ขอเชิญร่วมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2561 ณ คณะวิทย์ฯ มข.

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอเชิญร่วมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 16-18 สิงหาคม 2561 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
อ่าน 3,293 ครั้ง
29 มิ.ย. 2561    Suchartt Dhepphuhkieo

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมป์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  และ คณะวิทยาศาสตร์  กำหนดจัด “งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2561”    ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น   ระหว่างวันที่ 16-18  สิงหาคม 2561  โดยมีหัวข้อการจัดงานหลักคือ “จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม”  และมีหัวข้อการจัดงานย่อย คือ  “ 150 ปี วิทยาศาสตร์ไทย”  

 

การจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ในปี 2561  มีวัตถุประสงค์หลัก คือ เพื่อเทิดพระเกียรติพระปรีชาสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4  “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย”   เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9   “พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย” และ “พระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย”   เพื่อให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  เห็นความสำคัญของวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ  อีกทั้งยังเป็นการกระตุ้นให้เยาวชนและประชาชนทั่วไป  ให้ความสนใจในวิทยาศาสตร์มากยิ่งขึ้น  ทั้งยังสามารถนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้     นอกจากนี้ยังเป็นการเผยแพร่ผลงานด้านการค้นคว้าวิจัยทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทยสู่สาธารณชนด้วย

 

กิจกรรมสำคัญๆ ในงาน  ได้แก่
- พิธีถวายพานพุ่มราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4
   ในวันที่ 18  สิงหาคม 2561
- นิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4   "พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย"
- นิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ในฐานะทรงเป็น   “พระบิดาแห่งเทคโนโลยี
  ของไทย”  และ “พระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย”
- การจัดบรรยายพิเศษ เรื่อง “150 ปี สุริยุปราคาหว้ากอ ในพระองค์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบิดาแห่ง
  วิทยาศาสตร์ไทย”  โดย ผศ.ดร.ขาว เหมือนวงศ์   อดีตคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มข.
- นิทรรศการทางวิชาการตามหัวข้อการจัดงานหลักและข้อการจัดงานย่อย
- นิทรรศการทางวิชาการของภาควิชา และสาขาวิชาต่างๆ รวมทั้งศูนย์วิจัย กลุ่มวิจัยต่างๆ  ในคณะวิทยาศาสตร์ มข.
- นิทรรศการจากหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
- การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
- การแข่งขันวาดภาพความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการทางวิทยาศาสตร์
- การแข่งขันกระบวนการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
- การประกวดโครงงานทางวิทยาศาสตร์ในสาขาต่างๆ
- การแข่งขันทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
- การแข่งขัน  Lego Robot Contest
- การแข่งขัน  Web Programming Competition
- การประกวด  Science Show  ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  ในหัวข้อ "มหัศจรรย์วิทยาศาสตร์"
- การประกวดสื่อการสอนทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
- การแข่งขันจรวดขวดน้ำ และ การแข่งขันเครื่องบินกระดาษพับ
- การประกวด Pre-School Lab Competition@KKU สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
- อื่นๆ

 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  จึงขอประชาสัมพันธ์มายังนักเรียน นักศึกษา ครู-อาจารย์  ตลอดจนประชาชนผู้สนใจทั่วไป  เข้าร่วมชมกิจกรรมและร่วมชมนิทรรศการต่างๆ  ใน “งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติประจำปี 2561” ระหว่างวันที่ 16-18 สิงหาคม 2561 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทรศัพท์ 0-4320-2372, 08-6643-2419, 09-9473-5559   โทรสาร 0-4320-2371
e-mail : sckku53@gmail.com

 

สมัครเข้าร่วมประกวดแข่งขันกิจกรรมต่างๆ กิจกรรมต่างๆ ได้ที่  https://sc5.kku.ac.th/scweek/
ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 15 กรกฎาคม  2561)


ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

อ่านข่าวทั้งหมด »

ข่าวล่าสุด

อ่านข่าวล่าสุด »

ข่าวหนังสือพิมพ์

อ่านข่าวทั้งหมด »

ปฏิทินกิจกรรม

ดูกิจกรรมทั้งหมด »