สทนช. จับมือ มข.รุก ประเมินการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำทั้งระบบ

สทนช. จับมือ มข.รุก ประเมินการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำทั้งระบบ มุ่งแก้วิกฤติน้ำอีสานอย่างยั่งยืน
อ่าน 1,032 ครั้ง
11 ก.ค. 2561    Porntip Kumdee

สทนช. จับมือ มข.รุก ประเมินการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำทั้งระบบ

มุ่งแก้วิกฤติน้ำอีสานอย่างยั่งยืน

 

          สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) จับมือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เดินหน้าศึกษาทบทวน ผลการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในกลุ่มลุ่มน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป้าหมายเพื่อได้ข้อมูลประกอบการจัดทำแผนบูรณาการการทำงานของหน่วยงานด้านทรัพยากรน้ำของประเทศ เน้นย้ำอนาคตการทำงานต้องตอบโจทย์พื้นที่ ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก สร้างคุณภาพชีวิตคน และสิ่งแวดล้อมที่ดีอย่างยั่งยืน   

          วันนี้(11 ก.ค. 61) สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น  จัด โครงการศึกษาติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำกลุ่มลุ่มน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด จังหวัดขอนแก่นขึ้น  โดยโครงการศึกษาติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำกลุ่มลุ่มน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือนี้ เป็นรูปแบบการศึกษาทบทวน วิเคราะห์ข้อมูลจากอดีตจนถึงปัจจุบันครอบคลุมพื้นที่ลุ่มน้ำโขงอีสาน ลุ่มน้ำชี และลุ่มน้ำมูล ในกลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์ คือเขตจังหวัด  ร้อยเอ็ด  ขอนแก่น  มหาสารคามและกาฬสินธุ์  โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับกระบวนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ เพื่อสะท้อนประสิทธิภาพการดำเนินงานและหาแนวทางในการพัฒนากระบวนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำให้เหมาะสมยิ่งขึ้น โดยกำหนดกรอบประเด็นหลักในการศึกษาไว้ 4 มิติ คือ ด้านปริมาณน้ำ ด้านคุณภาพน้ำ ด้านองค์กรที่ครอบคลุมการทำงานของหน่วยงานปฏิบัติการ และคณะกรรมการลุ่มน้ำและองค์กรผู้ใช้น้ำ ที่มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในพื้นที่ และมิติสุดท้ายคือ ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนในการการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

          ทั้งนี้มหาวิทยาลัยขอนแก่น  โดยสถาบันแหล่งน้ำและสิ่งแวดล้อม  คณะวิศวกรรมศาสตร์  ในฐานะผู้ดำเนินงานโครงการถือเป็นองค์กรหลักในการหาวิธีการได้มาซึ่งข้อมูล  โดยได้จัดเวทีประชุมรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และประชุมปรึกษาหารือกับผู้แทนหน่วยงานและคณะกรรมการลุ่มน้ำ ทั้งสิ้น 11 ครั้ง รวมทั้งจะทำการสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ครอบคลุมการดำเนินโครงการทุกลักษณะงานใน 3 ลุ่มน้ำ และได้พัฒนาแบบสอบถามเพื่อสัมภาษณ์ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่ครอบคลุมผู้มีส่วนเกี่ยวข้องภาคส่วนต่างๆ ได้แก่ คณะกรรมการลุ่มน้ำและกลุ่มผู้ใช้น้ำ ผู้นำชุมชน และเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐ นอกจากนั้นโครงการจะทำการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลอุตุ-อุทกวิทยา แหล่งน้ำผิวดินและใต้ดิน ความต้องการใช้น้ำ คุณภาพน้ำ สภาพเศรษฐกิจและสังคม และปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดทำระบบ Web Application นำเสนอข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำโดยองค์กรรับผิดชอบให้แม่นยำมีประสิทธิภาพมากขึ้น

         นายสำเริง  แสงภู่วงค์  รองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.)  เผยว่า ขณะนี้ สทนช. ร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น เร่งดำเนินงานโครงการศึกษาติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำกลุ่มลุ่มน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมุ่งหวังให้ได้ข้อมูลประกอบการกำหนดแนวทางปรับปรุงการ   บูรณาการการทำงานของหน่วยงานด้านน้ำของประเทศ ซึ่งมีอยู่กว่า 30 หน่วยงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และประสิทธิผลการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในพื้นที่กลุ่มลุ่มน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อให้สามารถแก้ไขวิกฤติการณ์น้ำด้านต่างๆ ได้ตรงกับสภาพปัญหาและบริบทของพื้นที่นั้นๆ อย่างแท้จริง 

          ทั้งนี้  สทนช. มีเป้าหมายในการจัดการประชุมใน 5 กลุ่มจังหวัด ได้แก่ 

          1)  กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง  ในวันที่  11  กรกฎาคม  2561  ณ  โรงแรมพูลแมน  ราชา  ออคิด จังหวัดขอนแก่น 

          2) กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง  1  ในวันที่  12  กรกฎาคม  2561  ณ  โรงแรมสีมาธานี  จังหวัดนครราชสีมา 

          3) กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง  2  ในวันที่  13  กรกฎาคม  2561  ณ  โรงแรมลายทอง  จังหวัดอุบลราชธานี

          4) กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ในวันที่  16  กรกฎาคม  2561  ณ  โรงแรมเอ็ม เจ เดอะมาเจสติค  จังหวัดสกลนคร

          5) กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 ในวันที่  17  กรกฎาคม  2561  ณ  โรงแรมบ้านเชียง  จังหวัดอุดรธานี

          เพื่อแนะนำโครงการและรับฟังความคิดเห็นจากผู้แทนหน่วยงาน  ผู้แทนคณะกรรมการลุ่มน้ำและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับโครงการ โดยจะมีการนำผลจากการศึกษาดังกล่าว ไปประกอบการกำหนดแนวทางปรับปรุงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศ ตลอดจนจัดทำเกณฑ์การบริหารจัดการน้ำ ทั้งในภาวะปกติ และเพื่อรับมือกับปัญหาและแก้ไขวิกฤตการณ์ด้านน้ำ อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลสูงสุด  และเพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำที่เหมาะสมกับพื้นที่ได้อย่างยั่งยืน ต่อไป

         

 

ข่าว :  พรทิพย์  คำดี
ภาพ :  ณัฐวุฒื  เพชรประไพ , ชายชาญ  หล้าดา

         

         

 

 ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

อ่านข่าวทั้งหมด »

ข่าวล่าสุด

อ่านข่าวล่าสุด »

ข่าวหนังสือพิมพ์

อ่านข่าวทั้งหมด »

ปฏิทินกิจกรรม

Feb.
28

KOS on Tour

13.00 น.

ดูกิจกรรมทั้งหมด »