ่ ซึ่งขยายจาก 1,200 เตียงเป็นโรงพยาบาลขนาด 5,000 เตียง  โดยจะมีงบประมาณจากรัฐบาลสนับสนุนมาส่วนหนึ่ง ส่วนที่เหลือมหาวิทยาลัยขอนแก่นจะเป็นผู้จัดหาเอง  ในภาพรวมของนักศึกษา เรามีนักศึกษาเกือบ 40,000 คน  25%  หรือราว 8,000 คน เป็นเด็กขอนแก่นมาจากโรงเรียนประจำจังหวัดประกอบด้วย โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน  โรงเรียนกัลยาณวัตร  โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่เหลือเป็นเด็กอีสาน 90 %  ซึ่งตอบโจทย์การตั้งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการพัฒนาและเปิดโอกาสให้คนอีสานเข้าถึงการศึกษาชั้นสูงได้   อีก 10%  เป็นเด็กจากกรุงเทพฯ ภาคกลาง  ภาคเหนือ และภาคใต้   คณะวิชาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพเด็กจากภาคอื่นให้ความสนใจมาก เป็นที่นิยมระดับประเทศ โดยเฉพาะพวกเลือกอินเทิน จะเลือกมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพราะมีอาจารย์แพทย์ผู้เชี่ยวชาญสอนที่คณะแพทย์จำนวนมากมาก”

รศ.ดร.กิตติชัย  กล่าวต่อไปว่า  “ในเรื่องของงบประมาณได้รับงบแผ่นดิน 6 พันล้านบาทต่อปี มีงบประมาณของมหาวิทยาลัยอีกประมาณ 8-9 พันล้าน   ยอดรวม หมื่นสี่-หมื่นห้าพันล้าน เป็นงบประมาณใช้ในการดำเนินงานโดยใช้ในจังหวัดขอนแก่นเป็นหลัก  การทำงานบริการด้านวิชาการนั้น ใช้โจทย์วิจัยเป็นโจทย์ปัญหาในพื้นที่เป็นหลัก เป็นอันดับ 1 ใน 5 ของโลก เราทำผลงานเผยแพร่ด้านมะเร็งท่อน้ำดี มะเร็งตับ คนอีสานเป็นค่อนข้างเยอะ EU ให้งบประมาณมา 1 ล้านเหรียญยูโร  เพื่อให้เราไปเก็บข้อมูลในประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อสำรวจ และเก็บข้อมูลโดยเฉพาะในสปป.ลาว จากวัฒนธรรมการกินเหมือนคนอีสาน น่าเชื่อว่าจะเป็นโรคมะเร็งท่อน้ำดี มะเร็งตับเหมือนคนไทยอีสาน   หลังจากทำโจทย์วิจัยเสร็จ  ก็นำไปใช้ประโยชน์ในการทำงานในภาคอีสานเยอะ  เราทำความร่วมมือกับมูลนิธิปิดทองหลังพระ ที่อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น เพื่อแก้ปัญหา  โดยการทำต้นแบบในการที่บ้านอยู่ใกล้เขื่อนแต่ไม่มีน้ำใช้ คนในชุมชนไม่มีรายได้ เราก็ไปทำให้เขามีรายได้เพิ่มขึ้นมา มีน้ำใช้ตลอดทั้งปี    เราไปแก้โจทย์ปัญหาความยากจนในเขต 4 จังหวัด ในจ.ขอนแก่น จ.มหาสารคาม จ.ร้อยเอ็ด จ.กาฬสินธุ์  ทำให้เกษตรกรเริ่มมีรายได้โดยใช้องค์ความรู้คณะเกษตรศาสตร์ ด้านพืชศาสตร์และสัตวศาสตร์    เราได้ทำโครงการแก้ปัญหาการศึกษาให้รัฐบาล โดยได้รับงบประมาณ 180 ล้านบาท โดยทำทั่วภาคอีสาน  มีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการหลายร้อยโรงเรียน มีครู และนักเรียน 3-4 หมื่นคนเข้าร่วมโครงการ  เกิดผลดีจนกระทั่งกระทรวงศึกษาธิการอยากให้ขับเคลื่อนเป็นโครงการ KKU Smart Learning แบบเดียวกันทั้งประเทศ ในระดับปฐมวัย คณะพยาบาลศาสตร์ ดูแลให้ครบวงจร ระดับอนุบาล โรงเรียนสาธิตฯดูแล   ระดับมัธยมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ดูแล ในระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่นทำโรงเรียนเตรียมวิศวกร โดยเอานักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 มาเรียนเตรียมเป็นวิศวกร โดยเลือกโรงเรียนมิ่งเมือง ต.เมืองเก่า มาใช้เป็นโรงเรียนต้นแบบ  ใช้หลักสูตรและนวัตกรรมของญี่ปุ่นสอนและจบระดับอนุปริญญา ถ้าเรียนต่ออีกสองปีจะจบระดับปริญญาตรี   เมื่อจบแล้วบริษัทประเทศญี่ปุ่นก็จองตัว และการันตีว่าได้งานแน่นอน ซึ่งรัฐมนตรีศึกษาธิการให้ความเห็นชอบแล้ว พร้อมมอบหมายให้รศ.ดร.กิตติชัย  ไตรรัตนศิริชัย  และคณะเข้าพัฒนาหลักสุตรต่อไป    ในบทบาทของมหาวิทยาลัยขอนแก่นนั้น  มีนโยบายทำเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยมีคุ้มสีฐานแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม และศาสนา มีพระไม้ที่ใหญ่ที่สุดในภาคอีสาน มีพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา  มีเส้นทางสวนไทร เป็นเส้นทางธรรมชาติวิทยา  และขณะนี้กำลังก่อสร้างพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีกำหนดเสร็จในสิ้นปี 2561  สัปดาห์หน้า สถาบันดาราศาสตร์จะเข้ามาเจรจาขอใช้พื้นที่ตั้งสถาบันโดยจะสร้างหอดูดาวด้วย”

                การประชุมหอการค้าจังหวัดขอนแก่นสัญจร จึงเป็นความร่วมมือที่ดีที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นจะร่วมกับภาคเอกชน เพื่อสร้างประโยชน์แก่สังคมและชุมชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในการพัฒนาภาคเศรษฐกิจ และภาคประชาชนให้เกิดเป็นรูปธรรม

ข่าว/ภาพ   :   วัชรา   น้อยชมภู

               

 


ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

อ่านข่าวทั้งหมด »

ข่าวล่าสุด

อ่านข่าวล่าสุด »

ข่าวหนังสือพิมพ์

อ่านข่าวทั้งหมด »

ปฏิทินกิจกรรม

Feb.
28

KOS on Tour

13.00 น.

ดูกิจกรรมทั้งหมด »