อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การให้บริการที่เหนือความคาดหมาย "WOW"

มข.เสริมทักษะผู้ปฏิบัติงานสู่การยกระดับคุณภาพบริการที่เหนือความคาดหมาย ก่อนประกาศผลงานความสำเร็จในงาน KKU Show&Share 2018
อ่าน 453 ครั้ง
14 มิ.ย. 2561    Udomchai Supanavong

          วันที่ 14 มิถุนายน 2561 ฝ่ายทรัพยากรบุคคล และกองทรัพยากรบุคคล ได้จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การให้บริการที่เหนือความคาดหมายของบุคลากรประเภทสนับสนุน WOW มีตัวแทนบุคลากรประเภทสนับสนุนจากคณะ หน่วยงาน และสำนักงานอธิการบดี เข้าร่วมอบรมรวม 150 คน  โดยมีผศ.ลิขิต อมาตยคง รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล เป็นประธานเปิดงานพร้อมด้วย ผศ.ดร.จงรักษ์ หงส์งาม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล ในฐานะวิทยากรโครงการ
         นายสถิตย์ แก้วบุดตา ผู้อำนวยการกองทรัพยากรบุคคล กล่าวรายงานวัตถุประสงค์โครงการว่า การให้บริการที่เหนือความคาดหมายของบุคลากรประเภทสนับสนุน WOW มีวัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างทักษะด้านการให้บริการที่ดีและสร้างความประทับใจให้แก่ผู้รับบริการ อีกทั้งเพื่อเป็นการยกระดับการปฏิบัติงานของบุคลากรประเภทสนับสนุนของมหาวิทยาลัยขอนแก่นให้มีประสิทธิภาพเกิดภาพลักษณ์ที่ดี สามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้รับบริการยุคใหม่ได้ ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับการเสริมสร้างทักษะ เทคนิคต่างๆ เกี่ยวกับการให้บริการที่ดี เพื่อให้ผู้รับบริการเกิดความประทับใจ ตลอดจนเพื่อให้บุคลากรสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
          ผศ.ลิขิต อมาตยคง รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล ประธานเปิดงานกล่าวว่า ทุกคนในองค์กรไม่ว่าจะอยู่ในสถานะบทบาทใดล้วนมีความสำคัญต่อการพัฒนาองค์กร โดยเฉพาะอย่างยิ่งหน้าที่การให้บริการที่ทุกคนจะมีอยู่แตกต่างกันออกไปตามความรับผิดชอบซึ่งมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้กำหนดให้”การบริการที่ดี”เป็นสมรรถนะหนึ่งของบุคลากรซึ่ง คำว่า”wow”ในการบริการต้องเกิดขึ้นทั้งตัวเราและผู้รับบริการ หมายถึงผู้ที่ให้บริการทำด้วยความสุขและจิดใจที่พร้อมเพื่อการบริการผู้อื่นให้มีความประทับใจและพึงพอใจต่อผลที่ได้รับ สิ่งหนึ่งที่อยากให้ทุกคนได้คำนึงถึงคือการการทำงานด้านบริการต้องมีความเข้าใจว่าในบางครั้งเราอาจรู้สึกว่าได้ทำดีแล้วและอาจยังไม่สามารถสร้างความพึงพอใจต่อผู้รับบริการได้ทั้งหมด ซึ่งอาจมาจากปัจจัยหลายอย่างเช่นความแตกต่างของผู้รับบริการ พฤติกรรม ความคาดหวังรวมทั้งอาจมาจากตัวเราเองก็ได้ ดังนั้นการมาแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันจะเป็นกลไกหนึ่งของการพัฒนา รวมทั้งได้เรียนรู้เทคนิควิธีจากวิทยากรซึ่งเชื่อว่าจะเกิดประโยชน์อย่างยิ่งทั้งต่อผู้มาอบรม ต่อหน่วยงานองค์กรรวมทั้งต่อมหาวิทยาลัยโดยรวม
         กิจกรรมในการอบรมประกอบด้วยการฝึกภาคปฏิบัติเรื่องเทคนิคการวิเคราะห์ตนเอง รู้จักตนเองและทีมงาน  การให้บริการที่เหนือความคาดหมาย การวิเคราะห์กระบวนงานและการรับฟังเสียงจากผู้รับบริการ โดยวิทยากร ผศ.ดร.จงรักษ์ หงส์งาม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมเล่าสู่กันฟังโดยทีมงานผู้ชนะการประกวด Wow Aword ครั้งที่ 1 
        สำหรับกิจกรรมหลังการอบรม ซึ่งผู้เข้าอบรมทุกหน่วยงานจะได้ไปดำเนินกิจกรรมพัฒนาระบบบริการเพื่อทำเป็นโครงการนำเสนอ ภายใต้การสนับสนุนและติดตามผลงานโดย ฝ่ายทรัพยากรบุคคล เพื่อให้กิจกรรมโครงการมีความสมบูรณ์แบบและเกิดประโยชน์สูงสุดตามเจตนารมณ์อีกทั้งเพื่อเป็นการนำผลงานเข้ามาเสนอและประกวดรับรางวัลในงาน KKU Show&Share 2018 ซึ่งจะเกิดขึ้นในปีนี้ราวเดือนกันยายน 2561 
 
ข่าว : อุดมชัย  สุพรรณวงศ์
ภาพ : ภาสพันธ์ จิโนทา 
     
 
       
 

ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

อ่านข่าวทั้งหมด »

ข่าวล่าสุด

อ่านข่าวล่าสุด »

ข่าวหนังสือพิมพ์

อ่านข่าวทั้งหมด »

ปฏิทินกิจกรรม

Feb.
28

KOS on Tour

13.00 น.

ดูกิจกรรมทั้งหมด »