คนเก่งอีสาน บัณฑิตเภสัชฯ มข.รับรางวัลพระราชทานประจำปี 2560

บัณฑิต เภสัชฯ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2560 เผยแรงบันดาลใจให้แก่เยาวชนไทย นำความรู้วิชาการในห้องเรียน ผสานความสามารถ สร้างประโยชน์เพื่อผู้อื่น
อ่าน 1,403 ครั้ง
11 ก.ค. 2561    Jiraporn Pratomchai

       ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง รายชื่อนักเรียน นักศึกษาและสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2560  ได้แก่ นายปริญญา ขินหนองจอก บัณฑิตคณะเภสัชศาสตร์ หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ภาคนานาชาติ  มหาวิยาลัยขอนแก่น
       นายปริญญา ขินหนองจอก บัณฑิตคณะเภสัชศาสตร์ หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ภาคนานาชาติ มหาวิยาลัยขอนแก่น เป็นผู้ที่มีผลการเรียนอยู่ในระดับดีมาก สำเร็จการศึกษาด้วยเกียรตินิยมอันดับ1 มีทักษะและความเลิศด้านวิชาการซึ่งขับเคลื่อนไปพร้อมกับวิชางานและวิชาคน  โดยเฉพาะอย่างยิ่งความโดดเด่นทางด้านการบริหารจัดการและภาวะความเป็นผู้นำ มีความมั่นใจ ขยันหมั่นเพียร  ความคิดสร้างสรรค์  คุณธรรมจริยธรรม ตลอดจนการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง สามารถเป็นแบบอย่างให้แก่ผู้อื่นได้อย่างดีเยี่ยม ซึ่งปรากฏเป็นผลงานที่ประจักษ์ทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ
       นายปริญญา ขินหนองจอก (น้องแยม)  เผยว่า  การศึกษาหาความรู้วิชาการทำให้ตนได้รับความรู้ ส่วนการทำกิจกรรมเพื่อส่วนรวม ทำให้ได้ใช้ทักษะวิชาการมากยิ่งขึ้น  ในการนำความรู้ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ช่วยเหลือชุมชน  อุทิศตนเป็นวิทยากรเดินทางไปยังโรงเรียนต่างๆ ทั่วภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา และสร้างภาวะผู้นำให้แก่นักเรียนมากมาย  โดยสามารถจัดสรร  วางแผน ให้สามารถเรียนในห้องเรียนและทำกิจกรรมควบคู่กันไปโดยสำเร็จทั้งสองด้าน
       “ผมคิดว่า วิชาการ และกิจกรรม สามารถทำควบคู่กันให้ได้ดีทั้งสองด้านได้ เพียงแค่บริหารเวลา วิชาการจำเป็นต้องเรียนเพื่อประกอบอาชีพในอนาคต ส่วนกิจกรรม หรือที่เรียกว่าวิชาคนก็เป็นสิ่งจำเป็น ที่ต้องประยุกต์ใช้ร่วมกัน ยิ่งจะทำให้เกิดการพัฒนาตนเอง และสามารถช่วยเหลือผู้คนได้อย่างกว้างขวางขึ้น”  
       เภสัชกรหนุ่มยังกล่าวต่ออีกว่า “การได้รับรางวัล พระราชทาน ระดับอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2560 ครั้งนี้นำพาความภาคภูมิใจมาสู่ครอบครัวและมาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งเปรียบเหมือนกำลังใจให้ตนเอง และเป็นเครื่องพิสูจน์ว่า หากเรามุ่งมั่นตั้งใจทำเพื่อผู้อื่นอย่างต่อเนื่อง สิ่งดีงามจะอยู่ที่เราชั่วนิรันดร์  จึงอยากให้รางวัลนี้สร้างแรงบันดาลใจให้แก่เยาวชนไทย  นำความรู้วิชาการในห้องเรียน ผสานความสามารถ กิจกรรมที่เราถนัด ออกมาสร้างประโยชน์เพื่อผู้อื่นต่อไป” 
        ทั้งนี้ นายปริญญา ขินหนองจอก บัณฑิตคณะเภสัชศาสตร์ หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ภาคนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จะเดินทางเข้าเฝ้า ฯ เพื่อรับพระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในโอกาสต่อไป
       สำหรับการประเมินฯในครั้งนี้ มีจำนวนสถาบันการศึกษาที่จัดส่งนักศึกษาเข้ารับการประเมินและคัดเลือกนักศึกษารางวัลพระราชทานระดับอุดมศึกษา เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2560 1. ประเภทนักศึกษาปกติ จำนวน 22 สถาบัน  สถาบันการศึกษาขนาดเล็ก จำนวน 5 สถาบัน สถาบันการศึกษาขนาดกลาง จำนวน 7 สถาบัน สถาบันการศึกษาขนาดใหญ่ จำนวน 10 สถาบัน และ ประเภทนักศึกษาพิการ จำนวน 5 สถาบัน  โดยได้ทำการคัดเลือก เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
        ความเป็นมาการประเมินและคัดเลือกนักศึกษารางวัลพระราชทานระดับอุดมศึกษางานคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทานเกิดขึ้นจากพระราชปรารภพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ที่มีต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ม.ล.ปิ่น มาลากุล) เมื่อปี พ.ศ. 2506 ซึ่งพระราชปรารภมีว่า “มีนักเรียนจำนวนมาก ซึ่งมีความประพฤติดีและมีความมานะพยายามศึกษาเล่าเรียนได้ผลดี รวมทั้งมีโรงเรียนซึ่งจัดการเรียนการศึกษาดี จนนักเรียนได้รับการเรียนดีเป็นส่วนรวม นักเรียนและโรงเรียนที่มีคุณสมบัติดังกล่าว สมควรได้รับรางวัลพระราชทานและทรงยินดีจะพระราชทานรางวัลให้”
       สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จึงได้ดำเนินการคัดเลือกนักศึกษารางวัลพระราชทานระดับอุดมศึกษา โดยแบ่งเป็น 5 ภูมิภาค ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคใต้ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และกรุงเทพมหานคร โดยในแต่ละภูมิภาค ได้แบ่งขนาดสถานศึกษา ออกเป็น 3 ขนาด ได้แก่ ขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ โดยยึดตามจำนวนนักศึกษาในแต่ละปีการศึกษา พ.ศ. 2555 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้เพิ่มรางวัลพระราชทานสำหรับนักศึกษาพิการระดับอุดมศึกษา จำนวน 5 รางวัล ใน 4 ภูมิภาคๆ ละ 1 รางวัล และกรุงเทพมหานคร 1 รางวัล

ประวัติ และผลงาน นายปริญญา ขินหนองจอก

         ด้านการศึกษา สำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาจาก โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล (2543-2548) สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจาก โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (2549-2551) สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจาก โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ศึกษาศาสตร์) (2552-2555)  และ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (2555–2561)  (GPA 3.77, เกียรตินิยมอันดับ 1)
         ด้านกิจกรรมและผลงานดีเด่น ได้รับคัดเลือกให้รับรางวัลศรีกัลปพฤกษ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2560  ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2559  รางวัลกัลปพฤกษ์ ด้านทักษะในการจัดการและการทำงาน  ได้รับรางวัลชนะเลิศและรับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนประเทศไทย ในการเข้าร่วมแข่งขัน Famelab International ณ Cheltenham Science Festival สหราชอาณาจักร  ได้รับรางวัลชนะเลิศในการแข่งขันการแก้ปัญหาการใช้ยา Clinical Skill Event Team ในงานประชุมนักศึกษาเภสัชศาสตร์ ระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ Asia Pacific Pharmaceutical Symposium 2015 Pattaya , Thailand  เมื่อวันที่ 21-27 สิงหาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี  ได้รับรางวัล "Good Oral Presentation" Pharmacy Practice Undergraduate level รางวัลการนำเสนองานวิจัยปากเปล่าในระดับดี ของนักศึกษาชั้นปริญญาตรี ณ งานประชุม The 9th Conference of Northeastern Pharmacy Research 2017 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาในการศึกษาดูงานฝึกปฏิบัติวิชาชีพ ณ ต่างประเทศ ระหว่างคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นกับสถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2560 โดยเข้าฝึกปฏิบัติงาน ณ​ University of Illinois Hospital & Health Sciences System, College of Pharmacy , University of Illinois at Chicago ประเทศสหรัฐอเมริกาได้รับรางวัล นักกิจกรรมดีเด่น”จากสมาคมศิษย์เก่าเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ได้รับรางวัล “ทุนนักกิจกรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2558”  ได้รับรางวัล “นักกิจกรรมดีเด่น” จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น  ได้รับรางวัล “นักกิจกรรมดีเด่น” จากคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2558   และได้รับรางวัลเกียรติยศสาธิต ประจำปี 2555 จากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ศึกษาศาสตร์ (ระดับมัธยม)
         ด้านบทบาทผู้นำนักศึกษา  ดำรงตำแหน่งนายกสโมสรนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2558  ดำรงตำแหน่งคณะกรรมการการดำเนินงานของสหพันธ์นิสิตนักศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2558  ดำรงตำแหน่งคณะกรรมการสมาพันธ์นักศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2558  ดำรงตำแหน่งสมาชิกสภานักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2557 ในตำแหน่งผู้ช่วยประธานสภาฝ่ายการเงินและการคลัง  และ ดำรงตำแหน่งคณะกรรมการที่ปรึกษาสโมสรนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และสหพันธ์นิสิตนักศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2559

 

ขอบพระคุณข้อมูล และภาพจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ขอขอบคุณข้อมูลและภาพจาก ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะเภสัชฯ มข. ภาพจาก  Pharm KKU photo


ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

อ่านข่าวทั้งหมด »

ข่าวล่าสุด

อ่านข่าวล่าสุด »

ข่าวหนังสือพิมพ์

อ่านข่าวทั้งหมด »

ปฏิทินกิจกรรม

Feb.
28

KOS on Tour

13.00 น.

ดูกิจกรรมทั้งหมด »