มหาวิทยาลัยวิจัยและนวัตกรรมกับการขับเคลื่อนอีสาน 4.0

ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯเยือน มข.บรรยายเรื่องมหาวิทยาลัยวิจัยและนวัตกรรมกับการขับเคลื่อนอีสาน4.0
อ่าน 936 ครั้ง
11 ก.ค. 2561    Udomchai Supanavong

        วันที่ 11 กรกฎาคม 2561 ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มาบรรยายพิเศษหัวข้อ มหาวิทยาลัยวิจัยและนวัตกรรมกับการขับเคลื่อนอีสาน 4.0 ที่ห้องประชุมสิริคุณากร 3 มหาวิทยาลัยขอนแก่น  พร้อมด้วย รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมี รศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่นให้การต้อนรับ โดยมีผู้เข้าฟังประกอบด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และผู้สนใจจำนวนมาก
       สำหรับการจัดบรรยายครั้งนี้ มหาวิทยาลัยขอนแก่นโดยฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี และกองบริหารงานวิจัยได้เล็งเห็นถึงการนำผลงานวิจัยนวัตกรรมของคณาจารย์นักวิจัยเพื่อไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะการพัฒนาภูมิภาคตะวันออกฉียงเหนือซึ่งสอดคล้องกับนโยบาย Thailand 4.0 ดังนั้นการรับทราบนโยบายและทิศทางการนำนวัตกรรมจากงานวิจัยของมหาวิทยาลัยไปขับเคลื่อนการพัฒนาได้อย่างถูกทิศทางจึงมีความสำคัญ จึงได้เกิดการบรรยายครั้งนี้เพื่อให้ผู้บริหาร คณาจารย์ และผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบนโยบายและแนวคิดในการดำเนินงานของรัฐบาล 
       ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้กล่าวถึงนโยบาย Thailand 4.0 ที่รัฐบาลได้วางแนวทางไว้ด้วยประเด็นสำคัญ 2 เรื่องคือ วิธีการที่จะให้เกิดการเปลี่ยนผ่านโครงสร้างเศรษฐกิจและสังคมของประเทศผ่านนวัตกรรมได้อย่างไร  และ  การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่21 ซึ่งหลังจากที่รัฐบาลได้ดำเนินการการขับเคลื่อน Thailand 4.0 มาถึง 2 ปีได้พบปัญหาอุปสรรคที่สำคัญคือความเป็นเอกภาพของหน่วยงาน   โดยเฉพาะอย่างยิ่งหน่วยงานที่เป็นประตูสู่ความสำเร็จของการเปลี่ยนผ่านของนโยบาย Thailand 4.0 คือมหาวิทยาลัย ที่ต้องมีการปรับเปลี่ยนนโยบายและแนวคิดของการทำงาน ซึ่งปัจจุบันมหาวิทยาลัย ยังสังกัดอยู่กับกระทรวงศึกษาธิการ ด้วยแนวคิดเดิมที่จะสร้างความต่อเนื่องของการศึกษาในทุกระดับตั้งแต่การศึกษาขั้นพื้นฐานจนถึงอุดมศึกษา แต่มาถึงวันนี้แนวคิดนี้ไม่สามารถใช้ได้อีกต่อไป
      ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ยังได้กล่าวอีกว่า การเปลี่ยนผ่านของมหาวิทยาลัยมาสู่การตั้งกระทรวงอุดมศึกษาวิจัยและนวัตกรรม อาจไม่ตอบโจทย์การพัฒนา Thailand 4.0 หากไม่มีการกำหนดบทบาทใหม่ของมหาวิทยาลัยที่มีความสอดคล้อง ซึ่งต้องอาศัยหลักการ 8 ข้อคือ 1. Tranformation การเปลี่ยนผ่านที่เกิดขึ้นทั้งโครงสร้าง กระบวนการ และศักยภาพของบุคลากรของหน่วยงาน  2. Foundation of the Future คือการวางพื้นฐานอนาคตที่ชัดเจนมีรูปแบบใหม่ที่ดักการเปลี่ยนแปลงที่สร้างสมรรถนะเชิงนวัตกรรม  3. Leading through Strategic Funding นำไปสู่การระดมทุนเชิงกลยุทธ์ที่สามารถขับเคลื่อนการวิจัยที่ตั้งโจทย์วิจัยของประเทศได้อย่างคมชัด 4. Empowerment การเพิ่มขีดความสามารถในการวิจัยที่จะนำไปสู่การยกระดับศักยภาพของหน่วยงาน 5. Autonomy with Accountability มีความเป็นอิสระและมีกลไกป้องกันการแทรกแทรงจากการเมือง  6. Modern Management Agencies เป็นหน่วยงานภายในกระทรวงเดียวกันแต่อาจมีตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ที่แตกต่างกันตามภารกิจและโจทย์ที่กำหนด  7. Flow and Collaborative ที่มีการเคลื่อนย้ายบุคลากรได้อย่างคล่องตัวและเชื่อมโยงไประหว่างหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก และ 8.Policy and Process Innovation นโยบายและนวัตกรรมกระบวนการที่เข้าใจธรรมชาติและความเสี่ยงของงานวิจัยที่มีการออกแบบระบบงบประมาณให้เหมาะสมสอดคล้องกับนโยบาย
     สิ้นสุดการบรรยายดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วย ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ร่วมถ่ายภาพกับผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น คณบดี และผู้มาร่วมงาน 
 
ภาพ-ข่าว/ อุดมชัย สุพรรณวงศ์
ภาพ /  นาย อรรถพล ฮามพงษ์ 
 
    
 

ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

อ่านข่าวทั้งหมด »

ข่าวล่าสุด

อ่านข่าวล่าสุด »

ข่าวหนังสือพิมพ์

อ่านข่าวทั้งหมด »

ปฏิทินกิจกรรม

Feb.
28

KOS on Tour

13.00 น.

ดูกิจกรรมทั้งหมด »