สโมสรนักศึกษาทันตแพทย์ มข. ถ่ายทอดประสบการณ์ จากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง

สโมสรนักศึกษาทันตแพทย์ มข. ถ่ายทอดประสบการณ์ จากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง
อ่าน 911 ครั้ง
9 ก.ค. 2561    Ying Poshuwan

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา ศิษย์เก่าและชุมชนสัมพันธ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มข. จัดสัมมนาสโมสรนักศึกษา ถ่ายทอดประสบการณ์  สโมสรนักศึกษาทันตแพทย์  มข. ณ โรงแรมโอ เซเว่น วิลล่า เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่ 7-8 กรกฎาคม 2561
 
ฝ่ายพัฒนานักศึกษา ศิษย์เก่าและชุมชนสัมพันธ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มข. จัดสัมมนาสโมสรนักศึกษา ถ่ายทอดประสบการณ์  สโมสรนักศึกษาทันตแพทย์  มข. ณ โรงแรมโอ เซเว่น วิลล่า เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่ 7-8 กรกฎาคม 2561 เพื่อให้คณะกรรมการสโมสรนักศึกษาชุดใหม่ มีความเข้าใจที่ถูกต้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกันเกี่ยวกับ กระบวนการ ขั้นตอน การจัดกิจกรรม/โครงการต่างๆ พร้อมทั้งรับฟังการถ่ายทอดประสบการณ์การทำงาน ปัญหาอุปสรรค  การแก้ไขปัญหาของการทำงานจากคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาชุดเก่า เพื่อให้สโมสรฯ ชุดใหม่นำไปปรับใช้ในการดำเนินกิจกรรม การบริหารองค์กร ในปีการศึกษา 2561 ให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมถึงการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า
 
การสัมมนาในครั้งนี้ มีรองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ศิษย์เก่าและชุมชนสัมพันธ์ ผศ.ดร.ทพ.อชิรวุธ สุพรรณเภสัช ได้ให้นโยบาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเตรียมกิจกรรมพาน้องร้องเพลงประจำคณะฯ (กิจกรรมเชียร์) ได้เน้นว่าควรมีรูปแบบที่ชัดเจน บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของแต่ละฝ่าย การรับน้องอย่างสร้างสรรค์ แบบมีส่วนร่วมโดยใช้ถ้อยคำที่สุภาพ
 
นอกจากนี้ ผศ.ดร.ทพ.อชิรวุธ  สุพรรณเภสัช  ในฐานะรุ่นพี่ ได้กระตุ้นให้รุ่นน้องมีความรัก ความสามัคคี หลอมรวมเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน มีความภาคภูมิใจในวิชาชีพ สถาบัน และขอให้กรรมการสโมสรฯ ช่วยกันทำงานเพื่อให้ทุกกิจกรรม/โครงการ ดำเนินไปด้วยความราบรื่น  และมีประสิทธิภาพ    เพราะการได้ทำกิจกรรมนอกจากจะเป็นกำไรของชีวิตแล้วยังได้ประสบการณ์ที่มีค่าซึ่งไม่มีการสอนในห้องเรียนใดๆ ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งเมื่อนักศึกษาจบการศึกษาแล้ว การแสดงออกถึงความภูมิใจในวิชาชีพ ภาคภูมิใจในสถาบัน ควรหาโอกาสกลับมาตอบแทน ร่วมสร้างสรรค์สิ่งดีๆ ให้กับคณะฯ  นั่นหมายถึงความกตัญญู  ในการนี้ นทพ.เพิ่มศักดิ์  พรอรรถพันธ์  ประธานสโมสรนักศึกษา ได้เตรียมโครงการดูแลนักศึกษาแลกเปลี่ยนเพื่อรองรับการเข้าสู่อาเซียน ด้วย
 
ผศ.ดร.ทพ.อชิรวุธ  สุพรรณเภสัช ยังกล่าวขอบคุณกรรมการสโมสรนักศึกษาชุดเดิม นทพ.ชยางกูร  สมสายผล และทีม ที่ได้บริหารงานของสโมสรฯ ตลอดปีการศึกษา 2560 จนสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี และในโอกาสเดียวกันนี้ ขอต้อนรับกรรมการสโมสรชุดใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561  เข้ามาดำเนินงานของสโมสรฯ ให้รุดหน้า ต่อไป
 
หลังจากเสร็จสิ้นการสัมมนาฯ แล้ว ผู้เข้าร่วมสัมมนาทั้งหมด  ยังได้เดินทางไปสำรวจสถานที่พักในเขตอำเภอเขาใหญ่ เพื่อจัดเตรียมกิจกรรมม่วงสัมพันธ์ ซึ่งสโมสรคณะทันตแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จะเป็นเจ้าภาพในเดือนธันวาคม อีกด้วย
 
ภาพ/ข่าว PR. DENT KKU

ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

อ่านข่าวทั้งหมด »

ข่าวล่าสุด

อ่านข่าวล่าสุด »

ข่าวหนังสือพิมพ์

อ่านข่าวทั้งหมด »

ปฏิทินกิจกรรม

Feb.
28

KOS on Tour

13.00 น.

ดูกิจกรรมทั้งหมด »